Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangeenbrug
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Willem Timmerman
Nevendienst: Betsie en Nino
Oppas: Corien
Koffie: Aukje en Tiny

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Ds. Post (open dienst)
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

de collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Noodfonds
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.


René Schipper
René Schipper loopt al enige tijd stage in onze gemeente. Daar zijn we blij mee; het is voor de kerk erg belangrijk dat jonge mensen zich voorbereiden op een taak als predikant of kerkelijk werker. René hoopt in de ‘stille week’ twee vespers te verzorgen. Aart Kroeskamp en Albert Jansen verzorgen
beiden ook een vesper.
Verder zal René de komende maanden een begin maken met het brengen van pastorale bezoeken. Mocht hij u benaderen voor een bezoek, dan weet u de achtergrond!

Start op 6 maart
We hebben op zes maart een indringende dienst mogen beleven, mede dankzij de mooie schildering die Albert Jansen maakte over de tekst. Zijn zoon Mathijs heeft veel werk besteeds aan het construeren van een klokkenstoel (naar Fries model). Een knap stukje ambachtelijke arbeid, waarvoor
we Mathijs zeer dankbaar zijn. Zijn dochter Noortje luidde de klok in! In die klokkenstoel hangt de
klok van het Nieuwland, die lange tijd door de familie Podt is bewaard. “Wie wat bewaart, die heeft wat” Een prachtige herinnering aan de geschiedenis van onze gemeente.

Actie Kerkbalans 2022
We hopen dat met liefde geven van wat we zelf van de Heer hebben ontvangen. Investeren in het geestelijk leven omvat niet alleen het gebed, het dienen van elkaar, het eren van God in ons lied –
maar ook het offeren van financiële middelen.
Ds. Woudenberg preekte op de biddag over de tekst: “Werp uw brood uit op het water, want gij zult
het vinden na vele dagen.” Dat geldt ook voor de opbouw van de gemeente. We dienen en investeren
tijd, geld en bovenal liefde. Te zijner tijd zal God het resultaat aan ons laten zien. Dat hebben we niet
bij voorbaat in de hand. We handelen volgens het woord van Paulus: Wees standvastig, onwankelbaar
en steeds overvloedig in het werk van de Heer, wetende, dat uw arbeid niet vergeeft is in de Here.
Let erop dat u bij het overmaken het goede bankrekeningnummer gebruikt: NL24 RABO 0373 7459
58
t.n.v. PG De Ontmoeting Almelo.

Bevestiging Piet Battjes
Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend, zal op D.V. zondag 20 maart de (her)bevestiging
plaatsvinden van Piet Battjes als diaken van onze gemeente. Fijn dat Piet bereid is om zijn dienst in de
gemeente voort te zetten!

Gemeenteavonden
De gemeenteavond op de biddag (9 maart) moest helaas uitgesteld worden vanwege ziekte van enkele
moderamenleden. We hopen binnenkort een nieuwe datum aan u door te geven!

Daarnaast komt er een gemeenteavond over de wijze waarop we handen en voeten kunnen geven aan
het beleidsplan ‘Licht in de wereld’. Dat beleidsplan kunt u vinden op de website www.deontmoetingalmelo.nl/de-gemeente/missie/ Daar hebben we op 9 maart onvoldoende tijd voor.
Daarom bestaat het voornemen om in april een tweede gemeenteavond te houden. De datum hopen we later aan u door te geven.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Meeleven
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken, voor de blijken van meeleven, tijdens de ziekte en het overlijden van Piet.
Het gebed, de vele kaarten, telefoontjes en bloemen, hebben erg goed gedaan en veel steun gegeven.
Met een hartelijke groet. Tine Visser

Bijbelcursus
Cor Weeda wil met ons nog 5 keer samenkomen dit voorjaar n.l. 22-03: 12-04;26-04; 10-05 en 24-05. We sluiten af met Markus en de laatste 4 keer met resp. Kerstfeest; Goede Vrijdag; Pasen en Pinksteren. DV 13 september hopen we verder onze studies n.l. het boek Openbaringen.

Collecte
Deze is bestemd voor het opzetten van een noodfonds die mensen kan helpen om een niet te voorziene uitgave te kunnen bekostigen zonder in de financiële problemen te komen. Deze hulp is in principe bedoeld al renteloze lening en kan in termijnen worden afgelost

Oekraïne:
Er zijn vragen uit de gemeente is gekomen om een collecte te organiseren voor Oekraïne.
Vorige week is er een gebedsdienst geweest waarin de collecte bestemd was voor:
https//christelijkenoodhulpcluster.nl
Het bedrag, € 87.45, is inmiddels overgemaakt.
Als u zelf nog wilt geven kan dit bij een van de aangesloten organisaties, deze organisaties verlenen al langer hulp via lokale kerken .
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. door gezonden.

Dank voor uw bijdrage – Stichting Help Oost Europa
Op woensdag 9 maart (biddag) was er rondom de dienst de mogelijkheid om handgemaakte
wenskaarten te kopen. De dames Ada en Cathalijne Hoornweg verkochten de door hen zelf
gemaakte kaarten. De opbrengst hiervan gaat volledig naar de actie ‘Hulp aan vluchtelingen
uit Oekraïne vanuit Stg. Help Oost Europa’
; en deze bedroeg maar liefst € 195,-.
Een hartelijke dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben! Op onze website
www.helpoosteuropa.nl vind u meer informatie over het werk van de stichting en onze actie
voor Oekraïense vluchtelingen in Roemenië. Namens SHOE: Dinant Pas

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner
Paasproject: Beloofd land in zicht van Bijbel Basics( debijbel.nl/bijbelbasics)

Voor thuis: gezinsboekje
Voor thuis is er een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag een
Bijbelverhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties en een knutselidee. Daarnaast bevat het
boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een
prachtige kijktafel, net zoals in de kerk. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de
kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer, ook bij jou thuis!

Ga je mee op reis?
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een tropisch eiland waar je kunt
snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar de jungle waar je apen en slangen kunt spotten?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want
daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten
van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze
voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze
uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het
was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.

Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd
zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over
de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit
paasproject: Beloofd land in zicht.

Zondag 13 maart 2022 – Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte (Exodus 13:3-10)
Door dat feest zullen jullie altijd denken aan wat er gebeurd is. Altijd zullen jullie eraan denken dat de
Heer zijn grote macht heeft laten zien en jullie uit Egypte bevrijd heeft. Exodus 13:9

In de kerk
Na de collecte komen wij terug in de kerk en gaan naar de kijktafel voor in de kerk. Op deze kijktafel komt er elke zondag een kijkplaat over het verhaal en een projectknutsel dat de kinderen tijdens de kinderdienst of thuis kunnen maken. Deze week: een paaskommetje.

Projectlied: Ga je met ons mee?
(Originele tekst en muziek: Hanna Lam en Barbara Zwaal bundel Met ander woorden)


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.