Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Testify
Nevendienst: Diny & Risanne
Oppas: Judith
Koffie: Fam. Kroeskamp

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Woensdag 9 maart 19.30 Ds. Woudenberg (biddag)
Zondag 13 maart:
Om 10.00 uur: ds. Aangeenbrug
Om 19.00 uur: ds. Post (Open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Voorjaarscollecte IZB GZB
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.


6 maart; een nieuw begin
Op 6 maart hopen we de eerste dienst als zelfstandige gemeente te houden. Daar zijn we dankbaar voor. We zien met verwachting uit naar het werk van de Heer in ons midden en in onze stad. Dankzij de versoepelingen van de corona-regels heeft ieder de gelegenheid om op 6 maart naar de kerk te komen. Voor degenen die wat extra voorzichtigheid in acht willen nemen zijn er speciale plaatsen.
De tekst voor deze dienst is uit Lucas 22:27: “Ik echter ben in uw midden als Dienaar”. Ik hoop dat die woorden van onze Heer heel ons leven als gemeente zullen stempelen. Op 6 maart zorg Testify voor de muzikale begeleiding. Na de dienst is er koffie met iets lekkers. En een welluidende verrassing!

Kindernevendienst
De kindernevendienstleiding heeft zich bezonnen op het gebruik van nieuw materiaal. De keuze is gevallen op het materiaal van het Nederlands Bijbel Genootschap “Bijbel Basics”. Prachtig materiaal met kleurrijke kaarten en boekjes voor de kinderen. De leiding gaat er enthousiast mee aan de slag! Mooi om de kinderen zo kennis te laten maken met het evangelie. Zegen toegewenst!

Gemeenteavonden
Na de dienst op de biddag (9 maart) hopen we een gemeenteavond te houden. Van de meeste
veranderingen omtrent het gemeente-zijn bent u op de hoogte gesteld via de zondagsbrief of flyers. De kerkenraad vindt het echter zinvol om een en ander nog ‘op een rijtje’ te zetten. Ook praktische en financiële vragen kunnen daarbij aan de orde komen. Mochten er nog vragen leven omtrent de voorgeschiedenis, dan wil de kerkenraad die graag beantwoorden. Op 9 maart is er evenals in voorgaande jaren een kraampje van stichting hulp Oost-Europa, waar kaarten verkocht worden.

De kerkenraad vindt het belangrijk met de gemeente na te denken over de wijze waarop we handen en voeten kunnen geven aan het beleidsplan ‘Licht in de wereld’. Dat beleidsplan kunt u vinden op de website www.deontmoetingalmelo.nl/de-gemeente/missie/ Daar hebben we op 9 maart onvoldoende tijd voor. Daarom bestaat het voornemen om in april een tweede gemeenteavond te houden. De datum hopen we later aan u door te geven.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Site en mail
Er is een technische storing geweest waardoor de site en de e-mailadressen enige tijd niet goed functioneerden. Inmiddels hebben Reijer en Pieter er voor gezorgd dat alles weer is hersteld. De site moet hier en daar nog bijgewerkt worden. De nieuwe e-mailadressen zijn te vinden via https://www.deontmoetingalmelo.nl/contact/

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

De jarigen in de maand maart zijn:
Valk – Rutgers / J.J. van der
Toeters – Nieuwenhuis / E.P.
Schaap / S.
mw. Kloosterboer / G.B.H.
mw. Henstra / T.
Hondebrink – van de Riet / H.G.J.
Menger – Richter / L.
Hindriksen – de Jager / G.H.
Westerhoff – van den Poll / A.
Podt / H.
Eppink / A.G.

