Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Ark
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Testify

Koffie: Jaqueline en Mark Nyika

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA-werelddiaconaat Libanon
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenman


Najaar actie voor verwarming
De najaar actie, georganiseerd door het CvK, is bestemd voor vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. Dit in overleg met stichting De Ontmoeting. We hopen dat we daardoor niet alleen zuiniger kunnen stoken, maar het ook iets meer comfort oplevert. De bedoeling om de lucht die de kerk binnengeleid wordt beter te verwarmen. Het streefbedrag van de actie is € 6.000, -. Warm aanbevolen!

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst gedenken we dan de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Familieleden worden uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. We gedenken in het licht van de beloften van de Heer voor hen die in Christus zijn ontslapen. Paulus schrijft in de brief aan de Thessalonicenzen: “Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij Zich zal halen, samen met Jezus zelf.”

Kring voor jonge ouders
Gelovige jonge ouders kunnen veel voor elkaar betekenen. Door elkaar te bemoedigen en het gesprek aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het geloof aan de kinderen! Samenwerking tussen de kerken is belangrijk bij activiteiten voor jonge ouders en kinderen!
De volgende keer is op donderdag 23 november om 20 uur in De Ontmoeting. We gaan het dan hebben over de vraag: “Wanneer doe je ’t goed?” in combinatie met ‘rituelen en gewoontevorming’.

Gemeenteavond – een impressie
Op 1 november hadden we na de dankdienst een gemeenteavond. Er werden kaarten verkocht voor de stichting Hulp Oost Europa. Nico Kamp deed als voorzitter namens de stichting De Ontmoeting verslag. De stichting stelt middelen, waaronder het gebouw ter beschikking van gemeente De Ontmoeting. Gelukkig verlopen arbeid en inkomsten van de stichting voorspoedig. Erik Ernst is toegetreden tot het bestuur. Aart Kroeskamp gaf toelichting op het werk van het College van Kerkrentmeesters. Het beheren van geld en goed is een geestelijke zaak! Het college is dankbaar voor het financiële medeleven vanuit de gemeente. Aernout gaf uitleg bij de financiële resultaten over 2022 van kerk en diaconie. Bij beiden is een overschot – en daar zijn we de Heer dankbaar voor. Het overschot is deels te verklaren uit het feit dat er in 2022 kosten waren voor 10 maanden (maart tot en met december) en er in 2022 nog geen quota afgedragen behoefden te worden. Verder zorgde de najaarstrip voor extra inkomsten voor verduurzaming. Voor 2023 en 2024 is het van belang te streven naar een positief saldo. Zo kan aan het CCBB – een classicaal orgaan – getoond worden dat de gemeente financieel gezond is een predikant kan betalen. Het CCBB kan dan op goede gronden toestemming geven voor beroepingswerk wanneer ds. Elsinga in 2025 met emeritaat gaat. Ds. Elsinga hield een korte inleiding over “Hoe komen mensen tot geloof?”. A. Het kost vaak veel tijd. B. Het gebeurt binnen een gemeenschap. C. Langs vele wegen. D. Door een bovennatuurlijk ingrijpen. De diaconie doet het voorstel om de inkomsten van de collecten iedere twee maand gelijkelijk te verdelen over de diverse collectedoelen. Met terugwerkende kracht zou dat dit jaar al in 2023 in kunnen gaan. Dat scheelt erg veel werk voor de financiële administratie!
Tijdens de rondvraag werd geïnformeerd naar het werk van de diaconie. Verder kwamen er verschillende suggesties naar voren. Een ‘smoelenboek’; een kerstavond dienst; het voorstellen van nieuwe leden; bij het koffiedrinken ruimte scheppen voor gemeenteleden die voor in de kerk zitten. Aart Kroeskamp sloot de gemeenteavond af met dankgebed.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terugbrengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en
op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • De verkiezingen en de voorlichting. Dat het evangelie mag doorwerken bij hen die gekozen worden voor de tweede kamer. Gods zegen over de christelijke politieke partijen.
  • De oorlog tussen Israël en Hamas. Dat er ruimte komt voor een bestendige vrede. Dat Christus Zich openbaart aan Jood en Palestijn.
  • Het ongeboren leven. Jaarlijks worden er meer dan 35.000 abortussen gepleegd in Nederland. Gebed om ontferming – en om goede hulp voor moeders en kinderen in moeilijke situaties.
  • Dat de HERE ons land behoedt voor verdere verruiming van de wetgeving op het gebied van euthanasie.
  • Openheid voor het evangelie bij Turkse mensen – en bij de vele Nederlanders die van het evangelie zijn vervreemd.

Kidzzcorner

In het midden van de Bijbel staan de psalmen
Psalm 48 leert ons wat belangrijk is: Zingen is twee keer bidden. De jongere kinderen horen vandaag dat het goed is om voor God te zingen.

De oudere kinderen leren dat alles bestaat omdat God het wil, daarom is het belangrijk om voor God te zingen.
Lied : God is een kunstenaar


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.