Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Jan Willem Timerman orgel

Koffie: Jaqueline en Mark Nyika

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: drs. Hendriks in een open dienst
Volgende week gaan voor:
Hemelvaartsdag 18 mei:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Zondag
Om 10.00 uur: ds. Van Ark
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA buitenlands diaconaat
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Bevestiging ambtsdragers
Zo de Here wil zullen op zondag 14 mei Wilbert Letteboer en Stefi Mintje bevestigd worden als nieuwe diakenen van De Ontmoeting. In de verkondiging staan we stil bij Jakobus 2. Jakobus wijst erop dat er in de gemeente niet sprake moet zijn van ‘aanzien des persoons’. Geen voorkeurbehandeling voor rijke, geleerde of invloedrijke mensen! Gods Zoon heeft Zich vernederd en is arm geworden; Hij dient wie aan de grond zitten. Zijn dienst behoort kenmerkend te zijn voor onze bejegening van de naaste. Tussen haakjes, Jakobus is de broer van de Here Jezus en waarschijnlijk is zijn brief het oudste geschrift van het Nieuwe Testament, geschreven tussen 40 en 45 na Christus!

Armoede bespreekbaar
Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om na te praten over de vraag hoe je armoede bespreekbaar kunt maken. Er liggen kaartjes op de tafels, die daarbij behulpzaam zijn!

Verhuizing Arend van de Beld
In de afgelopen week is Arend van de Beld verhuisd naar zijn nieuwe woonplaats Deventer. Dat betekent dat hij zijn taak als pastoraal werker in kwartier 4 beëindigt. Arend hoopt de komende zondagen nog wel in ons midden te zijn, onder andere in verband met de leerdiensten over de zeven werken der barmhartigheid. We zijn erg dankbaar voor de fijne bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft mogen leveren aan de opbouw van de gemeente. Van harte Gods zegen toegewenst in Deventer!

75 jaar Israël
Op de vijfde dag van de Joodse maand iar van het Joodse jaar 5708 werd door David Ben Goerion, de nieuwe Israëlische premier, in het Tel Aviv Museum de onafhankelijkheid van Israël afgekondigd, waarmee de staat Israël werd opgericht. Volgens onze (Gregoriaanse) kalender valt het 75-jarig bestaan van Israël op 14 mei.
Na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus werden de Joden naar alle windstreken verstrooid. Slechts een klein deel bleef wonen in Israël. De terugkeer van Israël en de oprichting van de staat Israël in 1948 is te danken aan Gods trouw en leiding. We belijden dat God Zijn beloften vervult in de geschiedenis. In Zacharia 8:4-8 lezen we: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd, 5en de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes. 6Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn?”
Ds. A.F. Troost schreef er een mooi lied over (Hemelhoog 267). Het derde couplet luidt:

Al is dat voor wie dan nog leeft
een wonder, ondoorgrondelijk,
voor God is niets te wonderlijk
dit is wat Hij gesproken heeft:
Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,
in Sion is het waarlijk thuis,
op recht en trouw bouw Ik uw woning;
o volk, Ik breng van oost en west
u thuis dat is het allerbest;
Jeruzalem, daar woont uw koning!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Uitnodiging zangdienst Christelijke Gereformeerde Kerk
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 10.00 uur
Met aansluitend een HIGH TEA
Beste gemeenteleden van De Ontmoeting,
Ook op de tweede Pinksterdag willen we als CGK graag een zangdienst houden met aansluitend een high tea (allemaal lekkere hapjes met thee en ook koffie).
Houd u er alvast rekening mee in uw agenda ?
U kunt zich opgeven middels de mail: paul@vanarragon.nl Opgave vooraf is noodzakelijk ivm de voorbereidingen en de capaciteit van de zaal. Graag opgeven voor 21 mei.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en
op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor de staat Israël, die 75 jaar bestaat; gebed met het oog op de interne spanningen en de externe dreiging.
  • We bidden voor de jongeren die examens afleggen. Een spannende tijd.
  • We danken voor het groeizame weer. We bidden voor landen waar droogte is of honger dreigt.
  • Personeelstekorten op plaatsen waar ze dringend nodig zijn, onderwijs, zorg, techniek ……
  • 17 juni dank je wel dag voor vrijwilligers De Ontmoeting.
  • Danken voor Alle moeders en gebed voor hen die niet zo’n goed contact met hun kinderen hebben
  • Voor onze regering en gemeenteraad.

Kidzzcorner
Exodus 32: 1-14
De Israëlieten maken een gouden beeld van een stier en vereren dat. Daar wordt Mozes woedend om.

Aan de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over de Israëlieten die een gouden stierenbeeld maken en dus
niet doen wat God aan hen gevraagd heeft.

Aan de kinderen van 8-12 jaar vertellen we over Mozes die aan God vraagt om niet meer boos te zijn.

Lied: Groot en geweldig


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.