Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Orgel Jan Willem Timmerman, Zang: Lydia, Marijke en Bonne

Koffie: Erik Ernst & Josine Veltman

Koster: Aukje Heetebrij
Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA (kerk in actie) vrolijkheid in asielzoekerscentra
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Advent
“Geloofd zij de HERE, de God van Israël… dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang.”
De priester Zacharias prijst God bij de geboorte van zijn zoon Johannes. In die lofprijzing wijst Zacharias op Christus. Dankzij Hem zal God zijn verbondsbelofte aan Israël vervullen. Namelijk dat heel Israël als een volk van priesters de HERE zal dienen.
Daartoe is bevrijding van de vijanden nodig. De vijandschap tegen Israël heeft een geestelijke achtergrond. De duivel wil voorkomen dat de zegen van de HERE via Israël als cruciale schakel de wereld bereikt. Daarom voedt hij onder de volken de drang tot vijandschap jegens Israël – en jegens de kerk. Maar Zacharias profeteert al van de eindoverwinning van Christus! Christus brengt ook een innerlijke ommekeer teweeg. Door Zijn verlossende werk zal Zijn volk Hem dienen ‘oprecht en toegewijd’. Je kunt ook vertalen met ‘eerbiedig en rechtvaardig, ons leven lang’. Laten we ons verheugen in de verlossing die Christus gebracht heeft. Al wie de Heer verwacht, leeft naar Zijn toekomst toe!

Tussenstand najaarsactie: € 6.705,-
Van de kerkrentmeesters vernamen we dat de najaarsactie inmiddels € 6.705,- heeft opgebracht. Een prachtige tussenstand, bestemd voor het energie-zuinig maken van het kerkgebouw!
Zoals ieder kan zien wordt er druk gewerkt aan het energiebeheer van de kerk. De zolder is inmiddels bedekt met een dikke laag steenwol; de installatie die voorverwarmde lucht in de kerk brengt is vrijwel klaar; radiatorventilatoren en radiatorfolie zijn aangeschaft; er zal een nieuwe meterkast geplaatst worden, geschikt voor zonnepanelen en meer electrische verwarming; het plan is om binnenkort de zuidgevel van de kerkzaal te isoleren. Het mastiek op het dak is aan vervanging toe; in plaats daarvan komen er (isolerende) platen op het dak, waarop gemakkelijk zonnepanelen gemonteerd kunnen
worden.
Een commissie bestaande uit het bestuur van de stichting en kerkenraadsleden werkt continu aan uitwerking – en zo nodig het bijstellen – van de plannen.
Ondertussen probeert ieder mee te helpen met het besparen van energie, bijvoorbeeld door vergaderingen thuis te laten plaatsvinden. Alle waardering daarvoor!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Oud papier
Ook met de opbrengst van het oude papier helpt u de kerk! De stichting neemt een deel van de isolatie maatregelen voor haar rekening en kan dus uw hulp, hoe klein ook, prima gebruiken. Elke zaterdag van 10-12 staan er mensen klaar bij de container om uw papier in ontvangst te nemen. Soms een klein pakket, soms een blauwe container vol, alles in van harte welkom. Voor het rooster van het aanstaande jaar zoek ik nog een aantal mensen die mee willen helpen. U bent ongeveer 1x per 6 weken aan de beurt. Aanmelden kan bij Nico Kamp

Lichtjestocht
Voor de lichtjestocht zijn er zo’n 2000 potten nodig om kaarsjes in te laten branden langs de route. Helpt
u mee met sparen?! Je kunt hier de potten inleveren; graag schoongemaakt en zonder etiket. Geschikte
potten zijn bv. grote potten van groente, augurken of pindakaas. Richtlijn voor de afmeting is: diameter 10
cm, hoog 14 cm.

Kerstmiddag
De diaconie en enkele gemeenteleden willen op zaterdag 17 december tussen 14:00 en 16:00 uur in de kerk een kerstmiddag vieren met gemeenteleden vanaf 70 jaar. Bent u of uw partner 70 jaar of ouder dan bent u uiteraard beide van harte welkom. Mocht u willen smokkelen met uw leeftijd, omdat u dit waanzinnig gezellige evenement niet wilt missen, dan beloof ik geen paspoortcontrole te organiseren.

Wat gaan we doen? Er is een aantal muzikanten, die samen met ons lekker gaan zingen. Daarnaast zorgt onze keukenbrigade dat de innerlijke mens niets tekort komt. Er zal een Stigtelijk of Stichtelijk woord gesproken worden. En daarnaast is het voor velen de gelegenheid om weer eens bij te kletsen met broeders en zusters. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.
NB Inmiddels is de kerkzaal mechanisch geventileerd, waardoor de kans op Coronabesmetting geminimaliseerd is.

U kunt zich opgeven op de lijsten, die in de hal van de kerk komen te liggen. Voor diegenen, die niet zo vaak in de kerk komen is telefonische opgave bij Joke van der Valk (06-30973728) mogelijk tot en met 11 december.

Mocht transport naar de kerk op 17 december echt een probleem zijn, laat dat dan ook even weten, dan zoeken we zo mogelijk een oplossing.
We zien uit naar uw komst.
Mede namens Nel, Ineke en Joke en vele andere vrijwilligers
Aernout Stigter

Kidzzcorner

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. Dat doen we samen met de gemeente, jong en oud. Daarom zullen de ouders en kinderen eerst aan het begin van de dienst in de kerk zijn. De leiding zal samen met de kinderen de twee adventskaarsen aansteken. Samen zingen we het kaarsenlied: Dank U wel voor de kaarsen. Daarna gaan wij naar onze ruimte van de Gideonsbende waar wij samen verder gaan met ons adventsproject. Later komen wij weer terug in de dienst en zullen wij hierover iets vertellen.

Adventsproject 2022: Ik kan niet wachten!
Dit wachten zien we ook overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Thema van vandaag: Jozef wacht op de komst van Jezus (Matteüs 1:18-24)

Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jozef die wacht op de geboorte van Jezus. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jozef die wacht op de vervulling van Gods belofte. Die belofte zien we terug in de naam die de profeet Jesaja noemt: Immanuel, God is bij ons.

Lied: projectlied Komt als kind in onze nacht
Bron: Bijbelbasics https://www.bijbelbasics.nl


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.