Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Tiny Elsinga en Linie de Vries

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte:
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die ontslapen zijn. 21Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
De opstanding van Jezus betekent niet slecht dat één Mens de dood achter zich laat. Paulus verkondigt dat Jezus de eersteling is. De Israëlieten offerden de eerstelingen van de oogst aan de Here om uit te drukken dat de totale oogst Hem toekomt. De eerstelingen staan voor het geheel!
Zo staat de Opgestane Heer voor allen die ontslapen zijn. Allen die Hem toebehoren zullen delen in het nieuwe leven! Hun sterven is ‘ontslapen’: zij worden door de Heer tot leven gewekt. De opstanding van Jezus verandert het toekomst-perspectief van de gelovigen: hun hoop is gefundeerd in Zijn opstanding.
Adam was het hoofd van de oude mensheid. Zijn zonde vervreemdde de mensheid van God leidde tot een voortdurend verval en toenemende ontwrichting. Jezus is het Hoofd van de nieuwe mensheid. Allen die Hem als Heer belijden krijgen bij Zijn komst een nieuw lichaam: vol van de Heilige Geest, onvergankelijk, heerlijk en krachtig.
In de lente zien we dat alles weer uitbot; de voorjaarsbloeiers komen tevoorschijn, de bomen dragen bloesem en worden weer groen, de trekvogels keren terug en gaan weer nestelen. Die zijn als een gelijkenis. Nog heerlijker zal het voorjaar zijn dat de Heer zal laten aanbreken!

Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Leerdienst over de 7 werken van barmhartigheid (4)
Volgende week zondag 16 april hopen we weer verder te gaan met onze serie diensten over de zeven werken van barmhartigheid. Deze keer zal het gaan over de uitspraak van Jezus, de Zoon des mensen, de Koning bij het gericht: ‘Ik was ziek en jullie bezochten Mij.’ (Matteus 25: 38). Er zal weer een creatieve bijdrage zijn en een ‘ervaringsverhaal’.
Betsie, Aad, Albert, Arend

Tweede Paasdag
Op de tweede Paasdag is er een zangdienst met daarna een brunch (waarvoor u zich op kunt geven) in de Christelijke Gereformeerde Kerk (zie beneden). Aanvang 10 uur.

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad heeft Wilbert Letteboer (Sterrebos) en Stefi Mintje-Mamoto (Biezenstraat) bereid gevonden het ambt van diaken te aanvaarden. We zijn de HERE dankbaar voor deze nieuwe ambtsdragers. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging plaats vinden op D.V. 14 mei in de morgendienst.

Gebed tijdens Ramadan
Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen zijn van Gods zegen en vergeving. Al vele jaren zien christenen wereldwijd dat als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus zich aan hen bekend maakt.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Tweede Paasdag: zangdienst en brunch in de CGK-Almelo
Uitnodiging vanuit de CGK:
Broeders en zusters, jongens en meisjes,

volgende week is het Pasen.
En op de Tweede Paasdag hopen we weer een zangdienst te houden.
Aanvang Zangdienst: 10.00 uur.
U bent daarvoor natuurlijk van harte uitgenodigd.
We hopen dan met veel gemeenteleden samen mooie paasliederen te mogen zingen.

Na de zangdienst is er een Paasbrunch.
Op deze manier willen we elkaar weer eens op een andere manier ontmoeten en hopen we samen een gezellig en gezegend uur door te brengen. U zult begrijpen dat het vanwege de voorbereidingen wenselijk is als u zich vooraf opgeeft, dan weten we hoeveel brood, paasbrood, eieren en andere lekkernijen er nodig zijn voor iedereen.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan paul@vanarragon.nl.
Graag ontvangen we uiterlijk op Goede Vrijdag uw opgave.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank en voorbede voor de nieuwe ambtsdragers Wilbert en Stefi. Gebed om meer ‘arbeiders in
    wijngaard’ (kerk en zending)
  • Nieuwe hoop door de viering van Pasen, vooral voor hen die moedeloos zijn
  • Voor de verkiezing van goede bestuurders in de provincies
  • Voor onze kinderen en jongeren en hun ouders
  • Voor vrede in Jeruzalem voor allen die daar wonen
  • Dat de HERE mensen op ons pad brengt die we helpen om de Here Jezus Christus te leren kennen en door Hem eeuwige leven te ontvangen.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Pasen, Jezus is opgestaan!

Vandaag gaan we met de Gideonsbende kijken naar de Henkie show m.b.t. de opstanding van Jezus. Wij gaan dit vieren met een paasontbijt en we gaan paaseieren zoeken.

Bij de uitgang ontvangt u een attentie van de Gideonsbende in de vorm van zonnebloempitten. De zonnebloem keert zicht naar de zon. Zo richten wij ons ook op Jezus die heeft gezegd: “Ik ben het Licht voor de wereld. Als je Mij volgt, leef je niet meer in he donker. Dan hoor je bij het Licht dat leven geeft.” (Nieuwe Bijbelvertaling).

Let op! hier is een wedstrijd aangekoppeld!

Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl
Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.
Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!

Kinderlied: Weet je dat de lente komt, Hemelhoog 207


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.