Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Willem Timmerman orgel, Erna, Jannie & Erik zang

Koffie: Tiny Elsinga & Liny de Vries

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Open dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Vedders-Dekker
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN Pioniersplekken, nieuwe vormen van kerk zijn
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Open dienst 9 oktober
We hopen in deze dienst stil te staan bij het eerste gebod: “U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” Waarom is dit het eerste gebod? En waarom staan de woorden ‘voor mijn aangezicht’ er zo nadrukkelijk bij? We lezen uit 1 Korinthiërs 10:14-21 “Ontvlucht de afgoderij!” schrijft Paulus. Hoezo? Zit die afgoderij ons op de hielen?

De 7 werken van barmhartigheid
Afgelopen zondag hingen er in de kerkzaal 7 schilderijen die allemaal iets uitbeelden van de 7 werken van barmhartigheid zoals die genoemd worden in Mattheus 25. In de eerste maanden van 2023 zal een aantal avonddiensten aan de aparte thema’s gewijd worden. De hoop van Arend van de Beld en Albert Jansen is dat er in de tussentijd een aantal creatieve uitbeeldingen zijn gemaakt… Ze zijn ongetwijfeld blij met uw creativiteit en suggesties.

Oppasdienst en Kinderkerk
Een aantal jonge ouders heeft samen nagedacht over oppas en kinderkerk. Het verlangen van de ouders is om meer onderling contact te hebben en elkaar te bemoedigen in het deelnemen aan de gemeente. Ze zijn met een creatief plan gekomen. We hopen dat hun enthousiasme gezegend wordt!
In overleg met de kinderkerk is vanaf komende zondag gekozen voor de volgende opzet. De ouders hebben het zo verwoord:

 • Het lijkt ons fijn om als ouders samen te komen tijdens de kerkdienst in de grote zaal. We sluiten de beamer aan en kijken mee naar de kerkdienst. De grote kinderen spelen met de kleine kinderen en de ouders zijn om hun heen.
 • Tijdens de preek lezen we een verhaal aan de hand van het thema van Bible basic, of kijken een aflevering van bijv. Elly en de Wiebelwagen, doen een spel, bieden een knutselactiviteit aan enz. Laagdrempelig maar samen… Zowel de kinderen als de ouders.
 • Voor de zegen komen we met de ouders en de kinderen de kerk in zodat we gezamenlijk met de gemeente de dienst afsluiten.
 • Uiteraard kan een ouder ervoor kiezen hun kind(eren) in de grote zaal te brengen en zelf naar de dienst te gaan. Het is ook mogelijk dat de ene ouder de dienst meemaakt in de kerkzaal, terwijl de andere ouder bij de kinderen blijft in de grote zaal. Kinderen die liever meegaan de kerk in zijn daar uiteraard vrij in.
 • Het wordt onze verantwoordelijkheid om nieuwe ouders en kinderen te betrekken bij de nieuwe opzet.
 • Maar wat we ook graag willen is dat we in een app elkaar onderling op de hoogte houden van leuke activiteiten in andere kerken of evenementen. Bijvoorbeeld samen een dagje naar Opwekking enz. Kortom… werken aan verbinding.

Belijdeniscatechisatie
Er zijn al enkele mensen die zich hebben opgegeven voor de belijdeniscatechisatie. Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als: Wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis? wie is Jezus? wanneer ben je wedergeboren? groei in je geloofsleven gehoorzaamheid, wat houdt dat in? De heilige Geest God dien je niet in je eentje; enzovoort.
Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente
kunnen meedoen. Tijd en plaats worden nog nader afgestemdmet de deelnemers. Voorlopige is de planning om één keer in de veertien dagen bij elkaar te komen en te starten op donderdag 3 november om 19.30 uur aan de Valduif 1. (Verder 17/11; 1/12; 15/12; 5/1; 19/1; 2/2; 16/2; 2/3; 16/3; 30/3; …eventueel nog 13/4; 27/4; 11/5). Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Flyers uitdelen aan kinderen – helpt u mee?
“Kom en zie!” is gestart op 1 oktober. Het was een prachtige morgen met sport en spel, gezelligheid, creativiteit en een verhaal uit de Bijbel. En er deden tien kinderen mee! De volgende keer is op zaterdag 5 november om 15.00 uur. We willen graag zoveel mogelijk kinderen bereiken. Zou u kinderen uit willen nodigen bij u in de buurt? De flyers liggen in de hal van de kerk.
“Kom en zie!” is één keer in de maand van 15.00 uur – 16.30

