Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Diaken van dienst: Josine Roozeboom
Muziek: Testify

Koffie: Marijke van de Struik en Felix Mak

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Dhr. Reitsma
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Evangelie en Moslims
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Terwijl ze nog aan het vertellen waren
“Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie!” De Emmaüsgangers herkennen Jezus als Hij het brood neemt, de zegen uitspreekt, het breekt en het hun geeft. Het wordt een bijzonder avondmaal. De Gekruisigde is de Opgestane; de ‘vreemdeling’ is de Gastheer! Zonder zich te bedenken gaan de twee leerlingen terug naar Jeruzalem. Dit grote nieuws moeten de anderen horen en wel meteen! Ze hebben heel wat te vertellen, want de Heer heeft onderweg naar Emmaüs uitvoerig onderwijs gegeven vanuit de Schriften. Terwijl ze hun getuigenis geven onderbreekt Jezus hen. Hij komt in hun midden staan en zegt: “Vrede zij u”. Onze hoop is dat de Heer Zich openbaart in de viering van het avondmaal. Wij gedenken Jezus’ verzoenend sterven, maar tegelijkertijd belijden wij Hem als de Opgestane die ons Zijn nabijheid schenkt. Het vrijmoedige getuigenis is bij uitstek een middel om onze dankbaarheid te uiten. Vaak vertellen we over Jezus met de nodige aarzelingen, vanwege eigen onzekerheid en vrees voor mensen. Maar zou de Heer ons ook vandaag niet willen verrassen door Zijn openbaring? “Terwijl zij nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf…” Stel je eens voor dat dát gebeurt: terwijl je je collega of buurvrouw vertelt over het evangelie, merk je dat er iets wonderlijks gebeurt. De Heer valt je bij. Je hoeft ineens niet zoveel meer te zeggen. Er komt echte belangstelling… En een vrede die alle verstand te boven gaat.
Zou de Heer zulke dingen ook vandaag niet willen laten gebeuren? Naar mijn overtuiging zeker.

Collectes tijdens de avonddiensten
Over de collectes in de avonddiensten besloot de kerkenraad dat deze alleen plaats vinden tijdens de ambtelijke diensten en in de stille week. D.w.z. tijdens ‘Open diensten’, tijdens de diensten op bid- en dankdag, Goede Vrijdag en Oudjaarsavond.

Gebed voor moslims in de vastenmaand
Moslims hebben als regel om in de islamitische maanmaand Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang te vasten.
Er is al jarenlang de gewoonte dat christenen wereldwijd in deze maand voor moslims bidden. Op de
site van Evangelie & Moslims is een gebedskalender te vinden. https://evangelie-moslims.nl/ramadan-2024-gebedskalender/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

De Boodschappenmand
Zondag 7 april is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de
oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Kidzzcorner

Wat doe jij je je naam hoort?
1 Samuel 3:1-18 God roept
Samuel. Als Samuel Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt.
De jongere kinderen horen over Samuel die antwoordt als God hem roept.
De oudere kinderen horen dat Samuel eerlijk aan Eli moet vertellen wat God tegen hem heeft gezegd.

Lied: Hij alleen


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.