Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Diaken van dienst: Meitty Ernst en Steffi Mintje
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Wilma en Marco Haakmeester

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Perk
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Dabar ondersteuning sport en spelweek
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e collecte is de avondmaal collecte
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Viering Heilig Avondmaal
Komende zondag 9 juni hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Deze keer is het lopend avondmaal. Degenen die slecht ter been krijgen brood en wijn aangereikt door de diakenen.

Appostel app
De kerkenraad kan zich vinden in het gebruik van de Appostel-app in onze gemeente. Niet iedereen hoeft zo’n app te gebruiken; het is een mogelijkheid voor wie dat handig vindt. Het is de bedoeling deze app in eerste instantie te gebruiken voor de collecte, al zijn er meer functies mogelijk. Wanneer alles werkt wordt de app aangekondigd in de gemeente. Met gerichte voorlichting worden gemeenteleden geholpen de app te gebruiken.

Heg- en pleindag 1 juni
We hebben een gezellige heg- en pleindag gehad. Meer dan tien mensen staken de handen uit de mouwen. Samen zorgden ze voor een prachtig opgeruimd plein en een geknipte heg. Het ging er soms heet aan toe, want het plein moest brandschoon! Gelukkig stond er steeds iemand paraat met bluswater!

Stellingen over Israël
Door de terreur van Hamas op 7 oktober brak er een oorlog uit tussen Israël en Hamas. Organisaties als Hamas en Hezbollah beogen blijkens hun ‘handvest’ de vernietiging van de staat én het volk Israël. De genocide van de Joden is de agenda die schuilt achter de leuzen “free Palestine” of “from the river tot he sea, Palestine will be free”. Het is wrang, dat dankzij doeltreffende PR en eenzijdige voorlichting het sentiment zich wereldwijd keert tegen Israël. Dat betekent geenszins dat de Israëlische regering geen fouten kan maken. Wel is kennis van de achtergrond nodig. Dr. W. Ouweneel schreef over het conflict een boekje met 20 stellingen. ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’ (Uitgeverij Aspekt).

Stelling 9 en 10
9 Het is niet waar dat het gros van de Arabische Palestijnen voor een ‘twee statenoplossing’ zijn. Ze zien het hooguit als een ‘tussenoplossing’. Hamas, Hezbollah, de Islamitische Jihad en Iran willen niet anders dan de vernietiging van Israël.
Ouweneel wijst erop dat vanaf het begin van het volk Israël duistere machten hebben geprobeerd de Israëlieten uit te roeien. De Farao van Egypte, de Agagiet Haman (uit het boek Esther), Adolf Hitler. De moefti van Jeruzalem al Hoesseini was een persoonlijke vriend van Adolf Hitler en beoogde hetzelfde. Het handvest van Hamas vermeldt: “Palestina is een islamitisch land gewijd aan moslimgeneraties tot de Dag des Oordeels…. Er is geen oplossing voor het Palestijne probleem behalve door Jihad (heilige oorlog tegen de Joden).”
Hamas – en verwante organisaties – zijn uit op genocide van de Joden; Israël is er nooit op uit geweest de Arabische Palestijnen te vernietigen.
10 De internationale gemeenschap verwijt Israël ‘kolonialisme’ en ‘imperialisme’ (of ‘apartheidspolitiek’). Dat is een absurde geschiedvervalsing.
De Joden gingen in 1947 akkoord met de tweedeling van het land en de internationale status van Jeruzalem; de Arabieren gingen niet akkoord en voerden keer op keer oorlog tegen Israël. De Joden hebben geen ‘kolonie’ gesticht, maar met toestemming van de verenigde naties een staat gesticht in een land dat eeuwenlang hun eigen land was en waar altijd Joden gewoond hebben.
Palestijnse families woonden ook eeuwenlang in Israël. Zij kregen daarom de gelegenheid een eigen staat te stichten. Mede onder druk van de Arabische landen gingen ze daarmee niet akkoord. Ze wilden namelijk het héle land, zónder Joden. Over ‘apartheidspolitiek’ gesproken! In lijn daarmee verjoegen de Arabieren tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 alle Joden uit oud Jeruzalem.

