Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga (HA)
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Erik en Meitty Ernst

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: IZB werk van Dabar
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Zondagsbrief 25 juni
In verband met vakantie is er die zondag geen zondagsbrief

Meeleven
We doen voorbede de zieken. We denken ook aan de ouderen, die beperkingen ondervinden en ervaren dat hun krachten afnemen. Dat zij door het evangelie en de mensen om hen heen bemoedigd worden en de nabijheid van de Heer mogen ondervinden.

Laatste leerdienst over de werken van barmhartigheid
A.s. zondagavond wordt de serie leerdiensten over de werken van barmhartigheid afgesloten. Het gaat dan om het achtste werk, wat pas sinds een aantal jaren er bijgevoegd is: de zorg voor ons ‘gemeenschappelijke huis’. Het is anders dan de zeven voorafgaande werken: terwijl de eerste zeven werken allemaal te maken hebben met hoe we met onze kwetsbare of overleden naasten omgaan, gaat het in dit werk over de omgang met de wereld waarin we leven. De laatste jaren is daarvoor veel meer aandacht gekomen door alle ingrijpende gevolgen van de klimaat veranderingen.

Als gelovigen zoeken we naar bijbels licht daarover. De apostel Paulus schrijft over ‘ de ganse schepping die in al haar delen in barensnood is…’Romeinen 8: 22, maar hij spreekt daarover niet zonder hoop. En dan denken we natuurlijk aan Gods belofte van de vernieuwing van hemel en aarde in het laatste Bijbelboek (Openbaring 21,22). Maar we kunnen ook al in het eerste Bijbelboek lezen dat God tegen Noach na de zondvloed zegt:’ Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat..’ (Genesis 8: 14,15)
Aan Gods trouw naar Zijn schepping hoeven we niet te twijfelen, maar hoe zit het met onze verantwoordelijkheid?

Betsie, Aad, Albert, Arend

Zonnepanelen op het dak
Afgelopen dinsdag zijn er 32 zonnepanelen (400 Wp per paneel) op het dak van De Ontmoeting geplaatst. Via twee omvormers komt de stroom naar de meterkast. Het totale Wattpiekvermogen van de installatie komt uit op 12.800 Wp. Rekening houdend met de ligging ten opzichte van het zuiden en de hellingshoek, levert deze installatie naar verwachting een opbrengst op van circa 11.520 kWh per jaar (gegevens van de leverancier). Vorige jaren bedroeg de gebruikte hoeveelheid elektriciteit zo’n 3000 Kwh. Door gebruik van
de airco’s voor de verwarming van de zalen neemt dat toe. Tegelijkertijd neemt het gasverbruik dankzij verwarming met airco’s af. Zolang de huidige regeling van ‘salderen’ van kracht is, hoeven we voor de gebruikte stroom niet te betalen, terwijl de extra aan het net geleverde stroom wel geld oplevert. Zodoende hopen we de investering in de zonnepanelen snel terug te verdienen.
Dat is ook nodig, want voor verwarming van de kerkzaal wordt nog gas gebruikt en dat is helaas prijzig.

Vriendenbrief Yasam Sözü
Op de eerste Pinksterdag is de eerste vriendenbrief van de pioniersplek Yaşan Sözü rondgedeeld. De vriendenbrief bevat informatie over de opzet van het pionierswerk en de activiteiten. Afgelopen dinsdag waren er weer zo’n 15 deelnemers aan het taalcafé. Er groeien contacten en we hopen dat er gaandeweg openheid groeit voor het evangelie. De vriendenbrief biedt ook de gelegenheid om financieel mee te leven. De komende jaren wordt de subsidie van de Protestantse Kerk afgebouwd. We proberen vanuit de kring van vrienden € 5.000,- per jaar te werven.

