Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Liny de Vries & Hatice Harmankaya

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Open dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: Leer dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud (Ravna Gora)
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Geen zondagsbrief 15 oktober
Komende zondag is verschijnt er GEEN zondagsbrief, in verband met vakantie. Ook voor het reserveren van een ruimte voor een vergadering en het regelen van de verwarming zijn we niet bereikbaar van 7 tot 20 oktober. Marco Haakmeester neemt deze taken over, u kunt hem bereiken op 06-51314335. Op 22 oktober verschijnt er wel weer een zondagsbrief.

Open dienst over man en vrouw
De open dienst gaat over de plaats van man en vrouw. Een bijzondere tekst daarover vinden we in 1 Korinthiërs 11. “Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouwen God het hoofd van Christus.” Wat bedoelt Paulus hier mee? En wat zegt het over de positie van man en vrouw?
In 1 Korinthiërs 11 vinden we ook de teksten over de ‘bedekking’ van het hoofd van de vrouw, terwijl de man juist zijn hoofd niet mag ‘bedekken’ tijdens het gebed. Daarom dragen in sommige gemeenten de vrouwen een hoed. Wat is de achtergrond hiervan – en waarom zijn veel gemeenten afgestapt van dat gebruik?
Tenslotte: wat zou de betekenis zijn van de engelen in dezen? De vrouw moet volgens de apostel een macht op het hoofd hebben ‘vanwege de engelen’. Op zichzelf is het trouwens al verrassend dat de engelen zo nauw betrokken zijn bij Gods kinderen!

Belijdeniscatechisatie
De oudste belijdenissen komen we tegen in de Bijbel zelf. Heel bekend is de korte en krachtige belijdenis “Jezus is Heer”. Die treffen we onder andere aan in Romeinen 10: “Want indien gij met uw mond belijdt. Dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”
De woorden ‘met uw mond’ geven aan dat je de erkenning van Jezus als Heer niet voor jezelf houdt, maar daarvan getuigt! De woorden ‘met uw hart’ maken duidelijk, dat de belijdenis van binnenuit komt, vanuit het centrum van je bestaan waar de wezenlijke beslissingen vallen.
Het doen van belijdenis is in de kerk door de eeuwen heen belangrijk gebleven. Bij een bekering vanuit het heidendom vond die belijdenis plaats voorafgaande aan de doop. De kinderen die dan ook gedoopt werden deden op een later moment belijdenis van hun geloof. Zij spraken daarmee hun vertrouwen uit in de belofte van God, die in de doop aan hen verzegeld was.

In de kerk bieden we gelegenheid voor het doen van openbare belijdenis én voor de voorbereiding daarop. Voor degenen die nog niet gedoopt zijn is deze catechisatie tevens voorbereiding op het ontvangen van de doop.
Als je mee wilt doen of informatie wilt, neem dan contact met me op. Op dit moment zijn er twee
mensen die belijdeniscatechisatie volgen. Je kunt daar zo bij aansluiten. (cbelsinga@solcon.nl / 06-
83001329 )

Gemeenteavond
De kerkenraad heeft het voornemen om op de dankdag op 1 november na de dienst een gemeenteavond te houden. Iedereen is van harte welkom! Er is dan ook weer gelegenheid om kaarten te kopen voor de stichting Hulp Oost Europa.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Ik Ben het brood dat leven geeft!
Joh.6:35: Jezus antwoordde: “Ik Ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen”. Joh.6:33: “Want het brood van God is Hij die uit de hemel is gekomen. Hij geeft het
leven aan deze wereld”
.
Na de uittocht uit Egypte krijgt het volk Israël in de woestijn ‘manna’, dagelijks brood uit de hemel (Exodus 16). In zijn eniggeboren Zoon schenkt de HERE op een nog veel wonderlijker en volkomener wijze leven. Jezus geeft niet alleen leven aan het volk Israël. Er vindt een geweldige uitbreiding en vervulling plaats. Hij is het levende brood voor de hele wereld!
Volgens Joh.6 (vs 1-14) voedt Jezus met vijf broden en 2 vissen 5000 mannen (vrouwen en kinderen niet meegeteld). Er waren 12 manden nodig om het overschot op te halen. En de mensen waren verzadigd!
Het getal 5 spreekt van genade. De ware genade is door Jezus Christus gekomen. Het getal 12 slaat op de 12 stammen van Israël. Denk ook aan de 12 toonbroden in 2 rijen van 6 op de tafel in de tabernakel en aan het getal van de discipelen. Zij zullen straks zitten op 12 tronen: Math.19: 28: “Luister, wanneer Ik, de Mensenzoon, eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten om recht te spreken, zullen ook jullie op 12 tronen zitten om recht te spreken over de 12 stammen van Israël”.
Van een gemeentelid

