Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: jan Willem Timmerman, zang: Janny, Emmy, Jan en Bonne
Kinderkerk: Mariska
Oppas: Chantal
Koffie: fam. Ettema

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Kaljouw uit Hellendoorn
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: GZB
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Pinksteren
In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt
gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Efeziërs 1:13,14

Toen de Efeziërs tot geloof kwamen ontvingen ze de Heilige Geest. Paulus duidt de Geest aan als een
eigendomsmerk: deze mens is verzegeld en hoort voorgoed bij Koning Jezus!
Tegelijkertijd laat de Geest ons al iets proeven van de grote toekomst, het komende Koninkrijk van God. De christenen (‘gezalfden’!) ontvangen nu al de liefde van hun Heer en ze zien ook al iets van Zijn overmacht; ze smaken de ‘krachten van de toekomende eeuw’. Dat is uitermate bemoedigend! De Heer zet hen door Zijn Geest op het spoor van Zijn Koninkrijk.
Het voorschot is ook onderpand, dat wil zeggen een innerlijke verzekering van Godswege dat Hij ons in Zijn hand houdt, wat ons ook mag overkomen. Deze rijkdom mogen we van dag tot dat doorleven.
Belangrijke zijn daarbij het gebed en het deelnemen aan de gemeente waar het Woord verkondigd wordt en het avondmaal gevierd wordt. En het blijft belangrijk om alles op te ruimen dat de Geest belemmert. In dezelfde Efezebrief schrijft de apostel als motivatie bij de vermaningen: “En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.”

Ravna Gora…
Ravna Gora is een dorpje in het zuid-oosten van Bulgarije. Er wonen veel Roma-mensen. De Samaritaanse vrouwen hebben daar het evangelie gebracht en er is een gemeente ontstaan. In enkele jaren is de gemeente gegroeid van 7 naar 70 mensen. Dat is het werk van de Heilige Geest! Daardoor is het onderdak van de gemeente – een caravan – te klein geworden. Het grootste deel van de gemeente bivakkeert buiten tijdens de dienst! ’s Zomers bij mooi weer is dat niet zo’n groot probleem. Maar bij minder aangenaam weer of in de winter kan het eigenlijk niet.
Daarom hebben we het plan opgevat om Ravna Gora te helpen door er een kerk te bouwen. Kosten van de kerk: € 15.000,-; kosten van het totale project (inclusief vervoer en voorbereidend werk op de bouwplaats): € 25.000,-. De kerk wordt ‘prefab’ gebouwd in Hulshorst door Gerrit Klaassen. Alleen het materiaal hoeft maar betaald te worden! Inmiddels is er al € 10.000,- toegezegd voor dit project. Als er tenminste 2/3 van het benodigde bedrag is toegezegd én de bouwvergunning in Roemenië deugdelijk geregeld is, gaat het project van start. De betrokkenen bij het project zijn naast de diaconie van onze gemeente: stichting TRUD, stichting BRODA (Hulshorst) en VBC Ichtus (de gemeente met wie we ook
samenwerken bij de Turkse pioniersplek). Er zal vast nog een beroep u gedaan worden om financieel bij te dragen aan dit project. Mocht u alvast een toezegging willen doen, zodat we van start kunnen gaan, dan kunt u dat doorgeven (aan Aernout Stigter, Rob de Lange of aan mij). Voor het moment is het van belang te bidden voor het project en voor de gemeente in Ravna Gora. We bidden met name om een zegen over het verkrijgen van de officiële goedkeuring van de bouw van het kerkje.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De
Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo.
(zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Collecte
Deze Pinksterzondag is de collecte bestemd voor GZB met als onderwerp
HOOP VOOR SCHIJNBAAR HOPELOOS LIBANON
De bevolking van Libanon heeft het zwaar. Het land is praktisch failliet, kampt met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de allesverwoestende explosie in de haven van Beiroet in 2020. In deze schijnbaar hopeloze situatie biedt de kerk in Libanon hoop. De kerk geeft praktische hulp en deelt de boodschap van het Evangelie. De GZB-zendingswerkers Heleen van den Berg en ds. Kees en Esther van der Knijff dragen hieraan hun steentje bij. Draagt u ook uw steentje bij?
Oekraïne:
Als u zelf nog wilt geven voor de Oekraïne, kan dit bij een van de aangesloten organisaties bij
https://christelijknoodhulpcluster.nl/ , deze organisaties verlenen al langer hulp via lokale
kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.

Dienst 12 juni
Ds. Kaljouw zal voorgaan en schreef het volgende ‘Het is de zondag na Pinksteren. Daar wil ik op voortborduren. Vooral het punt dat de Geest ook ons leven wil veranderen.’ Als band hebben we hierbij de volgende liederen uitgezocht: Heer ik kom tot U (opw. 488) en Heilige Geest van God (opw.343) Familie (opw 767). Maar ook Opw. 642 ‘de rivier’ en opw. 47 ‘Omdat Hij leeft’, opw 747 ‘Stil mijn ziel wees stil’ en van SELA ‘Een toekomst vol van hoop’ zullen niet ontbreken. We hopen op een fijne gezegende dienst met elkaar, als familie, als broers en zussen, rondom Jezus woord. Welkom!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de
zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • De sport- en spelweek. Dat er voldoende mensen zich aanmelden voor het Dabar-team.
  • De bouw van het kerkje in Ravna Gora. Dat er officiële toestemming komt voor de bouw van dit kerkje en
  • er voldoende steun voor het project is.
  • Ruimte en openheid voor de vrucht en de gaven van de Heilige Geest
  • Voor gemeenteleden die sterk lijden onder eenzaamheid: kracht van God en aandacht van medemensen
  • Zegen over onze relaties in gezin, familie en vriendschappen
  • Voedselvoorziening wereldwijd, vooral in Afrika
  • Vervolgde kerk in China

Kidzzcorner
Handelingen 1
Op deze zondag staat het verhaal over de komst van de heilige Geest centraal. Jezus is naar de hemel gegaan, en nu komt de heilige Geest naar de leerlingen, zoals Jezus al beloofd had.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de mensen die allemaal de leerlingen in hun eigen taal horen praten en kunnen verstaan.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de heilige Geest, die aan de leerlingen gegeven wordt.
Lied: Ik moet weggaan.


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.