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue.
Het thema van deze week is: “God houdt van iedereen!”. Er is van alles te beleven: sport en spel, ontmoeting, samen eten, een goochelaar, vrijdags een barbecue… en iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel.
Wil je als jongere een of meer dagen meehelpen met de sport- en speldagen? Dat zou geweldig zijn. De voorbereidingen van sport en spel worden door het team gedaan. Maar met jouw hulp – bijvoorbeeld het begeleiden van een groepje kinderen – zouden we geweldig geholpen zijn. Geef je op bij Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Speed Date
Vanuit de GKV wordt op 24 juni voor jongvolwassenen een speed date georganiseerd voor jongvolwassenen van 25-35 jaar. Een mooi initiatief!
Locatie: Bellavistastraat 26, Inloop vanaf 19.30 uur; kosten € 5,- p.p.
Meer informatie: Kivago@gkvalmelo.nl

Werken bij Stichting Present?
Stichting Present helpt vrijwilligers met helpen waar het echt nodig is. Zo maakt Present Almelo omzien naar elkaar mogelijk. Present vervult een brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende.
Stichting Present Almelo is op zoek naar betaalde krachten voor een beperkt aantal uren. Een van de functies is het coördineren van projecten: het koppelen van groepen aan een concreet hulpproject. Er wordt ook gezocht naar invulling van een administratieve functie. Van belang voor de functies is vooral een positieve motivatie; ‘dat je het hart op de goede plek hebt’.
Wie belangstelling heeft of meer informatie wenst, kan contact opnemen
met Freek Nijhof ( T 06-23253574 – E-mail: freek.nijhof@presentalmelo.nl ) of Michelle Neurink ( T .06 – 5479 2030; E-mail: michelle.neurink@presentalmelo.nl )

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

OUD PAPIER
Gezien de lage prijs voor het oud papier hebben we besloten per juli te stoppen met het inzamelen van oud papier, dank aan alle vrijwilligers die hun vrije tijd hebben gegeven.

Vrijwilliger dag 17juni
Veel mensen in onze gemeente hebben een taak om alles draaiende te houden. De ene taak is wat uitgebreider dan de andere, de ene is meer zichtbaar dan de andere. Sommigen verrichten al jaren heel trouw werkzaamheden, waar bijna niemand van op de hoogte is en zo hoort het eigenlijk ook: de rechterhand hoeft niet te weten wat de linker doet. Eigenlijk is ieder gemeentelid vrijwillig actief en daarom is ook iedereen uitgenodigd op 17 juni voor een gezellig samenzijn. We beginnen om 14.30 uur. Er is o.a. een muzikale verrassing en uiteraard een heerlijke maaltijd. Het programma duurt tot 18.00 uur. U kunt u opgeven door uw naam te noteren op het papier achterin de kerk naast de bar of bij Nel Oosterhuis:
famoosterhuis73@gmail.com

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • We danken voor het taalcafé en we bidden om vruchtbare contacten met Turkse mensen en om gelegenheden om het evangelie met hen te delen.
  • De situatie in Soedan en Oekraïne, waar door oorlogsgeweld het leven van miljoenen mensen wordt ontwricht, recent nog door de damdoorbraak in de buurt van Cherson.
  • We bidden voor mensen die lijden door natuurrampen; droogte, extreme regenval, bosbranden of honger. We bidden om nieuwe eerbied voor de HERE als de Schepper en Onderhouder van de wereld.
  • We bidden voor jongeren; dat ze hoop putten en houvast vinden in het evangelie van Christus. En dat ze om leren gaan met de druk die ze soms ervaren.
  • Voor een gezegende vrijwilligersdag.
  • Jongeren die in spanning zitten van hun examens.
  • Dat jongeren een beroep kiezen dat hun gelukkig maakt.
  • Dat jonge mensen zich opgeven voor de sport en spelweek.
  • Dat we ook in de komende vakantie periode bij elkaar betrokken blijven

Kidzzcorner
In Lucas 7:1-10 staat dit verhaal:: Jezus maakt de slaaf van een Romeinse officier beter.
Voor de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over de officier die denkt dat Jezus de macht heeft over ziekte, net zoals hij zelf macht heeft over zijn soldaten.
Voor de kinderen van 8-12 jaar vertellen we over Jezus die onder de indruk is van het grote geloof van de officier.
Lied: Diep, diep als de zee


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.