Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wagenaar uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Testify

Koffie: Ben en Louise Hemstede

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: gebedsdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: GZB Bulgarije Foka van de Beek
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


De hoge roeping van de kerk
Paulus schrijft in de brief aan de gemeente van Efeze over de ‘ondoorgrondelijke rijkdom van Christus’. Hij wijst in dat verband op de bijzondere taak van de kerk: “Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen.”
Met de ‘vorsten en heersers in de hemelsferen’ duidt Paulus op de onzichtbare geestelijke machten. Te denken valt aan de goede engelen én aan de duistere demonische machten. De kerk stelt deze machten voor een onloochenbare werkelijkheid: Het licht van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus wordt in het prisma van de kerk zichtbaar als veelkleurige wijsheid van God. Die wijsheid is veelkleurig omdat de genade, de gaven, de kracht en de liefde van Christus oplichten in een oneindig grote schakering van mensen. In ieder afzonderlijk lid van de gemeente op een unieke wijze.
Het geheim van gemeente-zijn reikt veel verder dan we dikwijls beseffen. Ons valt de eer te beurt om
de glorie en overwinning van Christus te tonen aan de machten.

Actie Kerkbalans
Heel praktisch kunnen we helpen de roeping van de gemeente vorm te geven door onze financiële bijdrage. Wij belijden dat God de Gever is van alle goed. Laten we met een blijmoedig hart geven tot verheerlijking van Zijn naam!

Testify
Vanaf januari hoopt Testify muzikale medewerking te verlenen aan de dienst op iedere eerste zondag van de maand. We zijn erg dankbaar voor de inzet van muzikale gaven! Iedere dinsdagavond wordt er geoefend en dat is te horen!
Natuurlijk zijn we ook blij met de organisten (en pianisten), die zo trouw en met veel inzet zorgen voor de begeleiding van de gemeentezang.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’.
Inmiddels zijn er al enkele opgaven!
Tijdens deze avonden delen we de verhalen en bespreken we de vragen die daardoor opgeroepen zijn. We proberen dus aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site:
https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Gericht uitnodigen
Sommige mensen moeten een drempel over om deel te nemen aan avonden over ‘Geloof verkennen’. Wilt u meehelpen om mensen uit te nodigen? Er zijn 2500 folders gedrukt; neem gerust een aantal mee!
U kunt de folder ook digitaal verspreiden. Een pdf wordt meegezonden met deze nieuwsbrief. Zie ook: https://www.deontmoetingalmelo.nl/activiteiten/missionair/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Kerkbalans 2024 Actieperiode 13 januari – 27 januari 2024
Geef vandaag voor de kerk van morgen
De Actie Kerkbalans 2024 gaat zaterdag 13 januari van start!

De gemeente De Ontmoeting wil een gemeenschap zijn die getuigt van Gods liefde, die inspireert en omziet naar mensen, dichtbij en ver weg. Een plek waar je geborgenheid en saamhorigheid vindt en waar iedereen meetelt. Daar zetten we ons voor in!
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.
Doe daarom mee en vul de toezeggingsformulier ruimhartig in.

In de week van 14 – 20 januari wordt bij u de brief met de toezeggingskaart bezorgd door een
vrijwilliger. En in de week van 21 – 27 januari wordt het antwoord weer opgehaald.


Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun!
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Het College van Kerkrentmeesters

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op deoneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden.Info: Theo Ettema 0638764595
Gebedspunten

 • Dat we ons bewust zijn van de hoge roeping van de kerk en daar trouw aan meewerken. Geestelijk
  leven, geestelijke eenheid en broederlijke liefde.
 • De zieken in de gemeente, hen die eenzaam zijn of een verborgen verdriet meedragen. Allen die
  gebonden zijn of aangevochten worden.
 • Dank God voor de moed van christenen in Bhutan. Het is illegaal om samen te komen, maar
  ondanks het gevaar en de moeilijkheden ontmoeten ze elkaar om God te prijzen en te danken.
 • De actie kerkbalans. Dat de Heer ons geeft Hem te eren met onze gaven – en dat de kerk over
  voldoende middelen kan beschikken

Helpt u mee?
Bij Plus supermarkten is er weer de mogelijkheid om te sparen voor boodschappen pakketten. In het voorjaar van 2023 hebben we de oproep gedaan om gespaarde Boodschappenpakketzegels te doneren aan de Diaconie van De Ontmoeting. Aan deze oproep heeft u toen volop gehoor gegeven waardoor we een mooi aantal boodschappenpakketten konden ophalen bij PLUS Brughuis. De pakketten werden vervolgens door de Diaconie en ouderlingen op adressen bezorgd waar een gedoneerd boodschappenpakket zeer welkom was en de huishoudportemonnee even dicht kon blijven.

Ook deze keer willen we weer een beroep op u doen om via de Diaconie een steentje bij te dragen in deze vorm van hulp. De boodschappenpakketzegels kunt u ’s zondag in de collectezak van de Diaconie doen, u mag ze aan iemand van de kerkenraad geven, via de koster, dominee. Allen zorgen ze ervoor dat middels de door u geschonken PLUS boodschappenpakketzegels de Diaconie in maart weer boodschappenpakketten gaan bezorgen. Op adressen waar ze hard nodig zijn. Helpt u mee? De PLUS boodschappenpakketzegelactie loopt al en gaat door tot en met 24 februari 2024. Volle spaarkaarten kunnen we tot en met zaterdag 2 maart 2024 inleveren.
TIP: Wellicht krijgt u buurvrouw/buurman ook zegels maar doet niet mee aan deze actie en mag u die zegels ook inleveren voor het goede doel.
Alvast bedankt voor uw hulp. Namens de Diaconie, Piet Battjes

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 7 januari is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

India reis Rob en Agnes
Op donderdag 11 Jan hopen wij, samen met Mijntje en Erik Haakmeester, wederom naar India af te reizen. Zoals vorig jaar gaan we de sloppenwijken in Mumbai, Lonavala (80km oost van Mumbai) en Pune (150km) bezoeken. De mensen daar leven onder mensonwaardige, erbarmelijke omstandigheden. Er simpelweg “zijn” is voor hen al een bemoediging en uiteraard zullen we manieren vinden om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus; Hij kent ook hen! Donderdag 25 Jan hopen we weer thuis te zijn.
We vragen u om gebed voor deze reis, opdat we in veiligheid en gezondheid dit alles mogen doen voor onze broeders en zusters in India, ter eer van God de Vader.
Rob en Agnes de Lange

Kidzzcorner
Namens alle leiding van de Kinderkerk wensen wij u en jou een goede jaarwisseling en vooral veel heil en zegen in 2024!

Veel heil en zegen wensen wij elkaar
aan het begin van het nieuwe jaar
Wij weten niet wat ons te wachten staat
maar wel dat God met ons gaat
Hij was erbij in het verleden
en Hij is erbij in het heden
Wij wensen jullie allen Gods nabijheid
Hij gaat met ons door de tijd
In voor- maar ook in tegenspoed
ga met God het gaat jullie goed
Dichter: Mina Mulder-Zuur
Bron: www.gedichtensite.nl

Thema van vandaag: Rechter Debora
Komende zondagen lezen we met de kinderen drie verhalen uit het Bijbelboek Rechters. Vandaag lezen we in de kinderdienst verschillende teksten uit Rechters 4 en 5. Het is het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op ons op Debora die tegen Barak zegt dat hij niet in zijn eentje tegen het leger van Sisera hoeft te vechten, maar dat God hem zal helpen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Debora die meegaat met de aarzelende Barak in de strijd tegen het leger van Sisera.
Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn (Hemelhoog 430)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.