De kroonjarigen zijn deze maand:
Dreves – Lambers / A.P. 5 mrt 1947
Brouwer / H.J. 8 mrt 1937
Oostende – Brouwer / A. 27 mrt 1932
Wassink – Pothuizen / G. 29 mrt 1952
We wensen allen die hun verjaardag vieren een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar.
Catherinus Elsinga

Collecte
Toerusting en hulp aan Nepal

In het hindoeïstische Nepal werkt de GZB samen met vijf christelijke organisaties. Doel is om de leden van plaatselijke kerken toe te rusten; om te midden van duizenden tempels het Evangelie door te geven. En om te helpen in de crises en natuurrampen die de Nepalezen steeds weer hard treffen, zoals lockdowns, smog en verwoestende moessonregens. Collecteert uw diaconie ook mee? Een voedselpakket kost 15 euro, een studiebeurs voor een Bijbelschoolstudent 100 euro per maand.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

  • Danken dat we zondag weer allemaal welkom zijn in de kerk.
  • Goede voorbereiding op Pasen, 40 dagen tijd.
  • Bidden voor Oekraïne dat is aangevallen door Rusland.
  • Bidden voor de juiste hulp en steun aan Oekraïne.
  • Danken voor gastvrijheid in Europa voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Actie Kerkbalans 2022
De Actie Kerkbalans 2022 is op 26 februari van start gegaan met als thema “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” en duurt tot en met 12 maart.
In verband met de verzelfstandiging van de gemeente De Ontmoeting wordt de actie dit jaar later gehouden dan gebruikelijk. In de komende week zullen de meeste antwoordenveloppen door de lopers/contactpersonen weer opgehaald worden.
Voor onze gemeente is deze actie van groot belang.
De gemeente De Ontmoeting is nu verantwoordelijk voor de eigen begroting en geldwerving. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt en in de stad, dat we elke zondag kerkdiensten kunnen blijven houden, de gemeente pastoraal kunnen bewerken en dat de predikant beschikbaar blijft voor de gemeente en voor het missionaire werk.
Voor deze en andere activiteiten is uw en jouw financiële steun hard nodig. Doet u, doe jij ook dit jaar weer mee !! Hartelijk dank!
Namens de kerkrentmeesters en de kerkenraad van De Ontmoeting en met vriendelijke groeten,
Gerrit Godeke
Erik Veneman

Paasgroetenactie
Vorige week kon u in de zondagsbrief lezen over de Paasgroetenactie. Vanuit de protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Voor gedetineerden is het heel bemoedigend om een kaart te krijgen.
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Vorige week zondag stond de diaconie met kaarten achter in de kerk. De beschikbare kaarten zijn allemaal geschreven! Sommige gemeenteleden schreven zelfs twee of meer kaarten! De actie was een succes, we zijn hier heel dankbaar voor. De diaconie zal ervoor zorgen dat de kaarten op de plaats van bestemming komen. Ze zullen dan met Pasten uitgedeeld worden tijdens de kerkdienst in de gevangenis. Namens de diaconie: hartelijk dank voor het schrijven!

Verkoop wens- en felicitatiekaarten St. Help Oost Europa
Op woensdag 9 maart (biddag) zal er rondom de dienst de mogelijkheid zijn om handgemaakte wenskaarten te kopen. Achter in de kerkzaal is dan hiervoor een verkooptafel ingericht.

De dames Ada en Cathalijne Hoornweg verkopen de door hen zelf gemaakte kaarten. De opbrengst
hiervan komt volledig ten goede aan het werk van St. Help Oost Europa. Op onze website www.helpoosteuropa.nl staan voorbeelden van de kaarten en van het werk van de stichting. Namens SHOE: Dinant Pas

Kidzzcorner
Start Paasproject: Beloofd land in zicht

Voor thuis: gezinsboekje
Voor thuis is er een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag een Bijbelverhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties en een knutselidee. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel, net zoals in de kerk. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer, ook bij jou thuis!

Ga je mee op reis?
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een tropisch eiland waar je kunt snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar de jungle waar je apen en slangen kunt spotten?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.

Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit paasproject: Beloofd land in zicht.

Zondag 6 maart 2022 – God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte (Exodus 12:21-31 en 37-42)
Die nacht waakte de Heer over hen. Hij bracht hen veilig weg uit Egypte. Exodus 12:42

In de kerk
Na de collecte komen wij terug in de kerk en gaan naar de kijktafel voor in de kerk. Op deze kijktafel komt er elke zondag een kijkplaat over het verhaal en een project knutsel dat de kinderen tijdens de kinderdienst of thuis kunnen maken.
Deze week: een waxinelichthouder.

Projectlied: Ga je met ons mee?
(Originele tekst en muziek: Hanna Lam en Barbara Zwaal bundel Met ander woorden)


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.