Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Jan Noordijk orgel, zang Jannie, Corien en Dinant
Nevendienst: Diny & Risanne
Oppas: Chantal
Koffie: fam. Nyika

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Nijland uit Rijssen
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en Eliza


Eenzaam gebeden
In de lijdens-liederen wordt op een indringende wijze het evangelie verwoord. Zoals in Gezang
180:3,4

Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
Hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden:

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
Uw wil geschiede.

Droefheid en dreiging maken moe en moedeloos. Jezus heeft gezegd: ‘Bidt, dat jullie niet in verzoeking komen’. Maar terwijl de Heer bidt vallen de leerlingen in slaap. Zo wordt al duidelijk dat Hij de beproeving van het kruis alleen zal doormaken.
Wij mogen in onze situatie de oproep van de Heer ter harte te nemen om te bidden ‘dat we niet in verzoeking komen’. Ook nu bestaat de verzoeking om Hem te verlaten, vooral als het tegenzit, we druk, droefheid of dreiging ervaren. Alleen bij Hem die voor ons leed en stierf is verlossing en rust.Wakker blijven dus, vooral als de verleiding bestaat om je terug te trekken en ‘de boel de boel te
laten’. Blijf bidden!

Huwelijk Hannah en Willem-Jan
Van Hannah Teeuw ontvingen we bericht, dat zij op 8 april in het huwelijk hoopt te treden met
Willem-Jan. De trouwdienst vindt plaats in Utrecht om 19.00 uur en is te volgen via YouTube (
https://www.youtube.com/user/RonnieDinhowj). Hannah deelt de link graag met onze gemeente,
zodat u de dienst van huis uit mee kunt beleven.
We wensen het bruidspaar een blijde dag toe en een gezegend huwelijk. Met hen zijn we dankbaar
voor het feit dat de God van het verbond Zijn liefde en trouw zichtbaar wil maken in het leven van
man en vrouw in het huwelijk. We wensen de ouders toe lang getuige te mogen zijn van het geluk van
hun kinderen!

Vespers lijdensweek 11-15 april
In de lijdensweek zijn er ’s avonds vespers die door gemeenteleden geleid worden. ’s Maandags en
woensdags hoopt René Schipper de vesper te leiden; dinsdags Aart Kroeskamp; donderdags Albert
Jansen. Dit jaar volgen we lezingen uit het evangelie naar Johannes.
Op de vrijdagavond hoop ik voor te gaan. We lezen dan uit Johannes 19:17-30. We staan in het
bijzonder stil bij de woorden van Jezus tot Maria: vrouw, zie uw zoon… en tot zijn discipel Johannes:
zie uw moeder… Tijdens deze dienst hopen we ook het heilig avondmaal te vieren.

Gemeenteavonden 6 en 21 april
De gemeenteavond op de biddag moest helaas uitgesteld worden vanwege ziekte van enkele
moderamenleden. De nieuwe datum voor deze gemeenteavond is woensdag 6 april om 19.45 uur.
Daarnaast komt er een gemeenteavond over de wijze waarop we handen en voeten kunnen geven aan
het beleidsplan ‘Licht in de wereld’. Dat beleidsplan kunt u vinden op de website
www.deontmoetingalmelo.nl/de-gemeente/missie/ Daar hebben we op 6 april onvoldoende tijd voor.
Daarom is er een tweede gemeenteavond gepland op donderdag 21 april om 19.45 uur.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
Diaconale collecte:

Vandaag is de opbrengst van de collecte bestemd voor het ouderenwerk van De Ontmoeting: Ouderen doen mee aan verschillende activiteiten in de gemeente, zoals het koffiecafé. Er vindt bezoekwerk plaats en in het pastoraat is er bijzondere aandacht voor hen

Oekraïne:
We hebben onlangs de collecte bestemd voor de Oekraïne; voor https://christelijknoodhulpcluster.nl/
Als u zelf nog wilt geven kan dit bij een van de aangesloten organisaties, deze organisaties verlenen al
langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  1. Groei van de gemeente in geloof en aantal.
  2. Hadassa vrouwengroep, dat er meer vrouwen komen om in aanraking te komen met het evangelie en stukje ontspanning.
  3. Mogelijkheden om contacten in onze buurt te krijgen.
  4. Voor vrijwillige hulp verleners op plaatsen waar dat hard nodig is.

Kidzzcorner
Paasproject: Beloofd land in zicht van Bijbel basics

Voor thuis: gezinsboekje
Voor thuis is er een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag een
Bijbelverhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties en een knutselidee. Daarnaast bevat het
boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een
prachtige kijktafel, net zoals in de kerk. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de
kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer, ook bij jou thuis!

Ga je mee op reis?
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een tropisch eiland waar je kunt
snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar de jungle waar je apen en slangen kunt spotten?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want
daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten
van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze
voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze
uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het
was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.

Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd
zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over
de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit
paasproject: Beloofd land in zicht.

Zondag 3 april 2022 – Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan (Lucas 22:7-8 en 14-20)
Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk,
dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven
denken.’ Lucas 22:19

In de kerk
Na de collecte komen wij terug in de kerk en gaan naar de kijktafel voor in de kerk. Op deze kijktafel komt er elke zondag een kijkplaat over het verhaal en een projectknutsel dat de kinderen tijdens de kinderdienst of thuis kunnen maken. Deze week: wijnfles met etiket.

Projectlied: Ga je met ons mee?
(Originele tekst en muziek: Hanna Lam en Barbara Zwaal bundel Met ander woorden)


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.