Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Nijland uit Rijssen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Willem Timmerman, zang Jannie, Betsie, Jan en Bonne
Nevendienst: Mariska & Chantal
Oppas: Judith
Koffie: Fam. Stigter

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week:
Vespers op ma, di, woe en donderdag 19.30
Goede Vrijdag dienst om 19.30 voorganger ds. Elsinga
1e Paasdag om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.


Eenzaam gebeden
In de lijdens-liederen wordt op een indringende wijze het evangelie verwoord. Zoals in Gezang 181:4,5

4 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan ’t kruis liet hechten.

5 O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken,
wat ooit bereiken d’arbeid mijner dagen,
dat U behage?

De lijdensweg die Christus bevreemdt ons. De Heer stelt Zich zo totaal anders op dan wij gewend zijn. Welke heer zou zich voor de schulden van zijn knechten aan het kruis laten hechten? Toch is dat wat Jezus doet voor ons.
Zijn offer is de basis voor de nieuwe verbondsrelatie met de HERE. Als vanzelf rijst dan de vraag: “Wat kan mijn liefde U schenken?” Misschien wel heel veel, tenminste wanneer onze liefde door Zijn Geest vernieuwd is. “O liefde, voor dit offer van mijn leven – wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven?”

Vespers lijdensweek 11-15 april
In de lijdensweek zijn er ’s avonds vespers die door gemeenteleden geleid worden. ’s Maandags en woensdags hoopt René Schipper de vesper te leiden; dinsdags Aart Kroeskamp; donderdags Albert
Jansen. Dit jaar volgen we lezingen uit het evangelie naar Johannes.
Op de vrijdagavond hoop ik voor te gaan. We lezen dan uit Johannes 19:17-30. We staan in het bijzonder stil bij de woorden van Jezus tot Maria: vrouw, zie uw zoon… en tot zijn discipel Johannes: zie uw moeder… Tijdens deze dienst hopen we ook het heilig avondmaal te vieren.

Gemeenteavond 21 april
Er komt een gemeenteavond over de wijze waarop we handen en voeten kunnen geven aan het beleidsplan ‘Licht in de wereld’. Dat beleidsplan kunt u vinden op de website www.deontmoetingalmelo.nl/de-gemeente/missie/ Daar hebben we op 6 april onvoldoende tijd voor. Daarom is er een tweede gemeenteavond gepland op donderdag 21 april om 19.45 uur.

Officiële naam van De Ontmoeting
Een enkele keer merken we dat de naam en de positie van onze gemeente nog niet bij ieder bekend zijn. De officiële naam van onze gemeente is: Protestantse Gemeente De Ontmoeting te Almelo. Het kan nog uitgebreider: Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard De Ontmoeting te Almelo. De woorden ‘van bijzondere aard’ duiden op de eigen identiteit en kerkordelijke plaats van onze gemeente en worden in de regel weg gelaten, omdat de gemiddelde buitenstaander de betekenis ervan ontgaat. Net zoals andere Protestantse Gemeenten maakt onze gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In Almelo zijn dus twee protestantse gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk: Protestantse gemeente De Ontmoeting te Almelo en de Protestantse Gemeente Almelo. Dat komt in heel veel plaatsen voor. In Enter, Rijssen, Den Ham, Daarle, Vriezenveen, Enschedé, enzovoort zijn meerdere Protestantse Gemeenten. Meestal zijn dat een hervormde gemeente en een gereformeerde kerk. In Enschedé is de situatie net zoals in Almelo: daar bestaat naast Protestantse Gemeente Enschede de Bethelkerk als Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard. Om duidelijk te maken dat we behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op onze site ook het logo van de Protestantse Kerk.