Sport- en speldagen – help je mee?
Van dinsdag 20 – vrijdag 23 augustus hopen we weer sport- en speldagen te houden voor kinderen uit de wijk, het Theaterhotel, het AZC en huize Alexandra. We zoeken nog vrijwilligers onder andere voor het begeleiden van de spellen, de voetbal, het knutselwerk, de EHBO en de oppas (!) Wie wil deze week helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen en de blijde boodschap met hen te delen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl)

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Mag de vrede van de Heer Christus met je gaan: waar Hij je ook heenzendt;
Mag Hij je leiden door de wildernis: je beschermen in de storm;
Mag Hij je blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij deed;
Mag Hij je met vreugde naar dit huis terug brengen.

Catherinus Elsinga

Ds. Elsinga 40 jaar predikant,
Op 17 juni is het veertig jaar geleden dat ds. Catherinus Elsinga in Spijk werd bevestigd als predikant. In en na de ochtenddienst van 23 juni willen we graag aandacht besteden aan dit heugelijke jubileum. Ds. Elsinga heeft zelf twee “steekwoorden“ aangegeven voor deze viering : eenvoudig en dankbaarheid.
Ds. Elsinga is in 1984 als predikant begonnen in Spijk en Godlinze (Noord Groningen), vervolgens werd hij voorganger in Den Ham en daarna kwam Almelo.Uiteraard nodigen wij u als gemeentelid van harte uit om deze morgen aanwezig te zijn. Bij deze dienst zullen ook familie, vrienden en collega’s van ds. Elsinga aanwezig zijn. Het is goed om af en toe in dankbaarheid achterom te kijken en vervolgens vol hoop de toekomst tegemoet te zien.
De kerkenraad

Stichting Eljakim
Velen in de gemeente zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij het werk van stichting Eljakim in Brazilië: door de sponsordiners, door adoptie of financiële bijdrage o.a. via de collecte. Dit alles is tot grote zegen geweest voor veel kansarme kinderen en gezinnen en voor een aantal jonge gemeenten.
Per 1 juli wordt stichting Eljakim opgeheven en dat is in dit geval geen slecht nieuws. De reden, dat de
stichting wordt opgeheven is, dat zowel de opvang van de kinderen in CEBEM als de gemeenten
financieel op eigen benen staan. Voor de opvang en begeleiding van de kinderen is er meer
ondersteuning vanuit de overheid en dat is een goede zaak. Daar is de afgelopen tijd door Wouter
Berkhof hard aan gewerkt en hij zal binnenkort met pensioen gaan. U kunt dus uw financiële bijdrage
stopzetten en St. Eljakim zal ook uit het collecterooster worden geschrapt.

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • De toekomst van Europa. Dat de eerbied voor Gods geboden het beleid mag kenmerken.
  • De toekomstige eerste minister Dick Schoof en de vorming van een nieuwe regering.
  • (Gebedskalender Open Doors) Jemen: Afgelopen jaar zijn er honderd mensen gedoopt in Jemen, het dubbele van het jaar daarvoor. Prijs God en bid dat de dopelingen vrijmoedig het evangelie zullen verkondigen.
  • Dat we gasten blijvend tot steun zijn in het volgen van de Heer en daar goede vormen voor vinden.
  • De bezinning op een volgende ALPHA-cursus.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: De schat in de grond en de bijzondere parel
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.


Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het eerste voorbeeld: de man die een schat in de grond vindt en alles overheeft voor die schat.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het tweede voorbeeld: de koopman die op zoek is naar mooie parels en alles overheeft voor een heel bijzondere parel.

Kinderlied: Als je bidt zal hij je geven (Hemelhoog 101)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.