Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Nijland uit Mastenbroek
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Willem Timmerman orgel, Jannie, Marijke en Aernout zang

Koffie: fam. De Lange

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Open dienst ds. Post

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Noodfonds Plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


‘Open dienst”, DV zondag 20 november 19.00 uur
Ds, Christiaan Post komt deze dienst leiden, met als thema : bidden om de Geest van wijsheid en openbaring.
De kerk heeft de Geest van wijsheid en openbaring nodig om Jezus te kennen. Dat heeft ook vandaag betekenis. God wil ons ook nu de weg wijzen. Dat zien we bijvoorbeeld bij Salomo. In een droom komt God naar hem toe. Ook in het NT zien we hoe God zich openbaart (bekend maakt). Hoe maakt God zich aan u/ jou/ aan de kerk bekend?

Laatste zondag kerkelijk jaar
Op 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we de broeders en zusters, die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. We noemen hun namen en gedenken de nabestaanden in ons gebed. De familieleden worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, of Jezus t’ allen tijd!
Halleluja, halleluja!

(Gezang 299:1 LvdK)

Armoede bespreekbaar?
Hoe maak je geldzorgen bespreekbaar? Op de site van ‘samen hart voor mensen’ https://www.samenhartvoormensen.nl/taboetalks/ zijn verschillende informatieve filmpjes te bezien. Luisteren, open vragen stellen, respectvol zijn en fijngevoelig. Wees niet al te onzeker: als het uit een liefdevol hart komt, is ons gestuntel niet zo erg.

Plaatselijke regeling
Op de gemeenteavond heeft de kerkenraad de plaatselijke regeling van onze gemeente gepresenteerd. De kerkenraad zal de opmerkingen bespreken en daarna de regeling definitief vaststellen. Vervolgens wordt de regeling ter informatie naar het BM van de classis gestuurd.

Energie-gebruik De Ontmoeting
Tijdens de gemeente avond op 2 november is een plan gepresenteerd om te besparen op de energie-gebruik. Dat is nodig! Zonder ingrijpen zouden de kosten oplopen tot zo’n € 22.000,- per jaar. Het streven is om onder de € 10.000,- uit te komen. Het plan heeft betrekking op drie onderwerpen: Isolatie, verwarming en gedrag. Het goede nieuws is, dat er met gerichte investeringen en aanpassingen veel winst valt te
behalen!
1. Isolatie
De nieuwe zaal is uitstekend geïsoleerd; de spouwmuren van de kerk zijn eveneens voorzien van isolatie.
De isolatie van de zolder van de kerkzaal met een dikke laag steenwol is vrijwel klaar. De nieuwe dakbedekking op de (oudere) zalen zal eveneens voorzien worden van isolatie. De ramen op het zuiden van de kerk en de betonnen kozijnen zorgen voor veel warmteverlies. De bovenste twee rijen worden bedekt (buitenkant sandwich-platen; binnenkant gips); de onderste ramen en kozijnen worden geïsoleerd (dubbel glas). Er wordt ook een voorziening getroffen voor de ramen in de kindernevendienst- en oppasruimte. Met de vloer wachten we nog even vanwege de kosten; daar is nu nog de minste ‘winst’ te behalen.
2. Verwarming
Specifiek voor de kerkzaal is, dat die – in de regel – slechts eenmaal per week wordt gebruikt gedurende enkele uren. Daar is rekening mee gehouden. Luchtverwarming blijkt een geschikte manier van verwarmen te zijn.
Ben en Albert werken aan de ventilatie (inmiddels gereed) en het aanvoeren van voorverwarmde lucht. Deze lucht wordt verwarmd door de bestaande ketel (2008); dat systeem kan later eventueel aangepast worden.
De radiatoren worden voorzien van radiatorventilatoren en achter de radiatoren wordt radiatorfolie geplaatst. Wellicht kan daardoor de keteltemperatuur naar beneden.
Het streven is om voor het grootste deel elektrisch te verwarmen met behulp van airco’s. Daarover wordt aanvullend advies ingewonnen en worden offertes aangevraagd. De airco’s worden geplaatst in de kerkzaal en in de consistorie, kindernevendienst- en de oppasruimte.
De basistemperatuur (als de kerk niet wordt gebruikt) wordt 10 graden in plaats van de huidige 15 graden. Alleen ’s zondagsmorgens wordt de temperatuur 18 graden (in plaats van 19 graden).
Door de week laten we de gordijnen open, zodat we optimaal gebruik maken van de zonnewarmte! De plafond-ventilatoren zorgen ervoor dat de opstijgende warmte weer naar beneden bewogen wordt.

2.a. Zonnepanelen
Zodra de daken zijn voorzien van nieuwe dakbedekking zullen er (20 of 30) zonnepanelen geplaatst worden, zodat we zelf voorzien in de benodigde elektriciteit. Momenteel gebruiken we zo’n 3000 kwh per jaar, maar met de elektrische verwarming kan dat behoorlijk oplopen.

3. Gebruik
Op dit onderdeel kan iedereen een bijdrage leveren! Het opwarmen van de kerkzaal kost de meeste energie. Daarom wordt die alleen ’s zondagsmorgens verwarmd (en bij diensten door de week). De avonddiensten worden met ingang van januari 2023 in het stookseizoen gehouden in de nieuwe zaal. Maar er valt ook veel winst te behalen door vergaderingen en kringen zo veel mogelijk thuis te houden. Daar brandt immers de kachel toch al! Te denken valt aan Gemeente Groei groepen, moderamenvergaderingen of gebedskringen. Eén kanttekening: Het mag niet ten koste gaan van de
gemeenteopbouw! Als het thuis niet lukt, dan welkom in een zaal van de kerk.

