Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Dhr. Reitsma
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Diaken van dienst: Carolien Fierkens
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Henny Podt en Ineke Knipp

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: E. v.d. Poll Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Rwanda
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Die ene naam
“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”
De predikant William Booth, een van de oprichters van het Leger des Heils, zei: “Besef dat de grootste gevaren van de komende eeuw zijn: een religie zonder de Heilige Geest, christendom zonder Christus, vergeving zonder berouw, redding zonder wedergeboorte, politiek zonder God en een hemel zonder hel.” Booth sprak met het oog op de 20e eeuw, maar zijn woorden gelden ook de 21e eeuw. Hij wijst op het risico van een prediking die niet meer schuurt, een boodschap die de mens ongemoeid laat: Niemand ligt er wakker van, maar – en dat is vreselijk – er wordt ook niemand door gered. Moge de Heer ons behoeden voor een pijnloos evangelie, dat aangenaam klinkt, maar onze ziel onberoerd laat.
Petrus verkondigt de Joden Jezus Christus “die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden”. Die boodschap is uitermate confronterend: door de opstanding van Christus wijst de Here God Zelf hen als moordenaars van Zijn Zoon! Iedere zonde die wij doen bewijst dat wij geen haar beter zijn dan de Joden die voor Petrus stonden.
Voor ons allen geldt dat er maar één naam is waardoor wij behouden kunnen worden. De naam van Christus, die stierf voor onze zonden. In de tekst staat dat wij door deze naam ook behouden moeten worden, namelijk volgens Gods barmhartige heilsplan.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Het einde der wereld herkennen: hoe, wat en wanneer?
Het einde der tijden herkennen: hoe, wat en wanneer? Dat zijn de vragen die ik aan de orde zal stellen
in de leerdienst van 21 april, om 19 uur, in De Ontmoeting, Almelo.
Veel christenen zien in het wereldgebeuren de vervulling van wat de Bijbelse profeten hebben aangekondigd met betrekking tot ‘het laatste der dagen’, en van wat er in het Nieuwe Testament geschreven staat over het ‘einde der wereld’ en de wederkomst van Jezus Christus. Met name de verandering van het klimaat, de oorlogen en de verwikkelingen in en om de staat Israël. Anderen zijn
daar niet zo zeker van, ze vinden dat je niet te veel moet speculeren of allerlei Bijbelteksten uit hun
verband mag rukken. Weer anderen stellen dat je niet zo gericht moet zijn op de apocalyptische
tekenen van de zogenaamde eindtijd, maar veeleer op het dienen van God hier en nu, in de
verwachting van het eeuwige leven.
Het beslissende punt is: wat heeft Jezus Christus Zelf over deze dingen gezegd? In de leerdienst staan
we stil bij zijn zogenaamde ‘rede over de laatste dingen’ (Marcus 13, Matteüs 24-25, Lucas 21). We
plaatsen zijn woorden in de context van die tijd, en in de context van onze tijd. Wat is precies ‘het
einde van de wereld’? Hoe kun je dat herkennen? Wanneer gaat dat gebeuren? En dan vooral ook: wat
moet je in het licht daarvan doen?
Dat zijn zoal mijn vragen. U krijgt eveneens de gelegenheid uw vragen te stellen.
Tot dan ?
Evert Van de Poll

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • In deze tijd voor Pinksteren bidden we om de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente en ons persoonlijk leven.
  • Dat we als gemeente een licht in de wereld mogen zijn door liefde, getuigenis en dienst.
  • Op zondag 14 april is het tien jaar geleden dat 276 meisjes werden ontvoerd van hun school in Chibok. Naar schatting worden er nog 112 van hen vermist. Bid voor de ontvoerde kinderen van Nigeria en hun ouders.
  • Dank voor de vele gasten die we als gemeente in de loop van de tijd mogen begroeten.
  • Bid voor de arbeid van Stichting De Ontmoeting.

Kidzzcorner

Het volk wil een koning.

Samuel maakt Saul koning en stelt hem voor aan het volk.

1 Samuel 9:15-10:24

God helpt Samuel om een koning voor het volk te vinden

De jongere kinderen horen hoe Samuel dat doet.

De oudere kinderen horen dat Samuel het volk moet laten kennismaken met hun koning Saul. ( kennismaken: Samuel vertelt wie koning is en laat zien hoe hij eruit ziet.)

Lied: Hij alleen


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.