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)


Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 26 oktober 2022
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd.
Deze vindt plaats op DV woensdag 26 oktober om 19.30 u. in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Dorpsstraat 80 te Enter.
Als spreker is uitgenodigd prof. dr. F.G. Immink. Hij hoopt te spreken over ‘Het Heilig Avondmaal in gereformeerd perspectief’.
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op
de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • Dank voor het leven van Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors
 • Voor burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Almelo (de burgemeester is voor een nieuwe ambtsperiode van 6 jaar beëdigd)
 • Voor de nieuwe initiatieven in onze gemeente: kinderclub, kinderkerk-oppasdienst): om zegen, volharding, wijsheid
 • Voor hen die het psychisch moeilijk hebben en voor gemeenteleden die zich eenzaam voelen
 • Voor het bezoekwerk en de zondagse diensten

Oud papier
U hebt vast en zeker de container al zien staan op het kerkplein en mogelijk hebt u zich afgevraagd wat die er doet.
Nu, dat is erg eenvoudig te verklaren, hierin past uw oud papier dat u elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 kunt brengen. Hij is nog lang niet vol, en dat mag best wel gebeuren, helpt u mee?

GEEN ZONDAGSBRIEF
Zondag 23 oktober verschijnt er in verband met vakantie geen zondagsbrief.
Ook is Petra beperkt en alleen via de mail bereikbaar (tot 28 oktober) voor het maken van een
reservering. De sleutel dient u dan ook bij gebruik te halen bij een van de kosters.

Kidzzcorner
Een rijke man komt bij Jezus

Vandaag lezen we Marcus 10:17-27. Een rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag zegt Jezus dat het voor een rijk mens moeilijk is om in Gods nieuwe wereld te komen, maar dat voor God alles mogelijk is.

Voor de kinderen van 8-12 jaar kijken we naar andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Wat zegt die rijke man als hij hoort dat hij al zijn geld moet weggeven?.

De jongste kinderen kunnen verschillende proefjes en spelletjes doen met geld. U kunt daar ook met ze over doorpraten. Waar heb je allemaal geld voor nodig? En hoe kun je het beste omgaan met geld? Zijn er dingen die ze graag zouden willen kopen? En kunnen ze ook dingen verzinnen die je met geld kunt doen voor iemand anders?

Met de oudste kinderen kunt u de cartoon van de kameel en de naald nog eens bekijken. De cartoon vindt u online, bij de weetjes voor 8-12 jaar. Wat zou Jezus met dit beeld bedoelen? Kunnen ze zelf ook dingen verzinnen die zij moeilijk vinden om te doen? En zijn daar ook dingen bij die wel goed zijn om te doen?

Lied: Vertrouw maar op God (kinderopwekking 150)

Hallo jongens en meisjes,

Noteer het alvast in je agenda, D.V. 30 oktober aanstaande om 15:00 uur is er een Kinderpraise in de
Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A
Misschien vraag jij je af: wat is een Kinderpraise? Deze middag zijn er veel leuke liedjes die gaan over God
en hoeveel Hij van ons houdt. Je mag meeluisteren of meezingen. Door samen te luisteren/te zingen word je blij! En weet je: ook God wordt blij als wij zingen voor Hem!
Alle kinderen zijn welkom. Het maakt dus niet uit of je naar de Kinderkerk van De Ontmoeting gaat of
misschien naar een andere kerk, of geen kerk. Iedereen is welkom!
Kom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Of misschien ken je wel iemand waarvan je denkt:
hij/zij vindt dit misschien ook wel leuk.
Informatie: Corien Stigter 06-44023973
Hopelijk zien we je op 30 oktober!

16 oktober jongerenbijeenkomst!
Hallo jongeren 12 jaar en ouder!
Op 16 oktober hopen we weer te starten met het jongerenwerk.
Dit keer niet op de vrijdagavond, maar op zondagmiddag.
We gaan starten op zondagmiddag 16 oktober van 16 tot 17:30 uur. (Daarna elke eerste zondag van de maand).
We hebben een sportieve activiteit, een thema (de Schepping) en we gaan wat eten.
Leuk als je komt!
Hartelijke groet, Catherinus Elsinga en Corien Stigter


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.