Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Aernout & Corien Stigter

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: open dienst met ds. De Jong

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Van Ark
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: NNB
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Kring voor jonge ouders
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Gelovige jonge ouders kunnen veel voor elkaar betekenen. Door elkaar te bemoedigen en het gesprek aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het geloof aan de kinderen! Samenwerking tussen de kerken is belangrijk bij activiteiten voor jonge ouders en kinderen!
De volgende keer is op donderdag 23 november om 20 uur in De Ontmoeting.
We gaan het dan hebben over de vraag: “Wanneer doe je ’t goed?” in combinatie met ‘rituelen en gewoontevorming’.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst gedenken we dan de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Familieleden worden uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. We gedenken in het licht van de beloften van de Heer voor hen die in Christus zijn ontslapen. Paulus schrijft in de brief aan de Thessalonicenzen: “Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij Zich zal halen, samen met Jezus zelf.”

Gemeenteavond – een impressie
Op 1 november hadden we na de dankdienst een gemeenteavond. Er werden kaarten verkocht voor de stichting Hulp Oost Europa. Nico Kamp deed als voorzitter namens de stichting De Ontmoeting verslag. De stichting stelt middelen, waaronder het gebouw ter beschikking van gemeente De Ontmoeting. Gelukkig verlopen arbeid en inkomsten van de stichting voorspoedig. Erik Ernst is toegetreden tot het bestuur. Aart
Kroeskamp gaf toelichting op het werk van het College van Kerkrentmeesters. Het beheren van geld en
goed is een geestelijke zaak! Het college is dankbaar voor het financiële medeleven vanuit de gemeente.
Aernout gaf uitleg bij de financiële resultaten over 2022 van kerk en diaconie. Bij beiden is een overschot –
en daar zijn we de Heer dankbaar voor.
Het overschot is deels te verklaren uit het feit dat er in 2022 kosten waren voor 10 maanden (maart tot en
met december) en er in 2022 nog geen quota afgedragen behoefden te worden. Verder zorgde de
najaarsactie voor extra inkomsten voor verduurzaming. Voor 2023 en 2024 is het van belang te streven naar
een positief saldo. Zo kan aan het CCBB – een classicaal orgaan – getoond worden dat de gemeente
financieel gezond is een predikant kan betalen. Het CCBB kan dan op goede gronden toestemming geven
voor beroepingswerk wanneer ds. Elsinga in 2025 met emeritaat gaat.
Ds. Elsinga hield een korte inleiding over “Hoe komen mensen tot geloof?”. A. Het kost vaak veel tijd. B.
Het gebeurt binnen een gemeenschap. C. Langs vele wegen. D. Door een bovennatuurlijk ingrijpen.
De diaconie doet het voorstel om de inkomsten van de collecten iedere twee maand gelijkelijk te verdelen
over de diverse collectedoelen. Met terugwerkende kracht zou dat dit jaar al in 2023 in kunnen gaan. Dat
scheelt erg veel werk voor de financiële administratie!
Tijdens de rondvraag werd geïnformeerd naar het werk van de diaconie. Verder kwamen er verschillende
suggesties naar voren. Een ‘smoelenboek’; een kerstavond dienst; het voorstellen van nieuwe leden; bij het koffiedrinken ruimte scheppen voor gemeenteleden die voor in de kerk zitten. Aart Kroeskamp sloot de gemeenteavond af met dankgebed.

Jaarrekeningen
De jaarrekeningen van de kerk en diaconie liggen zondag in de consistorie ter inzage voor de gemeente. De stukken van de diaconie naar we hopen een weekje later. Een verkorte versie van de jaarrekeningen komt op de site te staan.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

De tekenen der eindtijd
In het voorjaar heeft onze Ds.Elsinga een mooie preek gehouden over de eindtijd naar aanleiding van Openb.22:10 “Verder zei hij tegen mij: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.
Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed
doet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden’”
. Ds.Elsinga noemde toen o.a. drugs,
abortus, lhbti, enz. Maar ook heel belangrijke tekenen zijn:

  1. Herstel Israël in 1948: zie Math.24:32 “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw de takken uitlopen en in blad schieten, weet dan dat de zomer in aantocht is” Zie ook de profetie in Ezech. 37. Op 26 april hebben ze het 75-jarig bestaan van Israël gevierd. En zie, hoe ze nu weer omringd zijn door vijanden!
  2. In Daniël 7:7,8 lezen we van een dier, dat het Romeinse rijk vertegenwoordigt. Dit vierde dier (rijk) is volgens de profeet buitengewoon angstaanjagend en er komt een heerser uit voort die in opstand komt tegen de hoogste God, en de heiligen van de Allerhoogste onderdrukken.

Sommigen herkennen in de oprichting en uitbreiding van de EEG de opleving van dit Romeinse rijk. De Club van Rome (1972) vraagt wel aandacht voor de aarde en het milieu, maar niet voor de Schepper. De Europese Centrale Bank bereidt de invoering van de digitale euro voor. Men wil deze munt niet ‘programmeren’ (waardoor er voorwaarden gekoppeld zouden worden aan het gebruik van het digitale geld). Maar daar kan op een later tijdstip wel voor gekozen worden. We staan nog maar aan het begin van de ontwikkeling van AI (kunstmatige intelligentie). De AI biedt grote mogelijkheden, maar kan ook een bedreiging vormen. De leiders van de wereld bezinnen zich niet voor niets op regelgeving. Kortom, er zijn allerlei machten en ontwikkelingen die gebruikt kunnen worden door een toekomstige antichrist. Wij leven echter in de verwachting dat onze opgestane Heer boven alle machten verheven is en het laatste woord heeft.
Een gemeentelid

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Dat er voldoende vrijwilligers komen voor de Lichtjestocht en dat het een zegen voor de stad zal zijn.
2 Dat er mensen uit de buurt naar ons koffiecafé komen.
3 Voor vrede, rust en genezing, voor mensen die in een oorlogssituatie zitten.
4 Dat er op 22 november geschikte mensen gekozen zullen worden om ons land te dienen.
5 Zionisme neemt wereldwijd toe, bid dat Joden naar Israël willen en kunnen gaan.

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 5 november is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc.
De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

“Zending verbindt”
Een goede reden om het zendingswerk te steunen
Dit kan door het bijbels dagboek “ Een Handvol Koren” 2024 te bestellen.

  • Het dagboek biedt elke dag 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de
    jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
  • Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 14,95 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat.

U kunt tot 11 november de boekjes bestellen bij Aart Kroeskamp
T 06-11718956
E a.kroeskamp01@gmail.com
Het dagboekje wordt eind deze maand bij u thuis bezorgd.

Opbrengst verkoop t.b.v. SHOE
De verkoop op dankdag 1 november jl. van kerst- en wenskaarten t.b.v. Stichting Help Oost Europa heeft
het mooie bedrag van € 100,- opgebracht! Een heel hartelijk dank mede namens Ada en Cathalijne
Hoornweg. Beide dames maken alle kaarten die verkocht zijn zelf. De opbrengst wordt volledig bestemd
voor de doelen van de stichting, zie onze website www.helpoosteuropa.nl. Namens SHOE, Dinant Pas.

Kidzzcorner 5 november 2023
Op deze zondag vertellen we over Romeinen 8:31-39: God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen.

We vertellen aan de jongere kinderen dat we niet bang hoeven te zijn omdat God van ons houdt

De oudere kinderen zullen horen dat we bij Christus horen en dat hij van ons houdt wat er ook gebeurd

Kinderlied God is een kunstenaar


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.