Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Willem Timmerman orgel

Koffie: Jolanda en Wouter Teeuw

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA zomerzending Ghana
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenman


Meeleven
We doen voorbede voor de zieken. Zegen en een goed herstel gewenst! We denken ouderen, die ervaren dat hun krachten afnemen. We bidden ook voor mensen die lijden aan psychische klachten, angst of neerslachtigheid. Dat zij door het evangelie en de mensen om hen heen bemoedigd worden en de nabijheid van de Heer mogen ondervinden.

Bijbelkennis noodzakelijk (van een gemeentelid)
Een gezegde is : De morgenstond heeft goud in de mond. Nu als u een half uurtje eerder uit bed opstaat en u gaat naar een stille plek met de Bijbel en u leest en overdenkt dat en vraagt of de Heer u wijsheid mag geven, dan zal uw verdere dag goed zijn. Tevens bidt u voor uw naasten, vooral mensen die het moeilijk hebben en u bid ook of u iemand mag tegenkomen waar u een goed getuigenis aan mag geven. En bidt ook voor het volk Israel!
Een paar teksten uit de Bijbel:
Hosea 4:6 waar God klaagt dat zijn volk ten onder gaat door gebrek aan kennis!
Ps.119: 105 waarin David getuigt: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.
Handelingen 17:11 En deze (gemeente Berea) onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen.

Vakantie Bijbel boekje
In de hal van de kerk liggen een aantal enveloppen met daarin een vakantie Bijbel boekje van de GZB. Er staan veertien verhalen in met een korte overdenking vanuit de Bijbel. Ze inspireren om te blijven bidden: voor elkaar, voor je stad en voor de wereldwijde kerk. Neem gerust een envelop mee!

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en uit het AZC / huize Alexandra. Kinderen van 6-12 jaar kunnen meedoen. De tijden: maandag – donderdag:
11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.30 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue. Tal van vrijwilligers helpen mee, onder andere bij de catering – als ‘vos’ (op de maandagmiddag), bij de oppas en bij het vervoer. Fijn dat de gemeente zich zo betrokken toont!

Mocht u nog mee willen helpen als ‘vos’ (op de maandagmiddag) of bij het vervoer van de kinderen van en naar het AZC (of Theaterhotel / huize Alexandra), dan kunt u zich bij mij opgeven. Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl (T 0546 673395 )

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Op zoek naar het schaap

Op deze zondag staat Lucas 15:1-7 centraal: het voorbeeld van het schaap dat zoek is.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de herder die 99 schapen achterlaat om één schaap te zoeken.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de feestvreugde wanneer het schaap weer teruggevonden is.

Diep, diep, diep als de zee: Hemelhoog 327


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.