Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst: Stefi Mintje
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Corien Stigter en Erna Veninga

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst met Janna van de Poll

Woensdag 13 maart 19.00 uur Biddag: Ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Zangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA zending Indonesië
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Autodienst
Verschillende gemeenteleden dragen zorg voor vervoer van en naar de kerk. Vaak wordt het onderling geregeld – en dat is erg fijn. Soms zijn er gemeenteleden voor wie nog geen vervoer geregeld is. Ook hen willen we graag van dienst zijn. Mocht u daarbij mee willen helpen door zo nu en dan iemand op te halen en weer thuis te brengen, dan kunt u zich opgeven bij de scriba Dinant Kramer. scriba@deontmoetingalmelo.nl Uw of jouw hulp wordt erg op prijs gesteld!

Gemeenteavond; biddagdienst om 19.00 uur
Op woensdag 13 maart is de biddag voor gewas en arbeid. Na de dienst hopen we een gemeenteavond te houden. Daarom is de aanvangstijd van de dienst verschoven van 19.30 uur naar 19.00 uur. Dan gaan we nadenken over Psalm 104. “Zij alle – alle schepselen – wachten op U.”

Vrouwen koffie ochtend
Fijn dat het initiatief genomen is voor het organiseren van een vrouwen koffie ochtend. Zaterdag 16 maart, 10.00 uur in De Ontmoeting. Thema: Broodnodig. Spreekster is Gerrie Berkhof

Vespers in de lijdensweek
We verlangen dat in de lijdenstijd de betekenis van het lijden en sterven van Christus ons hart raakt en ons leven vernieuwt. In de lijdensweek hopen we stil te staan bij gedeelten uit het evangelie van Marcus. De zalving en het verraad; Gethsémané; Jezus en Barabbas; de bespotting van de Heer. Op Goede Vrijdag lezen we over Jezus’ sterven en zijn plaats als Hogepriester (Hebreeën 9:11-15). Op de vrijdagavond vieren we het heilig avondmaal. Wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt. Albert, Jansen, René Schipper, Aart Kroeskamp en Janna van de Poll zullen de vespers leiden.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Leerdienst
Tijdens deze dienst vanavond zal de gelijkenis van de Vader en zijn Twee Zonen centraal staan. Rembrandt heeft er een prachtig schilderij van gemaakt, dat velen geïnspireerd en gefascineerd, waaronder Henri Nouwen. In 1983 stond Henri Nouwen voor het eerst oog in oog met het schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt. Deze confrontatie was het begin van een geestelijke zoektocht en de aanleiding tot het schrijven van zijn boek ‘Eindelijk thuis’, in het Engels. Tussen haakjes, Evert heeft het vertaald in het Nederlands.
Henri Nouwen was een Nederlandse katholieke priester. Hij studeerde psychologie en theologie, was o.a. docent en hoogleraar in de pastoraaltheologie in Harvard (VS) en vanaf 1986 pastor van een gemeenschap voor verstandelijk gehandicapten L’Arche in de Verenigde Staten. In 1996 is hij overleden. Zowel het schilderij als de beschouwingen uit het boek van Henri Nouwen geven ons veel stof tot nadenken. Graag neem ik u mee op deze boeiende en verrijkende geestelijke zoektocht.
Janna Van de Poll

Zangdienst
In de 40 dagen tijd zal er op DV zondag 17 maart om 19.00 een zangdienst worden gehouden met medewerking van Rene Schipper (orgel) Lieke Schipper en Erik Winters.
We mogen God de eer brengen door onze liederen.
Iedereen is van harte welkom in deze dienst.
Hartelijke groeten van Maaike Wesselink en Betsie Dogger

Verkoop kerst-, wens- en felicitatiekaarten Stg. Help Oost Europa (SHOE)
Op biddag, woensdagavond 13 maart a.s. zal er een verkooptafel ingericht zijn achter in de kerkzaal. Rondom de dienst verkopen de dames Ada en Cathalijne Hoornweg de door hen zelf gemaakte wens-
en felicitatiekaarten. Naast kaarten zijn er ook diverse leuke lente- en paasdecoraties te koop. De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan het werk van Stg. Help Oost Europa. Van harte aanbevolen! Zie voor voorbeelden van de nieuwe kaarten onze website www.helpoosteuropa.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het werk van de stichting. Namens SHOE: Dinant Pas

Hadassa
De avond van woensdag 13 maart is verplaatst naar 10 april

Woord van dank
Ik wil iedereen hartelijk bedanken, zowel de kerkenraad als gemeente voor het vertrouwen en de goede band na bijna 13 jaar als ouderling. De samenwerking met de kerkenraad ga ik zonder twijfel erg missen, na al die jaren waarin we een eenheid en een hecht team zijn geworden maar er wacht nu een andere taak. Zeker waren er ook hobbels onderweg, door juiste communicatie en vergevingsgezindheid zijn die weggehaald.
Ook de gemeente erg veel dank door de jaren heen, voor het opvangen wanneer nodig en speciaal na het overlijden van mensen die ons lief waren, dit is ervaren als een grote steun.
Blijf als het kan een fijne gemeente en houdt elkaar vast.
Ik wens u allen Gods rijke zegen toe. En leest u vooral ook Psalm 133
Met een warme groet, Maaike Wesselink

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Petrus, je slaapt!

We zijn begonnen met het veertigdagenproject van Bijbel Basics: Met vallen en opstaan.
We gaan in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.

Op deze vierde zondag staat Marcus 14:32-41 centraal: Jezus gaat met de leerlingen naar de tuin van Getsemane, om te bidden tot God. Jezus vraagt God om, als het past bij zijn wil, het lijden aan Hem voorbij te laten gaan. Als Jezus terugkomt bij zijn vrienden, zijn die in slaap gevallen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die in slaap valt terwijl Jezus hem gevraagd had om wakker te blijven. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die in slaap valt terwijl Jezus hem gevraagd had om wakker te blijven. Jezus bidt tot God om het lijden aan Hem voorbij te laten gaan.

Kinderlied: Met vallen en opstaan (projectlied Bijbel Basics)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.