Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Willem Timmerman orgel, zang Erna, Betsie en Ben
Kinderkerk: Mariska en Vino
Oppas: Chantal
Koffie: fam. Sinjorgo
Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijk noodfonds
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Zendingswerk in Bulgarije
Via de link: https://www.gzb.nl/contact/alle-volken kunt u het artikel lezen dat in ‘Alle volken’ is gepubliceerd over het zendingswerk in Bulgarije. Alle volken’ is het zendingsblad van de GZB.

Belijdeniscatechisatie
We hopen dat er weer mensen zijn, die onderwijs willen ontvangen met het oog op het doen van openbare belijdenis. Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als:

 • wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
 • wie is Jezus?
 • wanneer ben je wedergeboren?
 • groei in je geloofsleven
 • gehoorzaamheid, wat houdt dat in?
 • De heilige Geest
 • God dien je niet in je eentje
 • enzovoort

Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Geen punt; evengoed welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…
Enkele vrouwen hebben het initiatief genomen voor het organiseren van een Vrouwen koffie ochtend. Het thema is: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… 17 september, 10.00 uur (inloop 9.30 uur). Gerrie Berkhof is uitgenodigd om te spreken. De ochtend biedt een mooie gelegenheid om gasten uit te nodigen. We
hopen dat het een inspirerende morgen zal worden!

Startzondag 25 september
Op zondag 25 september hopen we een start te maken met het nieuwe seizoen. Corien Stigter, Albert Jansen en ondergetekende hopen het te organiseren. In de dienst op 25 september hoopt Testify
te zorgen voor de muzikale begeleiding. Na de dienst is er koffie met wat lekkers. En we praten na over de preek aan de hand van enkele vragen. Esther Teeuw hoopt iets te vertellen over haar reis naar Malawi. Wellicht zijn er nog meer ervaringen te delen. Verder gaan we enkele spellen doen, o.a. jeu de boules of iets creatiefs.

 • Zijn er mensen die iets willen bakken voor bij de koffie? (Graag doorgeven aan Corien)
 • Heeft iemand een jeu de boules spel dat we de 25e kunnen gebruiken? (Aan mij doorgeven).

Daarna gaan we eten, soep en brood. En na de maaltijd sluiten we af met samenzang; de zangers hebben prachtige liederen uitgezocht. Tussendoor is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten. U hoeft zich niet op te geven. Ieder is welkom en we hopen op een gezellige en inspirerende start!

Kinderwerk in de wijk
Na de sport- en spelweek is er een nieuw verlangen gegroeid om voor de kinderen in onze wijk van betekenis te zijn. Inmiddels is er een oriënterende vergadering geweest van enkele enthousiaste gemeenteleden. We hopen op een goed vervolg en dat de Heer ons daarvoor de weg wijst en mogelijkheden opent!

Studieavond christenen voor Israël
Zoals op de flyer hiernaast is te lezen, zal er D.V. 28 september een studieavond zijn van Christenen voor Israël. Het gaat over het nieuwe verbond en de betekenis daarvan voor het volk Israël. Op 4 september ging het in de eredienst over het nieuwe verbond. Toen hebben we nagedacht over de betekenis daarvan
voor de gemeente. D. Van Velzen zal het hebben over de beloften voor Israël.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Leerdienst
Heb uw naaste lief…
Tja, dat gebod kennen we wel. Maar kúnnen is wat anders dan kénnen. Dat liefhebben wordt wellicht makkelijker als ’t om onze naasten gaat, of als we eerst onze eigen schaapjes op ’t droge hebben, of als … Maar het gebod kent geen voorwaardes, kent geen uitzonderingen. Heb uw naaste lief. Punt. Maar hóe dan? Misschien ligt de sleutel tot het antwoord wel daarin, dat in dat liefhebben onze Here God de liefde van zijn Zoon wil terugzien, wil herkennen. En Jezus deed ’t zeker niet op eigen kracht; Hij liet zich leiden door de Heilige Geest !
“Gelijk mij de Vader zond, zend Ik ook u”. Dus dat liefhebben doen we niet alléén!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • Gods zegen over de benadering van gemeenteleden voor de vervulling van het ambt
 • Voor de bijbelstudie-ochtenden, groeigroepen en andere activiteiten in onze gemeente die weer beginnen
 • Voor alle gemeenteleden die onderzoeken of behandelingen ondergaan: kracht en moed en innerlijke rust
 • Voor hen die wel geloven, maar moeite hebben met de kerk
 • Voor onze overheid (landelijk, provinciaal, gemeentelijk): wijsheid, kracht, visie
 • Voor allen die in financiële problemen raken door de energie-crisis
 • Hulp en bemoediging voor de velen in de wereld die getroffen worden door honger, oorlog of overstromingen
 • De koffieochtend op 17 september en de gemeentezondag 25 september
 • De start van het taalcafé

