Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Kaljouw uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Testify
Kinderkerk: Betsie & Astrid
Oppas: Tanya
Koffie: Erik Ernst en Josien Veltman

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: urgente noden in de eigen gemeente
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Groet
De brieven van het nieuwe testament beginnen in de regel met een typisch christelijke groet. “Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus” (Rom. 1:7) Vaak eindigen de brieven ook met een groet waarin het woord genade voorkomt. “Broeders en zusters, de genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest! Amen.” (Galaten 6:18). Genade: God geeft ons ‘om niet’ deel aan Zijn onpeilbare liefde en trouw.
Duidelijk is dat God, de Vader, en de Here Jezus Christus de bron van genade zijn. We krijgen deel aan die genade door de Heilige Geest.

Ere, zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon! (Gez. 255:1, LvdK)

Afsluiting en vooruitblik; GGG en Bijbelcursus
De Gemeente Groei Groepen beleefden een prachtige avond met samenzang, zang en getuigenis onder begeleiding van Henk Tetelepta en zijn dochter Naomi. Vertegenwoordigers van Groei Groepen
getuigden van wat ze hebben ontvangen in het afgelopen seizoen.
De Bijbelcursus onder leiding van Cor Weeda heeft eveneens een ‘zomerstop’. De ruim 20 deelnemers
zijn evenals de vorige jaren vol lof over wat ze mochten opsteken. Enkele reacties:

 • Heel leerzaam, ik kom in het nieuwe seizoen zeker weer.
 • Duidelijk en heel verhelderend; ik zie uit naar het volgende seizoen, met Openbaring.
 • Fijn dat we de Bijbelstudies op papier kregen; daar heb je ook iets aan als je een keer niet kunt.
 • Dank voor je humoristische manier van uitleg. Goed om ook de grote lijnen tezien. God heeft alles in de hand! Niets is toeval. We zien uit naar Openbaring.

In het seizoen 2022-2023 gaat Cor Weeda verder met de behandeling van het boek Openbaring. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 13 september. We zijn Cor erg dankbaar voor zijn prachtige bijdrage aan de opbouw van de gemeente!

Opstarten
Op 15 januari van dit jaar nam de classis het besluit tot de vorming van een Protestantse Gemeente De Ontmoeting te Almelo per 1 maart 2022. Daarna konden allerlei zaken geregeld worden zoals de ledenadministratie (via LRP), het aanvragen van banknummers, het regelen van betalingsverkeer, het
houden van de actie kerkbalans, het opzetten van een bijdragenadministratie, het opstellen (en
goedkeuren) van begrotingen voor kerk en diaconie, de boekhouding, het doorgeven van de begroting
via FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem binnen de Protestantse Kerk).
Al met al een fikse klus waar met name het CvK en Aernout Stigter veel werk voor verzetten. De
diverse kerkelijke instanties zijn gelukkig vol begrip en zeer behulpzaam. Zo kregen we uitstel voor
het indienen van de begrotingen via FRIS tot 15 juli. De samenvatting van de begroting kerk en
diaconie staat inmiddels op de site. https://www.deontmoetingalmelo.nl/geven/anbi/ (naar beneden
scrollen). Het hoort bij ‘opstarten’ en gelukkig zijn de meeste zaken inmiddels geregeld. Met dank aan
de harde werkers achter de schermen!

Ravna Gora…
Ravna Gora is een dorpje in het zuid-oosten van Bulgarije. Er wonen veel Roma-mensen. De
Samaritaanse vrouwen hebben daar het evangelie gebracht en er is een gemeente ontstaan. In enkele jaren is de gemeente gegroeid van 7 naar 70 mensen. Dat is het werk van de Heilige Geest! Daardoor is het onderdak van de gemeente – een caravan – te klein geworden. Het grootste deel van de gemeente
bivakkeert buiten tijdens de dienst! ’s Zomers bij mooi weer is dat niet zo’n groot probleem. Maar bij minder aangenaam weer of in de winter kan het eigenlijk niet.
Daarom hebben we het plan opgevat om Ravna Gora te helpen door er een kerk te bouwen. Kosten
van de kerk: € 15.000,-; kosten van het totale project (inclusief vervoer en voorbereidend werk op de
bouwplaats): € 25.000,-. De kerk wordt ‘prefab’ gebouwd in Hulshorst door Gerrit Klaassen. Alleen
het materiaal hoeft maar betaald te worden! Inmiddels is er al € 10.000,- toegezegd voor dit project.
Als er tenminste 2/3 van het benodigde bedrag is toegezegd én de bouwvergunning in Roemenië
deugdelijk geregeld is, gaat het project van start. De betrokkenen bij het project zijn naast de diaconie
van onze gemeente: stichting TRUD, stichting BRODA (Hulshorst) en VBC Ichtus (de gemeente met
wie we ook samenwerken bij de Turkse pioniersplek).

