Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Theo en Rita Ettema

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud, project Ravna Gora
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Zondag Trinitatis
Op deze zondag staat we er bij stil dat wij de éne God kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God boven ons, God met ons en God in ons. We belijden de Vader als de Schepper; de Zoon als de Verlosser en de Heilige Geest als de Trooster die ons leven vernieuwt. Wij kunnen God niet doorgronden; de leer van de drie-eenheid is dan ook niet bedoeld om precies te weten hoe ‘God in elkaar zit’. Het is veel meer een belijdenis en lofprijzing! In de Vader ontmoeten we God; in de Zoon laat God Zich kennen en ziet Hij naar de wereld om; in de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon tot ons om voor eeuwig in ons te wonen en bij ons te blijven. Halleluja!

Ere, zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

(Liedboek voor de kerken Gezang 255:1)

Leerdienst zondagavond 4 juni
A.s. zondagavond vindt al weer de 7e dienst over de werken van barmhartigheid plaats. U zult dat werk niet tegenkomen in Matteus 25. Het is er bijgekomen in de Middeleeuwen toen door de
pest het niet zo vanzelfsprekend en zelfs gevaarlijk was om de doden te begraven. Het heeft wel een voluit Bijbelse achtergrond. Niet begraven worden was immers voor een Israëliet een teken van smaad en vervloeking. Zie bv. de beschrijving van de dood van Izebel, de vrouw van koning Achab in 2Koningen 9, en Psalm 79. Behalve het bekijken van de creatieve bijdrage luisteren we die avond naar iemand die veel ervaring heeft met het begraven van doden.
We sluiten deze reeks leerdiensten af met aandacht voor een werk van barmhartigheid wat er in onze tijd is bijgekomen: de zorg voor de aarde.
Betsie, Aad, Albert, Arend

Vriendenbrief Yasam Sözü
Op de eerste Pinksterdag is de eerste vriendenbrief van de pioniersplek Yaşan Sözü rondgedeeld. De vriendenbrief bevat informatie over de opzet van het pionierswerk en de activiteiten. Afgelopen dinsdag waren er weer zo’n 15 deelnemers aan het taalcafé. Er groeien contacten en we hopen dat er gaandeweg openheid groeit voor het evangelie. De vriendenbrief biedt ook de gelegenheid om financieel mee te leven. De komende jaren wordt de subsidie van de Protestantse Kerk afgebouwd. We proberen vanuit de kring van vrienden € 5.000,- per jaar te werven. Als het lukt sturen we nog een vriendenbrief in pdf mee met deze zondagsbrief (anders volgende week).

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue.
Het thema van deze week is: “God houdt van iedereen!”. Er is van alles te beleven: sport en spel, ontmoeting, samen eten, een goochelaar, vrijdags een barbecue… en iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel.
Wil je als jongere een of meer dagen meehelpen met de sport- en speldagen? Dat zou geweldig zijn. De voorbereidingen van sport en spel worden door het team gedaan. Maar met jouw hulp – bijvoorbeeld het begeleiden van een groepje kinderen – zouden we geweldig geholpen zijn. Geef je op bij Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Speed Date
Vanuit de GKV wordt op 24 juni voor jongvolwassenen een speed date
georganiseerd voor jongvolwassenen van 25-35 jaar. Een mooi initiatief!
Locatie: Bellavistastraat 26, Inloop vanaf 19.30 uur; kosten € 5,- p.p.
Meer informatie: Kivago@gkvalmelo.nl

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • We danken voor het taalcafé en we bidden om vruchtbare contacten met Turkse mensen en om gelegenheden om het evangelie met hen te delen.
  • De situatie in Soedan en Oekraïne, waar door oorlogsgeweld het leven van miljoenen mensen wordt ontwricht.
  • We blijven bidden voor de mensen in Turkije, Noord Italië en het Zuidoosten van Spanje, waar velen lijden door natuurgeweld. We bidden voor ons land en de andere volken om nieuwe eerbied voor de HERE als de Schepper en Onderhouder van de wereld.

GEEN ZONDAGSBRIEF
In verband met vakantie verschijnt er op zondag 25 juni geen zondagsbrief

Kidzzcorner

Lucas 6:1-11 : Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in gesprek over wat je wel en niet mag doen op sabbat.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die aan de wetsleraren vraagt of je op sabbat iets goeds mag doen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat Hij de Mensenzoon is, die bepaalt wat je op sabbat mag doen.

Lied : ik moet weggaan


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.