Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Orgel Jan Willem Timmerman, zang Betsie, Emmy en Ben
Kinderkerk: Diny
Oppas: Judith
Koffie: mevr. Spijkerman en dhr. Compagne


Koster: Marco Haakmeester


Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: open dienst ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA noodhulp Nigeria
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB, GZB, Boodschappenmand en de schoenendoos voor Eliza


Bevrijdend heil
We zijn dankbaar voor de vrijheid in ons land. We hebben de ruimte om in vrijheid te spreken, te schrijven, bijeen te komen, te getuigen, mee te doen in de samenleving. Dat is een enorm voorrecht; er
zijn grote offers voor gebracht. Indrukwekkend is dat sommigen in navolging van Christus hun leven
op het spel zetten om Joodse onderduikers of anderen het leven te redden.
Het is belangrijk zuinig met de vrijheid om te springen. Echte vrijheid gaat samen met gerechtigheid
en liefde. In de berijmde Psalm 98 is dat mooi verwoord: “Zingt voor de Heer, Hij openbaarde /
bevrijdend heil en bindend recht / voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Wanneer Gods recht terzijde geschoven wordt, neemt het kwaad ons gevangen. We halen andere heren
binnen die andere wetten invoeren. Daarom is de verzoening door het kruis en het dienen van Christus
zo essentieel voor een leven in vrijheid. Paulus schrijft: “Broeders en zuster, u bent geroepen om vrij
te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in
liefde.

Gemeenteavond 21 april
Op de 21e april was er een gemeenteavond over het beleidsplan. In groepen hebben we nagedacht over de verschillende doelen. Enkele uitkomsten vindt u op onze site
https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/gemeenteavond-21-april/

Preekbespreking
Aanstaande zondag hoop ik te preken over Jesaja 26. Het gaat met name over vers 8 en 9. “Ook in de
weg van uw gerichten (oordelen) hebben wij U verwacht, ook HERE; naar uw naam en naar uw
gedachtenis ging ons zielsverlangen uit. Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht,,,”
(NBG-
vertaling)
In de afgelopen tijd kwam bij velen de vraag op of er in de gebeurtenissen in de wereld sprake is van
Gods oordeel. Te denken valt aan de wereldwijde milieucrisis, de coronacrisis en de crisis in
Oekraïne. Het woord ‘crisis’ betekent ‘oordeel’. Valt Gods oordeel daarin te herkennen? Wat houdt
het oordeel van God in? En op grond waarvan kun je hoop koesteren in een tijd van oordeel?
Na de dienst is er tijdens het koffiedrinken gelegenheid om daarover na te praten en/of vragen te
stellen.

Gemeentegids
Inmiddels is op alle adressen de nieuwe gemeentegids van de Ontmoeting bezorgd. Henk Companje
en Felix Mak hebben – in lijn met hun oude vak – zich daarmee verdienstelijk gemaakt. Hartelijk
dank!

Natalya komt 22 mei
Op zondag 22 mei hopen we Natalya, de leidster van de Samaritaanse vrouwen in Bulgarije, als gast te
mogen verwelkomen. Zij hoopt in het kort iets vertellen over het prachtige werk in Bulgarije en ons te
bemoedigen met hetgeen de Heilige Geest in dat land bewerkt.
De preek zal dan gaan over Jona 1. Jona wordt uitgezonden naar Ninevé, om die grote stad het oordeel
aan te zeggen. Maar erg gewillig is Jona niet. Beseft hij dat zijn prediking de redding voor Ninevé zou
kunnen zijn? Is hij gemakzuchtig of bang? Het lijkt de omgekeerde wereld: Jona is ongehoorzaam; de
heidenen zijn gelovig. Jona ondergaat het oordeel; de heidenen krijgen rust…

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68


Catherinus Elsinga

Collecten
Diaconale collecte: Vandaag is de eerste collecte bestemd voor Kerk In Actie Noodhulp Nigeria. In
het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen
land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht
gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de
vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de
vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.
Oekraïne:
Als u zelf nog wilt geven voor de Oekraïne, kan dit bij een van de aangesloten organisaties bij
https://christelijknoodhulpcluster.nl/ , deze organisaties verlenen al langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.
De collecte doelen worden van harte aanbevolen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor de vrijheid die we in Nederland al zo lang hebben. Om wijsheid om goed met die vrijheid om te gaan.
  • Voor alle gezinnen in onze gemeente en in het bijzonder voor de moeders
  • Voor nieuwe arbeiders in de wijngaard: in onze eigen gemeente en voor het wereldwijde werk van God
  • Gemeenteleden die al langer ziek zijn of bezig zijn met onderzoek of behandelingen

Kidzzcorner
Vandaag gaat het over Genesis 18:1-15 en 21:1-7 God
belooft nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen
krijgen. En als Abraham en Sara al heel oud zijn, komt die
belofte uit: Isaak wordt geboren.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Sara die weer kan lachen omdat ze een zoon
gekregen heeft.
Voor kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de gastvrijheid van Abraham en Sara.
Jullie komen toch allemaal?!
Lied:Vertrouw maar op God.
In de vorige nieuwsbrief had ik de website niet goed opgeschreven: bijbelbasics.nl