Horen naar Gods stem (Ev. Werkverband)
In de Bijbel zien we hoe God tot mensen spreekt en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Heb jij ook een verlangen om te luisteren naar Zijn stem?
Tijdens de drie sessies gegeven door een trainer van het EW zul je toegerust en bemoedigd worden om te oefenen in bidden en luisteren.
In deze training leer je waarom het zo belangrijk is om Gods stem te verstaan en hoe dit je kan helpen in je persoonlijke relatie met Hem. Je ontdekt hoe de Bijbel ons leert om Gods stem te verstaan en hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven.
Hoe kun je Gods stem verstaan en onderscheiden van eigen gedachten of andere invloeden? En hoe kun je eenvoudig en liefdevol een woord van God doorgeven aan anderen?
Als praktisch hulpmiddel ontvang je het gebeds-dagboek voor 44 dagen om thuis mee aan de slag te gaan.
Schrijf je in voor de training via: https://www.ewv.nl/agenda/
Of kijk voor meer informatie op: www.ewv.nl
Praktische informatie:
• Datum: 10 en 24 oktober en 14 november
• Tijd: 19.30 – 21.30 uur
• Locatie: Julianastraat 27 Vroomshoop
• Prijs: € 34.95

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

  • Dat zij die verkozen worden in de tweede kamer eerbied mogen hebben voor het leven, voor de
    vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs.
  • De bijeenkomst van de jongeren op zondag 8 oktober.
  • Bid voor kracht voor mensen die dierbaren missen.
  • Voor dominee en kerkenraad. Dat zij ons op een Bijbelse manier dienen.
  • Zendingswerkers wereldwijd.
  • Gebedsmars in de provinciehoofdsteden op 14 oktober.

Hadassa
Woensdag 11okt beginnen we weer.
Inloop 19.15 start om 19.30 uur. We gaan deze avond een kaars versieren. Willen enkele van jullie een strijkijzer meenemen.
Wij hebben er weer zin in om elkaar te ontmoeten mocht u belangstelling hebben, u bent van harte welkom. Voor vragen Ineke. Tel 0682132530

12, 5 jaar
Afgelopen week, 29 september, hebben we in de Basiliek in Veenendaal dit jubileum mogen
vieren. Natuurlijk is het dubbel: eigenlijk zou Schuldhulpmaatje niet hoeven te bestaan maar de werkelijkheid is anders. 12,5 jaar hebben we mensen mogen helpen in benarde financiële situaties vanuit een christelijke achtergrond. Hoe mooi is het om dit werk te mogen doen en te zien dat het verschil kan maken. Samenwerking met professionals is onontbeerlijk, maar de grondgedachte dat er mensen zijn die belangeloos hulp willen bieden is een gegeven waar dankbaarheid bij past.
Het programma bestond o.a. uit een optreden van Sharon Kips, de nieuwe ambassadeur van Schuldhulpmaatje, interactief theater Playback over de dilemma’s waar je als Maatje mee te maken krijgt, verhalen van vrijwilligers en hulpvragers, videoboodschappen van de nationale ombudsman en Carola Schouten.
Dat het voor de honderden aanwezigen een bemoedigende bijeenkomst was, leidt geen twijfel.
Ben Hemstede

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Paulus komt op zee in een storm terecht
Op deze zondag staat Handelingen 27 centraal: Paulus reist op zee en komt in een storm terecht. Hij lijdt schipbreuk.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus die wil dat
iedereen op het schip wat gaat eten: als de mensen zien hoe hij het brood in stukken breekt en begint te eten, krijgen ze nieuwe moed. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Paulus die naar de keizer in Rome toe moet; vanwege Paulus zal God alle mensen op het schip redden.

Kinderlied: Op reis – Marcel en Lydia Zimmer
Herinnering
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten.
Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.
Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.