Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Hazeleger uit Westerhaar
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst: Wilbert Letteboer
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Rob en Agnes de Lange

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Open dienst ds. Egberts

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA binnenlands diaconaat
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


10 dagen bidden voor 5 mensen
Bid voor vijf mensen in jouw omgeving. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen sinds 2016 wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. De IZB, de EO en Alpha Nederland sluiten hierbij aan, evenals de PKN, CGK en NGK.
Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de heilige Geest. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk.
Je bidt dat ze Jezus leren kennen. We leven vanuit de opstandingskracht van Jezus. Daarom zien we hoopvol uit naar groei van Gods Koninkrijk en de komst van de heilige Geest.
https://youtu.be/XuZcfIMrnH8

Belijdenis
In dit seizoen zijn er vier mensen die belijdenis catechisatie volgen. Daar zijn we dankbaar voor. Zij verdiepen zich in de Bijbel, denken samen na over het evangelie van Christus en over onderwerpen als kerk, doop, avondmaal, getuigenis.

Nieuw lied eerste Pinksterdag
Op de eerste Pinksterdag hopen we een prachtig nieuw lied te zingen, dat aangedragen is door de GZB. U kunt het al vast beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=1n5KBr9IEDA Wellicht willen sommigen het al ‘inoefenen’. Dat zou mooi zijn. In de bijlage bij deze Zondagsbrief de tekst en de melodie. De Nederlandse vertaling van het lied:

Ik, de Heer van zee en lucht,
Ik heb Mijn volk horen roepen.
Iedereen die in duisternis en zonde woont,
zal door Mijn hand worden gered.
Ik, die de sterren heb gemaakt,
Ik zal het duister licht maken.
Wie zal Mijn licht naar hen brengen,
wie zal Ik zenden?

Hier ben ik, Heer. Ben ik het, Heer?
Ik heb U in de nacht horen roepen.
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.
Ik zal Uw volk in mijn hart bewaren.

Ik, de Heer van sneeuw en regen,
Ik heb de pijn van Mijn volk gedragen.
Hier ben ik, Heer. Ben ik het, Heer?
Ik heb U in de nacht horen roepen.
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.
Ik zal Uw volk in mijn hart bewaren.

Ik heb gehuild van liefde voor hen,
zij keren zich af.
Ik zal hun harten van steen breken,
hun harten van liefde geven.
Ik zal Mijn woord tot hen spreken.
Wie zal Ik zenden?

Ik, de Heer van wind en vuur,
Ik zal zorgen voor de armen en verlamden.
Ik zal een feest voor hen voorbereiden,
Mijn hand zal redden.
Het beste brood zal ik ze voorzetten,
tot hun harten verzadigd zijn.
Ik zal hun Mijn leven geven.
Wie zal ik zenden?

Kring voor jonge ouders – 5 juni
Op 5 juni komt de kring voor jonge ouders weer bij elkaar. We gaan het dan hebben over: “Behoeften:
ontdekken van genegenheid.” Daarbij is de rol van het gezin erg belangrijk.
Alle jonge ouders zijn welkom! Info of aanmelding: Catherinus Elsinga, cbelsinga@solcon.nl / T. 06 – 8300 1329. Maar je kunt ook gerust komen zonder je aan te melden.

Actie voor de diaconie
Inmiddels zijn de brieven voor de jaarlijkse actie voor de diaconie rondgebracht. We hopen dat ieder met liefde geeft, opdat goede hulp geboden kan worden door de diaconie en voorzien wordt in de nood dichtbij en ver weg!

Opwekking in concert
Voor wie van opwekkingsmuziek houdt: Opwekking in Concert op zaterdag 5 oktober naar de Banier
in Almelo. Een ticket kost €10,- en het is vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur. Tickets kun je bestellen via de
site https://www.opwekkingsmuziek.nl/opwekking-in-concert/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.
Catherinus Elsinga

Leerdienst 26 mei
Op 26 mei staat een leerdienst gepland om 19.00 uur. Deze dienst staat in het kader van de afsluiting
van het seizoen voor de groeigroepen. Het thema van de dienst is dan ook “Groeien . . .” U krijgt
informatie van – en over de groeigroepen. De hele gemeente is hiervoor van harte uitgenodigd.

Beste broeders en zusters,
Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor de 2de Pinksterdag Zangdienst op maandag 20 mei. We beginnen om 10 uur in de CGK Almelo aan de Hofkampstraat 41. We gaan gezamenlijk mooie liederen zingen en na die tijd is er koffie, tot dan!
Missionaire team CGK

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de
oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • We prijzen God voor het koningschap van Jezus onze Heer. We eren Jezus. Hij staat boven alle dreigende machten. Hij is Heer en zal Zijn koningschap wereldwijd openbaar maken.
  • We bidden voor 5 mensen in onze omgeving, dat zij de Heer leren kennen.
  • De christenen in de regio Manipur in India. In 2023 zijn daar tienduizenden christenen van huis en haard verdreven en honderden kerken verbrand of verwoest. Het conflict heeft ook een sociale kant. De christenen horen grotendeels tot de ‘paria’s’.
  • De Europese verkiezingen. Dat er parlementsleden gekozen worden die eerbied tonen voor God en zijn geboden, onder andere op het terrein van het huwelijk en het ongeboren leven.
  • We bidden dat de Heer door het geloof woning maakt in onze harten en wij samen met alle heiligen Gods liefde aan de wereld tonen.

Nacht van Gebed.
Op 31 mei is weer de “nacht” van gebed, maar nu in de Ontmoeting aan de Hoornbladstraat 29a. Inloop vanaf 18.30 uur. we beginnen om 19.00 uur. we sluiten af om 24.00 uur.
Allemaal van harte uitgenodigd.
Namens Stadsgebed. Evt. informatie Jacob Dogger.

95-jarig Jubileumconcert CGGZ Crescendo Enschede, 12 oktober 2024
Op D.V. 9 oktober 2024 bestaat CGGZ Crescendo 95 jaar. Dit willen we samen met alle muziekliefhebbers vieren met het concert ‘I Have A Dream’ o.l.v. dirigent Jan Willem Docter. Het belooft een uniek concert te worden in pasticcio vorm. Tijdens dit concert zullen we een twaalftal prachtige liederen zingen. Ook wordt u meegenomen op een reis van droom (I Have A Dream) naar droom (The Holy City). Het concert wordt begeleid door 9 musici en een tenor. We hopen dat u 12 oktober 2024 wilt vastzetten in uw agenda zodat we op een volle kerkzaal mogen rekenen. Het concert wordt gegeven in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede en begint om 19.30 uur. Voor meer informatie zie onze website: www.crescendo-enschede.nl

Kidzzcorner
Jakobus 3:1-5 en 9-12
Jacobus was een van de discipelen van Jezus.
Van hem leren de kinderen dat zomaar iets zeggen, niet kan, je moet
leren je tong in bedwang te houden. Dat woord is niet alleen voor
kinderen, het is voor ons allemaal
Lied: bewaar je oog.


    De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.