Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Henk en Ineke Oosterveld

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: open dienst ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA binnenlands diaconaat
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Verreweg de geringste
Paulus schrijft aan Efeze: “Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.”
Paulus noemt zich in 1 Korinthe 15 de geringste van de apostelen; hier duidt hij zich zelfs aan als ‘verreweg de minste van alle heiligen’. Paulus heeft de gemeente van Christus vervolgd. Een stem uit de hemel en een verblindend licht openden hem de ogen voor zijn vreselijke verzet tegen de Heer! Vanaf dat kritieke moment kijkt Paulus niet meer hoog bij zichzelf op; de verwondering over de liefde van Christus tekent zijn leven. Hij is een gebroken mens die door Christus is opgericht en geheeld.
Juist dat maakt hem zo geschikt om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Uit eigen ervaring weet hij dat de liefde van Christus oneindig veel rijker is dan een mens kan bevatten. Herscheppend, vernieuwend! Samen met alle heiligen ga je er meer van begrijpen. Wat een mooie reden om gemeente te zijn!

Verwarming
Het moderamen heeft op 4 januari namens de kerkenraad overleg gevoerd met stichting De Ontmoeting. Mooi om te merken dat zowel de stichting als de kerkenraad eensgezind gericht zijn op het dienen van de gemeente. Dankzij de structurele verhuur van de kerk zijn er extra inkomsten. Die komen grotendeels (3/4 deel) ten goede aan de gemeente en voor 1/4 aan de stichting. Over het afgelopen jaar ontving de gemeente een bedrag van meer dan € 3.000,-.

Kerkenraad en stichting willen graag voor wat meer comfort zorgen door aanpassing van de verwarming van de kerkzaal. Daartoe wordt de toegevoerde lucht door een aparte nieuwe (wellicht elektrische) ketel verwarmd. De verwachting is dat daardoor de temperatuur tijdens de dienst op peil blijft en we geen last meer hebben van tocht. Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk te realiseren. Financieel is het mogelijk gemaakt door de najaarsactie!

De bovenste rij ramen in de zuidgevel zijn voorzien van extra kozijnen met aan beide zijden isolerende folie. Vervaardigd door Matthijs Jansen, waarvoor onze hartelijke dank! Voor de ramen naast de deuren in de zuidgevel (nu nog enkel glas) worden aan de buitenzijde extra dubbele ramen geplaatst (HR++). Door de isolatie houden we zoveel mogelijk de warmte in de kerk.

Actie Kerkbalans
Heel praktisch kunnen we helpen de roeping van de gemeente vorm te geven door onze financiële bijdrage. Wij belijden dat God de Gever is van alle goed. Laten we met een blijmoedig hart geven tot verheerlijking van Zijn naam!

Testify
Vanaf januari hoopt Testify muzikale medewerking te verlenen aan de dienst op iedere eerste zondag van de maand. We zijn erg dankbaar voor de inzet van muzikale gaven! Iedere dinsdagavond wordt er geoefend en dat is te horen!
Natuurlijk zijn we ook blij met de organisten (en pianisten), die zo trouw en met veel inzet zorgen voor de begeleiding van de gemeentezang.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’. Inmiddels zijn er al enkele opgaven!Tijdens deze avonden proberen we aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site: https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Gericht uitnodigen
Sommige mensen moeten een drempel over om deel te nemen aan avonden over ‘Geloof verkennen’. Wilt u meehelpen om mensen uit te nodigen? Er zijn 2500 folders gedrukt; neem gerust een aantal mee! U kunt de folder ook digitaal verspreiden. Zie ook:
https://www.deontmoetingalmelo.nl/activiteiten/missionair/

Naïma Vrouwendag 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te delen met moslimvrouwen. Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-vrouwendag-2024-09-03-2024/ Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024
Tijd: 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en het werk van Evangelie & Moslims

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • Dat we ons bewust zijn van de hoge roeping van de kerk en daar trouw aan meewerken. Geestelijk leven, geestelijke eenheid en broederlijke liefde.
  • De actie kerkbalans. Dat de Heer ons geeft Hem te eren met onze gaven – en dat de kerk over voldoende middelen kan beschikken.
  • Voor Rob, Agnes, Mijntje en Erik die op een bijzondere reis zijn in India. Voor zegen en bescherming.
  • Wereldwijde week van gebed, met het thema: Heb God lief en je naaste als jezelf.
  • Aktie kerkbalans.
  • Bijeenkomsten over Geloof verkennen, voor veel belangstellende mensen.
  • Vrede voor Jeruzalem.

Gebruik parkeerplaats
Omdat er in de omgeving van de kerk (Jasmijnstraat) renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd heeft de aannemer aan de stichting gevraagd, evenals de vorige keer, weer gebruik te mogen maken voor de bedrijfsbussen van de parkeerplaats. Uit noaberschap hebben we daar uiteraard mee ingestemd.

Actie Kerkbalans 2024
Beste gemeenteleden,
De Actie Kerkbalans 2024 is op 13 januari van start gegaan met als thema “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” en duurt tot en met 27 januari.
Deze week zullen de brieven bezorgd worden en in de loop van volgende week worden de antwoordenveloppen door de lopers/contactpersonen weer opgehaald.
Voor onze gemeente is deze actie van groot belang.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt en in de stad, dat we elke zondag kerkdiensten kunnen blijven houden, dat de predikant beschikbaar blijft voor het pastoraat en voor het missionaire werk. In de loop van 2025 wordt onze gemeente vacant. Om dan weer een predikant te kunnen beroepen is een goede financiële basis noodzakelijk.
Daarom is uw en jouw financiële steun hard nodig. Doet u, doe jij ook dit jaar weer mee!
Hartelijk dank! Het College van Kerkrentmeesters..

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Rechter Gideon

Komende zondagen lezen we met de kinderen drie verhalen uit het Bijbelboek Rechters.
Op deze zondag staat Rechters 6:14-16,36-40 en 7:16-22 centraal: God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat Hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op ons op Gideon die een teken van God krijgt dat God Israël zal bevrijden van de vijand.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de bange Gideon die door God geholpen zal worden.

Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn (Hemelhoog 430)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.