Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Marco Haakmeester orgel, zang Marijke, Nicolette en Bonne
Kinderkerk: Betsie & Risanne
Oppas: Astrid
Koffie: Fam. Battjes

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Rene Schipper
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in actie Myanmar
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Zendingswerk in Bulgarije
Onze scriba ontving van de GZB een e-mail (zie hieronder) met daarin een link naar het blad Alle Volken. Deze keer besteden ze daarin veel aandacht aan het werk van Foka van de Beek en het zendingswerk in Bulgarije. Zeer lezenswaard! De link is: https://www.gzb.nl/contact/alle-volken. We hopen dat de extra exemplaren van ‘Alle volken’ zondag aangekomen zijn. Wie er belangstelling voor heeft, kan een exemplaar meenemen. ‘Alle volken’ is het zendingsblad van de GZB.

Avonddienst 4 september
Na de vakantie mogen we weer starten met de avonddiensten. 4 september is er een avonddienst onder leiding van René Schipper die in het teken staat van bemoediging. Elkaar bemoedigen door het Woord, zang en gebed in deze onrustige tijd, van oorlog, ziekte, protest en teleurstellingen e.d. waarin we momenteel leven. René Schipper zal deze avond leiden en hij heeft gekozen voor het thema: JA, maar… dit n.a.v. psalm 13. We hopen elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…
Enkele vrouwen hebben het initiatief genomen voor het organiseren van een Vrouwen koffie ochtend. Het thema is: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… 17 september, 10.00 uur (inloop 9.30 uur). Gerrie Berkhof is uitgenodigd om te spreken. De ochtend biedt een mooie gelegenheid om gasten uit te nodigen. We hopen dat het een inspirerende morgen zal worden!

Startzondag 25 september
Op zondag 25 september hopen we stil te staan bij de ‘start’ van het kerkelijke seizoen. ‘Start’ is betrekkelijk, want diverse activiteiten zijn dan al weer begonnen!
Op 25 september hoopt Testify medewerking te verlenen aan de dienst. Na de dienst is er koffie met wat lekkers, we gaan enkele spellen doen (als het even kan buiten), een broodje eten en afsluiten met ‘samen zingen’. Nadere informatie volgt nog!

Kinderwerk in de wijk
Na de sport- en spelweek is er een nieuw verlangen gegroeid om voor de kinderen in onze wijk van betekenis te zijn. Inmiddels is er een oriënterende vergadering geweest van enkele enthousiaste gemeenteleden. We hopen op een goed vervolg en dat de Heer ons daarvoor de weg wijst en mogelijkheden opent!

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Lieve mensen,
Wij zijn als gezin vorig jaar maart verhuisd naar Wierden. Zoals bij een aantal al wel bekend zijn wij de laatste tijd aan het kerken bij de Hervormde gemeente in Wierden. We hebben nu besloten om de overstap ook daadwerkelijk te gaan maken naar die gemeente.
We hebben hele bijzondere mooie jaren bij jullie gehad! Waarvoor dank! De alpha-cursus, de belijdenis van Erik, de doop van Micha, kinderkerk, oppasdienst, groeigroep, koffie drinken…… Als gezin zijn we mede door u als gemeente gegroeid in geloof.
Gods zegen en tot ziens!
Erik, Diny en Micha

Hadassa
Woensdag 14 september starten we weer met onze avonden de eerste avond gaan we mozaïeken op een zwerf kei, willen jullie een stevige tas nemen? Verder zijn ook nieuwe dames van harte welkom Kom gerust eens kijken we beginnen om19.30uur inloop 19.15 we sluiten om 21.30
Gre, Lini en Ineke (06-82132530)

Collecte
Deze week is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie met name Myanmar

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

  • De voorbereiding van alle activiteiten in het nieuwer winterseizoen van De Ontmoeting
  • De koffieochtend op 17 september en de gemeentezondag 25 september
  • Het voornemen kinderwerk in de wijk vorm te geven
  • Gods zegen over de benadering van gemeenteleden voor de vervulling van het ambt

Verhuur zalen
Onlangs hebben de kerkenraad en de stichting, die eigenaar is van ons gebouw, nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de verhuur van de zalen.
De kerkenraad vindt het belangrijk dat ons gebouw ook voor niet kerkelijke doelen gebruikt kan worden. Ze verwacht dat daardoor de drempel voor kerkelijke activiteiten lager komt te liggen. Ook is het natuurlijk belangrijk dat er in verband met steeds hoger wordende energiekosten voldoende financiën binnen komen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan isolatie en ventilatie zodat we volgend jaar een “gezonde” kerkruimte hebben tegen zo laag mogelijke kosten. De opbrengsten van de verhuur komen uiteindelijk ten bate van de kerk.
Het is dus zo dat alle extra werkzaamheden voor de verhuur als; schoonmaken, tafels weer goed zetten, inkoop, e.d. uiteindelijk ten goede komen aan de kerk.
Wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij Petra en Nico Kamp.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Jozef droomt (Genesis 37: 1-11)

De vakantie zit erop. Wij hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad! Deze week mogen jullie weer naar school toe. Wel fijn hè om je klasgenootjes weer te zien? In de vakantie hebben we verhalen gelezen uit het evangelie van Marcus. Vanaf deze zondag gaan we lezen uit het eerste boek van de Bijbel: Genesis. Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jozef. Jozef is de oudste zoon van Rachel en Jakob. Uit de familie van Jozef ontstaat uiteindelijk een groot volk, het volk van Israël. Door Jozef komt het volk in Egypte terecht. Wij gaan lezen uit Genesis 37: 1-11. Jozef heeft bijzondere dromen, waardoor zijn broers jaloers op hem worden.
Met de kinderen van 4-8 jaar maken we kennis met Jozef en zijn elf broers. Jozef heeft een bijzondere droom: de zon, de maan en elf sterren buigen voor hem. Alsof Jozef de baas is. Met de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de jaloerse broers van Jozef: de broers zijn erg jaloers omdat Jozef de lieveling is van hun vader Jakob, en omdat hij bijzondere dromen heeft.
Voor thuis: Er is ook is er een liedje uit de Samenleesbijbel over Jozef, dat past bij de eerste en de derde zondag. Kijk hiervoor op debijbel.nl/bijbelbasics.
Lied: Jozef zoekt zijn grote broers, Hemelhoog 57


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.