Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Diaken van dienst: Piet Battjes
Muziek: Testify

Koffie: Josine Roozeboom en Hendrik Jan Teekens

Koster: Marco Haakmeester

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA zending Libanon
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Bevestiging van ambtsdragers
De bevestiging van ambtsdragers zal plaats vinden D.V. zondag 3 maart. De volgende gemeenteleden zullen bevestigd worden: Wouter Teeuw, als ouderling-kerkrentmeester; Henk Oosterveld als ouderling (herbevestiging); Meitty Ernst als diaken (herbevestiging). Maaike Wesselink zal na een periode van meer dan twaalf jaar afscheid nemen als ouderling; we zijn er dankbaar voor dat zij het pastorale werk in kwartier 4 hoopt voort te zetten als pastoraal werker.

De oudsten eerst…
In Johannes 8 staat de geschiedenis van de overspelige vrouw die door de Schriftgeleerden en
Farizeeën wordt aangeklaagd voor overspel. Jezus zegt tegen hen: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.” Vervolgens druipen ze een voor een af. “Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen met de vrouw die in het midden stond.” Opvallend is dat de oudsten het eerst weggaan. Zou dat zijn omdat die het beste beseffen hoeveel er mis gegaan is in hun leven? Leidt reflectie op het verleden tot besef van zonde? Wat jammer dat ze niet bleven staan rond Jezus. Niet om de vrouw aan te klagen, maar om een: “Ook Ik veroordeel u niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.”
verlossend woord van Jezus te ontvangen

Autodienst
Verschillende gemeenteleden dragen zorg voor vervoer van en naar de kerk. Vaak wordt het onderling geregeld – en dat is erg fijn. Soms zijn er gemeenteleden voor wie nog geen vervoer geregeld is. Ook hen willen we graag van dienst zijn. Mocht u daarbij mee willen helpen door zo nu en dan iemand op te halen en weer thuis te brengen, dan kunt u zich opgeven bij de scriba Dinant Kramer. scriba@deontmoetingalmelo.nl Uw of jouw hulp wordt erg op prijs gesteld!

Gemeenteavond; biddagdienst om 19.00 uur
Op woensdag 13 maart is de biddag voor gewas en arbeid. Na de dienst hopen we een gemeenteavond te houden. Daarom is de aanvangstijd van de dienst verschoven van 19.30 uur naar 19.00 uur. Dan gaan we nadenken over Psalm 104. “Zij alle – alle schepselen – wachten op U.”

Vespers in de lijdensweek
We verlangen dat in de lijdenstijd de betekenis van het lijden en sterven van Christus ons hart raakt en ons leven vernieuwt. In de lijdensweek hopen tijdens de vespers na te denken over gedeelten uit het evangelie van Marcus. De zalving en het verraad; Gethsémané; Jezus en Barabbas; de bespotting van de Heer. Op Goede Vrijdag lezen we over Jezus’ sterven en zijn plaats als Hogepriester (Hebreeën 9:11-15). Op de vrijdagavond vieren we het heilig avondmaal. Wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt.
Albert, Jansen, René Schipper, Aart Kroeskamp en Janna van de Poll zullen de vespers leiden.

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden
en daden te delen met moslimvrouwen. Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-vrouwendag-2024-09-03-2024/ Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024 van 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er is collecte voor de onkosten / E&M

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Resultaat Actie Kerkbalans 2024
Beste gemeenteleden van de PG De Ontmoeting,

Na afloop van de Actie Kerkbalans op 27 januari zijn nog enkele toezeggingen binnengekomen.
Met als gevolg dat het toegezegde bedrag voor de Actie Kerkbalans (AKB) is opgelopen naar
€ 83.650.

Een aantal toezeggingen wordt nog verwacht.

Overzicht toezeggingen en begrotingen

20232024
Toezeggingen (AKB)€ 80.700€ 83.650
Financieel begroot€ 76.000€ 83.500

In de begroting van 2024 is een bedrag van € 83.500 voor de Actie Kerkbalans opgenomen. Het stemt tot dankbaarheid en we worden bemoedigd omdat het toegezegde bedrag voor de Actie
Kerkbalans overeenkomt met het begrote bedrag.
Hartelijk voor uw bijdrage en steun!
De kerkrentmeesters willen nogmaals de vrijwilligers die ook dit jaar hebben meegeholpen met het
organiseren en verwerken van de Actie Kerkbalans hartelijk danken voor hun tijd en inspanning. Zij
hebben er voor gezorgd dat ook dit jaar de Actie Kerkbalans uitstekend is verlopen.
Bovenal danken we onze Heer voor Zijn trouw en leiding zodat het werk in dit deel van Zijn
Koninkrijk door mag gaan. Het College van Kerkrentmeesters

Vrouwen koffie ochtend.
Van harte welkom op zaterdag 16 maart. a.s. van 10.00 tot 12.00. Inloop vanaf 9.30. Spreekster zal zijn, Gerrie Berkhof uit Vriezenveen. Thema is uit Jesaja 28:Des Heren werk is wijs.

Hadassa
De eerstvolgende avond van Hadassa is in verband met de wijkavond verplaatst naar 10 april

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 3 maart is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.

Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en
op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld. U
bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • De vorming van een nieuwe regering en wijsheid voor hen die hierin verantwoordelijkheiddragen.
  • Verootmoediging over de wijze waarop we met de schepping en met het menselijk leven omgaan. Gebed om eerbied voor de Schepper en Onderhouder.
  • Dank voor de vogels en de bloemen die het voorjaar aankondigen.
  • Voorbede voor Wouter Teeuw als nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Gebed en dank voor de leden van de kerkenraad.
  • Christenen in Laos worden vaak vals beschuldigd, waarop een onrechtvaardige straf volgt. Bid dat rechters en politieagenten handelen op een eerlijke manier. (Gebedskalender Open Doors)

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Ik zal U nooit in de steek laten!

We zijn begonnen met het veertigdagenproject van Bijbel Basics: Met vallen en opstaan. We gaan in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.

Op deze derde zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren. Na de maaltijd vertelt Hij dat de leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten. Petrus zegt dat hij dat nooit zal doen. Maar Jezus antwoordt dat Petrus Hem zelfs drie keer zal verloochenen, diezelfde nacht nog.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die na de paasmaaltijd zegt dat hij Jezus nooit in de steek zal laten.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die na de paasmaaltijd van Jezus hoort dat alle leerlingen Hem in de steek zullen laten; Petrus blijft volhouden dat hij dit nooit zal doen.
Kinderlied: Hij is machtig (Elly en Rikkert)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.