Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wassenaar uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Fam. Schultink

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Zangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diakonaat in Nederland voor bekeerlingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

“Ik was naakt, en jullie kleedden Mij: (Matteus 25: 36)
In de zondagsbrief van vorige week stond al iets over een actuele toepassing van dit werk van barmhartigheid: het project ‘Days for girls’ in India, waaraan vanuit het huis van Lydia aan wordt meegewerkt. A.s. zondagavond wanneer we onze 3e leerdienst hebben over de werken van barmhartigheid zal Mijntje Haakmeester van het huis van Lydia daar ongetwijfeld meer over vertellen.
We hopen dat we door deze serie van avonddiensten gestimuleerd worden om, in onze eigen omgeving en soms via een project ver weg, werken van barmhartigheid te doen.
Betsie, Aad, Albert, Arend

Morgendienst 19 maart met Testify
Volgende week zondag hoopt Testify te zorgen voor de begeleiding. Uit de volgende liederen zullen we er zes à 7 zingen: ‘God is overal’ (Sela), Thuis (Sela), Opwekking 244 ‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen’, Opw. 542 ‘God van trouw’, Gezang 75:1,2,3 ‘U kennen uit en tot U leven’, Opw 625 ‘Wat een liefde’ Opw 687 ‘Heer, wijs mij uw weg’, Opw. 349 ‘Hij is verheerlijkt’. De lezing is uit Johannes 6. En de tekst is vers 35. Jezus zei tot hen: ‘Ik ben het brood des levens…’.

Foka van de Beek
De kerkenraad heeft positief gereageerd op een verzoek van de GZB om ‘deelgenotengemeente’ te worden van Foka van de Beek. Wat het zendingswerk betreft ligt voor onze gemeente het accent op het werk van stichting TRUD en de Samaritaanse vrouwen. Aangezien Foka van de Beek daar ook bij betrokken is, kan het GZB-deel van de uitgangscollecte speciaal voor haar bestemd worden. Zo krijgt zending ook via haar een gezicht.

Energiebeheer deze week
Als vier mannen met inzicht zich ergens over buigen, moet het goed komen! Met vereende krachten hebben Albert, Ben, Erik, Arend en Dinant vorige week de eerste helft van de isolerende panelen aangebracht! Wordt vervolgd!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Verkiezingen 15 maart: voor moedige en wijze bestuurders, en voor allen die als christen in het bestuur werken
  • Voor allen uit ons midden en in onze gezinnen en families die gedoopt zijn en opgevoed met het geloof, maar er niets mee doen: dat de liefde van God hun hart mag raken
  • Voor allen die medisch onderzoek, behandelingen of operaties ondergaan: innerlijke rust en zegen over het werk van doktoren en verpleegkundigen
  • Voor allen die mantelzorger zijn
  • Voor het werk met kinderen en jongeren in onze gemeente
  • Om vrijheid voor christenen in Saoedië Arabië (1,5 van de 33 miljoen inwoners)

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Jezus voorspelt wie Hem zal verraden en dat de discipelen Hem zullen
verlaten. (Mattheüs 26, Lucas 22)


Jezus zegt dat Hij weet wie Hem verraadt. Jezus zegt ook dat de discipelen Hem zullen verlaten. Petrus zegt dat hij Jezus niet verlaat. Dan voorspelt Jezus dat voor de haan twee keer heeft gekraaid Petrus drie keer zal hebben gezegd dat hij Jezus niet kent. Dan gaan ze naar de naar de Hof van Getsemane. Het gebeurt zoals Jezus heeft gezegd.

Kinderlied: Jezus ik wil U bedanken


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.