VROUWEN CONTACT GROEP
Hallo allemaal.
Op maandag 19 september start de vrouwen contact groep weer.
We komen de eerste en derde maandag van de maand bijelkaar.
Om 19.30 zijn jullie allemaal van harte welkom bij Tiny Elsinga, aan de Valduif 1.
De eerste keer lezen we uit psalm 86, Hoofdstuk 6 uit het boekje over de Psalmen.
Boven het hoofdstuk staat: God, help alstublieft. Met een mooie kerntekst: Vervul mijn hart met
ontzag voor uw naam. Van harte welkom, ook als je vrijblijvend een keer wilt komen.
Hartelijke groet van Janny Kramer en Tiny Elsinga.

Oud papier
Vanaf zaterdagm10 september kunt u elke week terecht bij de kerk op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur om uw oud papier in te leveren. Er zijn mensen aanwezig die uw papier in ontvangst nemen en in de container zetten. We hebben wel een verzoek, wilt u het papier gebundeld (of in dozen) aanleveren? Omdat het een dichte container is werkt dit voor ons en stuk eenvoudiger.
Gezien de huidige gunstige prijs van het papier hebben we gemeend het toch weer op te moeten pakken. Echter, we kunnen nog best wel mensen gebruiken (2 per week) die willen helpen. U bent maar een enkele keer aan de beurt. Opgeven kan bij Henk Podt of Nico Kamp

Bulgarije-reis 2022 Rob en Agnes
Ook dit jaar konden we weer verschillende huisgemeentes in oost-Bulgarije bezoeken. Het was een prachtige week van weerzien, gevuld met gebed en dankzegging, verkondiging, viering van het Heilig Avondmaal, zegening, zelfs het opdragen van een babytje, het dopen van gemeenteleden, en het toelichten van het werk van “TRUD” en “de Samaritaanse Vrouwen” in de kerk van Natalia. Namens deze gemeente deed de pastor zijn hartelijke groeten aan onze gemeente in Almelo!
De vreugde van het elkaar weer ontmoeten is groot. De mensen leiden een zwaar leven, zeker nu ook daar de prijzen voor levensonderhoud en energie fors stijgen; zelfs kraanwater gaat richting “onbetaalbaar”. Maar de kracht en hoop die men put uit hun geloof in Jezus Christus, is misschien nog wel het meest in het oog springende.
In Ravna Gora, waar we i.s.m. die gemeente én de Ontmoeting en PKN-gemeente Hulshorst in projectvorm bezig zijn een kerkje te gaan bouwen, hebben we uitgebreid gesproken met de burgemeester. Het lapje grond is aangewezen en de ambtelijke molens draaien!
In de rondzendbrief van December 2022 zullen we meer detail geven!
Vriendelijke groet, Rob en Agnes

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Jozef zit in de put (Genesis 37:12-36)
Deze zondag horen we het tweede verhaal over Jozef. Dat staat in de Bijbel in Genesis 37:12-36. De broers van Jozef zijn zo jaloers op hun broer dat ze hem in een put gooien en daarna verkopen aan handelaars!

Met de jongste kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het moment dat de broers Jozef zijn mooie jas uittrekken en hem in de put gooien. Ze kunnen Jozef die in de put zit knutselen, of spelen een tikspel met Jozef, zijn broers en de put. Op https://www.gelovenisleuk.nl staat ook een hele leuke knutsel. Zoek vervolgens op Jozef in de put. Of klik op deze link: Jozef in de put (gelovenisleuk.nl)

Met de oudste kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de broers die Jozef uit de put halen en verkopen aan handelaars. De kinderen kunnen aan de slag met opdrachten die te maken hebben met het geld dat de broers verdienen als ze Jozef verkopen. Zo ontdekken ze allerlei Bijbelteksten waarin zilverstukken een rol spelen. Of ze doen een proefje waarin geld iets in beweging zet.
Voor thuis: Er is ook is er een liedje uit de Samenleesbijbel over Jozef, dat past bij de eerste en de derde zondag. Kijk hiervoor op debijbel.nl/bijbelbasics.
Lied: Jozef had een jas van Elly Zuiderveld, cd Wonder boven wonder

Kinder-PRAISE d.v. 30 oktober a.s.!
Ouders en grootouders opgelet:
Op zondagmiddag 30 oktober wordt er een kinder praise georganiseerd.
Alle kinderen zijn welkom! Neem vrienden/vriendinnen mee.
Ook kinderen uit andere kerken in Almelo worden uitgenodigd.
We gaan allemaal mooie liedjes zingen om de Here God te prijzen en groot te maken.
Aanvang 15:00 uur.
Leiding kinderkerk
Corien, Lydia en Eelke Stigter
Info: 06-44023973


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.