De kosten
De totale kosten worden geschat op € 60.000,-. De stichting betaalt € 25.000,-; de kerk draagt €25.000,- bij de overige € 10.000,- zal hopelijk bij de najaars-actie bijeen gebracht worden. Zodoende hopen we alleen volgend jaar al minimaal € 12.500,- te kunnen bezuinigen – en we blijven een lage huur betalen voor de kerk.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op: Kerk:
NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo. Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Het taalcafé, de asielzoekers, de Turkstalige mensen in onze stad die de Here Jezus nog niet hebben leren kennen.
  • Nieuwe leden van de gemeente en gasten. Dat ze zich welkom voelen en een levend lid van het lichaam van Christus.
  • Zegen voor nieuwe opzet kinderkerk dat dit met hetzelfde enthousiasme door gaat
  • Voor alle activiteiten die in de Ontmoeting plaats vinden. Dat dit aanbod mensen uitdaagt om
    mee te doen.
  • Voor openhuizen bij de leden voor kleine bijeenkomsten of vergaderingen i.v.m.
    energiekosten.
  • Afsluiting en start kerkelijk jaar.

Dag aan dag draagt Hij ons…….
Beste gemeenteleden,
Inmiddels gaat het weer een stukje beter met ons. We willen jullie graag heel hartelijk bedanken voor jullie reacties tijdens de afgelopen maanden: gebeden, kaartjes, telefoontjes, bezoekjes, bloemen. Het was voor ons bemoedigend! Ben en Louise Hemstede

Werken van Barmhartigheid
Het zal u bekend zijn dat we in januari starten met een serie avonddiensten over de Zeven Werken van Barmhartigheid uit Matheus 25.
Over de creatieve verbeelding van de thema’s weet u mogelijk al het één en ander uit de inleidende dienst in oktober.
Het is dus de bedoeling dat u als creatieveling – en wie is dat niet? – zelf thuis aan de slag mag om één van de thema’s te verbeelden.
Om u een beetje op weg te helpen hebben wij verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet. U kunt ook samen met anderen een verbeelding maken.
Let wel… het hoeft geen hogere kunst te worden! Er liggen ook enkele papieren exemplaren in de hal.
Veel inspiratie toegewenst!
De voorbereidingsgroep: Betsie , Aad, Arend en Albert

Lichtjestocht kerst
Dit jaar wordt voor de 10e keer de bekende lichtjestocht in het Beeklustpark gehouden. De organisatie zoekt nog dringend medewerkers, te weten: een coördinator- catering en een coördinator- lichtjes en potjes. Ook zijn nog diverse “acteurs” nodig.
Informatie en opgave voor medewerking aan dit mooie evenement via;
lichtjestochtalmelo@outlook.com.

Interkerkelijk Volleybaltoernooi
Ook dit jaar strijden 16 teams van verschillende Almelose kerken tegen elkaar om de eer, de taart en de beker. Kerkenraden, jeugd- of bijbelstudiegroepen, families of wat voor groep dan ook: vorm een team en meld je snel aan. Vol is vol!

Wanneer: 28 december 2022
Tijd: 19.00 – 22.30 uur
Waar: Sporthal IISPA Stadionlaan 60
Opgave bij Rita en Theo Ettema : uiterlijk 25 nov. theoenrita.ettema@gmail.com tel. 0638764595
of via inschrijfformulier die achterin de kerk liggen

Bijbels dagboek
Op de lectuurtafel in de hal ligt een intekenlijst voor het bijbels dagboekje “ Een Handvol Koren” 2023. Het dagboek biedt 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 13,95 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat. U kunt tot 14 november intekenen of via onderstaande mail een boekje bestellen. Het dagboekje wordt dan voor 3 december bij u bezorgd.
Aart Kroeskamp T 06-11718956 E a.kroeskamp01@gmail.com

Kidzzcorner
Thema van vandaag: God en Job praten met elkaar (Job 38:1-7 en 42:1-6)

Deze zondag is de laatste van een blok met drie teksten uit het Bijbelboek Job. God spreekt tegen Job en stelt hem vragen. En Job geeft God antwoord: hij beseft dat hij God en het leven nooit helemaal zal kunnen begrijpen. Het troost hem dat God met hem praat.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het verschil tussen God als schepper en Job als mens, en hoe God dat duidelijk wil maken aan Job. Hij doet dat door aan Job vragen te stellen. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God en Job die met elkaar in gesprek gaan, en dat Job daardoor getroost wordt.
Er is ook een liedje gemaakt uit de Samenleesbijbel wat gaat over Job. Kijk maar op https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/58
Voor de ouders:
Met de jongste kinderen kunt u verschillen bedenken tussen u en uw kind en eventueel andere huisgenoten. Verzin met elkaar eens vijf verschillen. Zijn er ook overeenkomsten? Als u een huisdier hebt, kunt u ook verschillen en overeenkomsten bedenken tussen uw huisdier en de mensen in huis. Over welke verschillen en overeenkomsten tussen God en mensen heeft uw kind het deze zondag in de kerk gehad?
De oudste kinderen hebben het vandaag over het gesprek tussen God en Job. Wat gebeurt er met Job in dit gesprek? Hoe kijkt hij nu naar de moeilijke gebeurtenissen in zijn leven? Praat daar eens over door. Kennen de kinderen ook een Bijbelverhaal dat ze heel mooi vinden en dat hun iets van God laat zien? De kinderen maken mogelijk een 3D-bril: zo ontdekken ze dat je anders kunt gaan kijken. Net als Job die getroost wordt door God die met hem spreekt.
Lied: God kent jou vanaf het begin Hemelhoog 503


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.