Er zal vast nog een beroep u gedaan worden om financieel bij te dragen aan dit project. Mocht u alvast
een toezegging willen doen, zodat we van start kunnen gaan, dan kunt u dat doorgeven (aan Aernout
Stigter, Rob de Lange of aan mij).
Voor het moment is het van belang te bidden voor het project en voor de gemeente in Ravna Gora. We
bidden met name om een zegen over het verkrijgen van de officiële goedkeuring van de bouw van het
kerkje.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

SPONSOR ETENTJE
Op DV vrijdag 1 juli gaan we een etentje organiseren. Als stichting en kerkenraad willen we een
gezellig samenzijn organiseren en tegelijkertijd geld inzamelen om het werk in onze gemeente te
kunnen blijven doen. We hebben plaats voor max. 100 mensen. Er komen inschrijflijsten te liggen in
de kerk die u kunt invullen. Dus wanneer u mee wilt eten, zet deze datum dan alvast in uw agenda.
Tijd: 1 juli van 18.00 uur tot ca. 20.00 uur
Plaats: Kerkgebouw De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A in Almelo
Kosten: €15,– pp.
Allen van harte welkom. Namens de kerkenraad en de Stichting.
Info: Henk Podt of Nel Oosterhuis.

Oud Papier
Tot op dit moment hebben zich gelukkig al een aantal vrijwilligers aangemeld om mee te helpen te
starten met het inzamelen van oud papier. Dat houdt in dat er een mooie kans om geld in te zamelen
voor de kerk aan zit te komen, maar we kunnen best nog een aantal mensen gebruiken, je bent dan als
het meezit 1x in de maand een ochtend aan de beurt. Aanmelden bij Henk Podt of Nico Kamp.

Collecte
Deze zondag is de 1e collecte bestemd voor de urgente noden in onze eigen gemeente. Waar een
helpende hand nodig is bij hen die het broodnodig hebben kan de diaconie met behulp van uw gaven
deze ook toesteken.

Oekraïne:
Als u zelf nog wilt geven voor de Oekraïne, kan dit bij een van de aangesloten organisaties bij
https://christelijknoodhulpcluster.nl/ , deze organisaties verlenen al langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • Gebed voor onze voorgangers in al onze kerken dat zij de Bijbelse waarheid blijven vertellen.
 • Dat zij staande blijven en gesteund worden ondanks de kritiek die er vaak is.
 • Voor Bijbel vertalers die wereldwijd bezig zijn en hard werken om dit werk te voltooien. (b.v. Wycliffe)
 • Aanmeldingen voor een Dabar team zodat de week bij de Ontmoeting door kan gaan op 13 tot 20 augustus
 • Dank voor de prachtige avond van de Gemeente Groei Groepen op woensdag 8 juni. Met verhalen van Groei Groep leden, prachtige zang en muziek.
 • Dank voor de Bijbelstudie onder leiding van Cor Weeda in het afgelopen seizoen. Velen zijn er door opgebouwd in hun geloof!
 • De bouw van het kerkje in Ravna Gora. Dat er officiële toestemming komt voor de bouw van dit kerkje en er voldoende steun voor het project is.

Nacht van Gebed van Open Doors op vrijdag 17 juni.
Dit jaar houden we in Almelo de avond van gebed van 20 uur tot 24 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.
Dit is in De Ontmoeting Hoornbladstraat 29a.
Ieder is welkom, we bidden in kleine groepjes na een korte uitleg en videopresentatie.
Zegt het voort.
Namens Stadsgebed Almelo, Jacob Dogger.

Kidzzcorner

De eerste christenen
Vandaag lezen we Handelingen 2:41-47: veel mensen laten zich dopen, en ze delen alles met elkaar.
Voor de jongste kinderen gaat het over delen. In de kinderdienst kunnen ze bijvoorbeeld een speciale (snoep)pot maken waar alleen snoep in mag dat ze ook weer delen met anderen. Praat daar ook thuis
eens over door: vinden de kinderen het makkelijk om te delen? Wanneer wel, of juist niet?
Met de oudste kinderen kun je in gesprek over alle dingen die in de eerste gemeente gebeurden, zoals
bij elkaar komen, elkaar uitleg geven over Jezus, é é n (grote) familie zijn, samen bidden, samen eten,
waardering krijgen van mensen buiten de kerk, en God eren. Welke van deze elementen herkennen de
kinderen in hun eigen kerk, kinderdienst of thuis? En als ze iets niet herkennen, missen ze het dan
wel? Wat zou voor hen de ideale kerk zijn? Lied: Samen


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.