RSIN en ANBI
Om het verhaal compleet te maken. De Ontmoeting is (via de LRP – de ledenregistratie van de landelijke kerk) ingeschreven bij de kamer van koophandel en heeft een eigen RSIN nummer. Overheidsinstanties gebruiken dat nummer om gemakkelijk informatie uit te wisselen. Wij hoeven daar verder dus niets mee te doen. Het RSIN nummer van gemeente De Ontmoeting is: 863772298; het RSIN nummer van de diaconie van gemeente De Ontmoeting is 863772286. Ook de ANBI-status van onze gemeente is (via de LRP) geregeld. Dat betekent dat giften aan de gemeente afgetrokken kunnen worden van de belasting.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

D-day ( Decision day)
Hosanna wordt gezongen;
de Koning komt eraan.
Terwijl de stemmen klinken,
ziet Hij het kruis al staan…

De haan zal weldra kraaien.
Drie keer, zoals voorzegd.
” Ik ken Hem niet!”, roept Petrus uit.
Zo wordt Zijn pleit beslecht…

Zijn kleding wordt verdobbeld;
verbroken hangt Hij daar.
De Leeuw van Juda wordt een Lam,,
op het ruwe kruis-altaar.

De dood wordt daar verslonden;
heeft niét het laatste woord.
De Koning geeft Zijn leven daar;
opent zo de hemelpoort.

Hij is niet dood gebleven,
al lag Hij in het graf.
Na drie dagen is Hij verrezen,
Die het leven ons hergaf.

De haan kraait nu victorie;
voor Hem Die overwon.
Jezus geeft ons het leven weer:
Hij is de Levensbron!!

Emmy Sinjorgo,

Collecten
Diaconale collecte:

Vandaag is de opbrengst van de collecte bestemd voor plaatselijke instellingen zoals bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje en Boodschappenmand.

In de stille week wordt er gecollecteerd voor internationale noodhulp, voor Stichting Trud en de avondmaalscollecte zal bestemd worden voor Stichting Eljakim:
Eljakim:
In Nazareno, Brazilië, runt stichting Eljakim al jaren een semi internaat, waar kansarme kinderen worden geholpen met hun opleiding en het evangelie horen. Daarnaast is er hulp voor het gezin van herkomst waardoor in veel gevallen wordt voorkomen dat kinderen in verslaving of prostitutie terecht komen. Tieners worden geholpen bij het leren van een vak. Er is een christelijke gemeente in Nazareno en door de stichting zijn op verschillende plaatsen in Brazilië gemeenten gesticht volgens het principe: kerken planten kerken. Wouter Berkhof uit Almelo werkt daar nadat zijn vrouw Herma is overleden aan corona nu alleen.

Oekraïne:
We hebben onlangs de collecte bestemd voor de Oekraïne; voor https://christelijknoodhulpcluster.nl/
Als u zelf nog wilt geven kan dit bij een van de aangesloten organisaties, deze organisaties verlenen al langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Gebedspunten

  • Bezinning en uitvoering van het Beleidsplan
  • Moslimgemeenschap: dat er tijdens de Ramadan openheid is voor het evangelie
  • Kerken en joodse gemeenschappen in de Oekraïne
  • Het werk van journalisten en anderen die in de media werkzaam zijn, vooral hen die werkenvanuit de christelijke levensovertuiging

Doppenactie KNGF Geleidehonden
De doppenactie heeft afgelopen jaar een voorlopig bedrag van 31.000 euro opgebracht. De actie gaat gewoon door, zodat er nog meer honden opgeleid kunnen worden. Alle spaarders heel hartelijk dank

Kidzzcorner
Paasproject: Beloofd land in zicht van Bijbel Basics( de bijbel.nl/bijbelbasics)

Voor thuis: gezinsboekje
Voor thuis is er een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag een Bijbelverhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties en een knutselidee. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel, net zoals in de kerk. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer, ook bij jou thuis!

Ga je mee op reis?
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een tropisch eiland waar je kunt snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar de jungle waar je apen en slangen kunt spotten?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.

Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit paasproject: Beloofd land in zicht.

Zondag 10 april 2022 – Jezus het Paaslam (Lucas 23:44-49 en 1 Petrus 1:18-19)
‘God heeft jullie (…) bevrijd. Want hij liet zijn onschuldige Zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt.’ 1 Petrus 1:18b-19

In de kerk
Na de collecte komen wij terug in de kerk en gaan naar de kijktafel voor in de kerk. Op deze kijktafel komt er elke zondag een kijkplaat over het verhaal en een projectknutsel dat de kinderen tijdens de kinderdienst of thuis kunnen maken. Deze week: tuinkers.

Projectlied: Ga je met ons mee?
(Originele tekst en muziek: Hanna Lam en Barbara Zwaal bundel Met ander woorden)


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.