Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Jan Willem Timmerman orgel

Koffie: Marianne en Willem Schultink

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. De Haan uit den Ham
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: GZB Bulgarije Foka van de Beek
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Startzondag 24 september – met Testify
We hopen op 24 september onze startzondag te hebben. Testify hoopt dan medewerking te verlenen aan de dienst. Liederen waaruit we een keuze maken zijn: U maakt ons één (Opw 194) Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie (Opw 767); Stromen van zegen (Joke Buis), Thuis (Sela), Als U het huis niet bouwt (Opw. 713), Kom tot Hem, (Sela), God heeft een plan (Opwekking kids 223), God van het licht (Opwekking 678), kinderlied: Ik zag een kuikentje.
De lezing is uit 1 Korinthiërs 12:1-11. Daarin gaat het over de vele gaven en de ene Geest.
Paulus spreekt over de gaven als ‘charismata’ (geschenken die je uit genade ontvangt). Maar hij noemt ze ook bedieningen en werkingen. Wat zeggen die aanduidingen over het werk van de Geest? Hoe is Gods ‘gavenbeleid’?
We hopen op een inspirerende en verrassende startzondag! Volgende week meer info!

Bijbel cursus en meer!
We bereiden ons voor op het nieuwe seizoen. De leiding van Gemeente Groei Groepen bezint zich op het materiaal voor het komende seizoen. De Bijbelcursus onder leiding van Cor Weeda gaat weer van start. DV 12 september en vervolgens elke 2e en 4e dinsdag van de maand. Dit seizoen worden de 2 Brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen besproken. En vele andere activiteiten worden weer voortgezet. Laten we onze taak met vreugde doen, in het besef dat het de HERE het Hoofd is van de gemeente en Hij de wasdom geeft.
Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Nieuwe start Kom en Zie!
In aansluiting op de sport- en spelweek is er iedere eerste zaterdag van de maand “Kom en Zie” voor de kinderen van 6-12 jaar. Van 15.00 uur tot 16.30 uur. Wellicht komen behalve de kinderen uit de wijk ook de kinderen van het theaterhotel (AZC). Dat zou prachtig zijn, maar vergt wel enige organisatie. We hopen dat vele kinderen al vroeg de Heer zullen leren ‘zien’.

Ondertussen in Bulgarije
Rob en Agnes zijn in Bulgarije. Ze hopen over niet al te lange tijd verslag te doen tijdens een avonddienst. Een voorrecht om zo betrokken te mogen zijn bij het werk van de Heer in andere delen van de wereld!

Afscheid
Christenen leven in het vertrouwen dat er toekomst is na het aardse leven. Ze delen met elkaar de hoop op Christus. In Hebreeën 13:14 staat: “Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” Een afscheidsdienst herinnert ons aan onze vergankelijkheid. Toch kan juist dan de boodschap van hoop doorklinken in lied en verkondiging.
Daarom is het goed eens na te denken over je eigen afscheid. Welke liederen, lezingen of gedichten zouden dan gelezen of gezongen kunnen worden? Voor nabestaanden is het behulpzaam en troostvol daarop terug te kunnen vallen bij de voorbereiding van een afscheidsdienst. En er kan een krachtig getuigenis van uitgaan!

Gij zult mijn getuigen zijn! (van een gemeentelid)
Rom.10:9: Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God
Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.

Hoe zullen mensen de Heer leren kennen en zijn naam belijden wanneer ze het evangelie niet gehoord hebben? En van wie zouden ze het anders moeten horen dan van degenen die de Here Jezus hebben leren kennen als hun Heer en Heiland?
Jezus zegt in Marc.16:15: “Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuw over Mij”. Voor dat grote werk in dienst van de Heer is de Heilige Geest nodig. Petrus zegt in Handelingen 2:16: “Mannen van Israël, inwoners en bezoekers van Jeruzalem: Wat hier gebeurt is al lang geleden door de profeet Joël voorspelt: “God zal aan het einde van de tijd zijn Geest over alle mensen uitstorten, Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben”.
2Tim.4:2:”ik vraag je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt, of het je nu gelegen komt of niet”.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 25 oktober 2023
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een
bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op DV woensdag 25 oktober om 19.30 u. in het
kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 55 te Enter.
Als spreker is uitgenodigd drs. P.J. den Admirant met als onderwerp:
Luther, prediker van Gods genade.
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Goede en gezegende start van het kerkelijk jaar.
2 Bid voor je buren dat ze Jezus leren kennen.
3 Bid en dank voor het taalcafé, vrijwilligers en deelnemers.
4 Bid voor kinderen die op een nieuwe school beginnen.

Vermist
Weet iemand waar de 3 schone handdoeken van Harriet Cornelius ( Sport en Spelweek) zijn gebleven? Ze lagen voor haar klaar op de tafel in de consistorie. Graag melden aan Jenny Kroeskamp

Hadassa
Hadassa start niet op 13 september aanstaande maar op 11 oktober!

Kidzzcorner
Thema van vandaag: De Israëlieten veroveren Jericho
Op deze zondag staat Jozua 6:1-20 centraal: De Israëlieten veroveren de eerste stad in Kanaän: Jericho.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de Israëlieten die allemaal moeten juichen als ze de trompet horen. Dan storten de muren van de stad Jericho in. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die zegt dat alles in de stad Jericho voor Hém is. Zo laat Hij zien dat de Israëlieten niet voor zichzelf vechten.

Kinderlied: de muren van Jericho – Hemelhoog 62

Herinnering
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten.

Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl
Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.
Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.