Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga (HA)
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: orgel Jan Noordijk, zang Maaike, Erna en Erik

Koffie: fam. Nyika

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Nijland uit Mastenbroek
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in actie Colombia
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Kom en zie!
5 november is er weer een Kom en Zie – middag voor de kinderen van 6-12 jaar. Van 15.00 uur – 16.30 uur in De Ontmoeting. We hopen dat veel kinderen van zullen genieten van een gezellige middag! Als ik het goed heb, worden er ook pannenkoeken gegeten!

Jongerenwerk: 6 november
Op zondag 6 november hopen we weer bij elkaar te komen van 16 uur tot ongeveer 17.30 uur. Er is een sportieve activiteit, gezelligheid en we bespreken een Bijbels thema. Deze keer gaat het over de zondvloed: “Na mij de zondvloed?”. Sluit mooi aan bij het feit dat de ark van Noach naar Almelo komt!
Alle jongeren van 12-16 jaar van harte welkom! Leuk als je komt!

De Ark van Noach komt naar Almelo: ‘Met een televisiescherm binnen’
ALMELO – Nee, de zondvloed komt niet naar Almelo. Maar de Ark van Noach wel. Zonder dieren, maar met een televisiescherm. Een idee uit de koker van de Stichting Stedenband Almelo-Ejmiatsin. In Armenië wordt Noach gezien als de aartsvader van het volk.

Belijdeniscatechisatie
Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als: Wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis? wie is Jezus? wanneer ben je wedergeboren? groei in je geloofsleven gehoorzaamheid, wat houdt dat in? De heilige Geest God dien je niet in je eentje; enzovoort.
We starten op donderdag 10 november. Voorlopige is de planning om één keer in de veertien dagen bij elkaar te komen en te starten op donderdag 10 november om 20.00 uur. (Verder 24/11; 8/12; 22/12; enzovoort. Info: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Gebed
Dr. O. Norel heeft gebeden van bekende gelovigen verzameld in het boekje ‘Gebeden’. Deze keer een deel van een gebed van Thomas à Kempis:
“Spreek, Heer, Uw dienstknecht hoort. Ik ben uw dienstknecht, geef mij verstand, dat ik Uw getuigenissen mag kennen. Neig mijn hart tot het Woord van uw mond. Spreek Zelf tot mij, want Gij alleen kunt mij volkomen onderrichten. Daarom: spreek, Heer, uw dienstknecht hoort, want Gij hebt woorden van eeuwig leven. Spreek tot mij, tot vertroosting van mijn ziel en tot verbetering van mijn leven, tot Uw lof en eer en verheerlijking. Amen.”

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dat we trouw zijn in de dankzegging en gebeden (1 Thessalonicenzen 5:16-18)
  • Inspiratie en volharding bij alle kerkelijke taken die we op ons genomen hebben
  • Bezoekwerk en onderling contact in de gemeente
  • Dat de zondagse verkondiging en ons lezen en bestuderen van de bijbel ons onderscheidingsvermogen mogen geven
  • Reformatie en vernieuwing van de kerk in onze tijd
  • Christenen in islamitische landen (Afghanistan, Saoedi Arabië, Qatar, Iran)
  • De financiële actie voor isolatie, verwarming, energiebeheer van de kerk.

Van de stichting

Elke zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur kunt terecht bij de kerk om uw oud papier in te leveren. De container is nog niet vol, er kan nog genoeg papier bij in. Helpt u op deze wijze mee de kas te spekken van de gemeente en de stichting?

Kidzzcorner

Alleen God weet echt wat wijsheid is

Vandaag lezen we een tekst uit het middelste deel van het boek Job (Job 28:12-28). Dat deel bestaat uit toespraken en gesprekken van Job, Jobs vrienden en God. In dit gedeelte staat ook het gedicht over wijsheid dat we vandaag lezen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op wijsheid als een kostbare schat: wijsheid is meer waard dan dure sieraden en parels. Mensen kunnen wijsheid niet kopen of zelf vinden.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die als enige weet waar wijsheid te vinden is en wat wijsheid precies is.

De jongste kinderen gaan aan de slag met het idee dat wijsheid meer waard is dan mooie, dure sieraden. U kunt met hen thuis sieraden maken, of een sieradendoosje. Op internet staan veel ideeën. Lees het bijbelverhaal van vandaag nog eens met uw kind. Kunnen jullie vinden wat wijsheid is? Het verhaal staat in het materiaal van deze zondag onder nummer 9 van de bouwstenen: ‘Bijbelverhaal’. (www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/57)

Met de oudste kinderen kunt u doorpraten over wijsheid. Kan uw kind navertellen wat het heeft geleerd over wat wijsheid in de Bijbel is? En over wat wijsheid met Job en God te maken heeft? Welke wijsheid zouden jullie wel willen ontvangen?
Misschien heeft uw kind een tegel met een wijze spreuk gemaakt. Praat dan met uw kind door over de spreuk die uw kind gekozen heeft. Waarom koos het voor deze spreuk?

Lied: Groot en geweldig

Interkerkelijk Volleybaltoernooi
Ook dit jaar strijden 16 teams van verschillende Almelose kerken tegen elkaar om de eer, de taart en de beker. Kerkenraden, jeugd- of bijbelstudiegroepen, families of wat voor groep dan ook: vorm een team en meld je snel aan. Vol is vol!

Wanneer: 28 december 2022
Tijd: 19.00 – 22.30 uur
Waar: Sporthal IISPA Stadionlaan 60
Opgave bij Rita en Theo Ettema : uiterlijk 25 nov. theoenrita.ettema@gmail.com


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.