Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Hazeleger uit Westerhaar
Ouderling van dienst: Maaike Wesselnk
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Hatice Harmankaya en Erna Veninga

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Wassenaar uit Hellendoorn
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Indonesië, pastorale en praktische hulp migranten
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We doen voorbede voor de zieken. We denken ouderen, die ervaren dat hun krachten afnemen. We bidden ook voor mensen die lijden aan psychische klachten, angst of neerslachtigheid. Dat zij door het evangelie en de mensen om hen heen bemoedigd worden en de nabijheid van de Heer mogen ondervinden.

Vanuit de kerkenraad
Op dinsdag 20 juni vergaderde de kerkenraad. Na de opening vond bezinning plaats op het kinderwerk in onze gemeente aan de hand van een ppt. Er vindt mooi kinderwerk plaats waarvoor we dankbaar zijn. Te denken valt aan de Gideonsbende, Kom en Zie, de sport- en spelweek en de kindermiddagen. Een zwak punt is dat het aantal jonge ouders en kinderen vrij gering is. Voor onderlinge opbouw, enthousiasme en vervulling van taken is enig ‘volume’, en dus groei, van belang. We vestigen onze hoop daarvoor op de HERE, die al zo vaak en veelvuldig de gemeente heeft gezegend. Hij is bij machten de gemeente op te bouwen, ook in dit opzicht. Daarnaast willen we alle jonge ouders aanmoedigen – vooral ook op de zondag – trouw mee te doen. Iedereen is nodig in het lichaam van Christus. Ook andere mogelijkheden – helpen en ‘ontzorgen’ van jonge ouders – passeerden de revue. De jeugd- ambtsdragers en de predikant hopen er met de ouders zelf over door te praten. Opdat de kleine Gideonsbende nog eens grote overwinningen zal behalen!
De kerkenraadsleden bidden voor elkaar. Om daarbij te helpen is aan ieder kerkenraadslid een naam gegeven van een medeambtsdrager om speciaal voor hem of haar voorbede te doen.
De generale synode legt enkele voorgenomen wijzigingen van de kerkorde voor. De kerkenraad
kan instemmen met de meeste ervan. Tegen één voorgenomen wijziging bestaan bezwaren: de
verplichting tot aanvragen van een VOG voor alle ambtsdragers en veel vrijwilligers. De kerkenraad stemt wel in met het aanstellen van vertrouwenspersonen. In onze gemeente is dat al gebeurd en vervullen Corien en Bonne deze taak. Bekeken wordt of het wenselijk is in samenwerking met andere gemeente vertrouwenspersonen aan te stellen van buiten de kerkenraad.
Er wordt navraag gedaan naar de opbrengst van de actie voor de diaconie, zodat de gemeente daarvan in kennis gesteld kan worden. Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijke voorbede te vragen. De predikant of de ouderling van dienst kunnen daarvoor benaderd worden. En er is altijd wel een aparte ruimte voor beschikbaar. Het is de bedoeling om dit te vermelden op de beamer.
Het nieuwe materiaal voor de Gemeente Groei Groepen is verschenen. Er zal een exemplaar besteld worden om het nader te bekijken. De kerkenraad vergadert niet in de vakantiemaanden juli en augustus. Lopende zaken kunnen – indien nodig – door het moderamen behartigd worden; er wordt dan achteraf verantwoording van gegeven in de kerkenraad.

Vervanging predikant
Van 23 juni – 21 juli hopen wij met vakantie te zijn. De collega’s uit Vriezenveen kunnen door onze scriba benaderd worden om mij zo nodig te vervangen. Mocht u in deze periode een beroep willen doen op een predikant, neem dan contact op met uw wijkouderling of met de scriba Dinant Kramer. Zie voor adresgegevens: https://www.deontmoetingalmelo.nl/contact/

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voorkinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 –16.00 uur met aansluitend de barbecue.Het thema van deze week is: “God houdt van iedereen!”. Er is van alles te beleven: sport en spel, ontmoeting, samen eten, een goochelaar, vrijdags een barbecue… en iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel.

Wil je als jongere een of meer dagen meehelpen met de sport- en speldagen? Dat zou geweldig zijn. De voorbereidingen van sport en spel worden door het team gedaan. Maar met jouw hulp – bijvoorbeeld het begeleiden van een groepje kinderen – zouden we geweldig geholpen zijn. Geef je op bij Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de
zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
Gebedspunten

  1. Sport- en spel week in augustus, voor jongeren die mee willen helpen en dat er veel kinderen naartoe komen.
  2. Vrijwilligers om het kerkplein en de tuin netjes te houden.
  3. Stichting Present, dat zij voldoende vrijwilligers hebben voor hulp aan de mensen die dat nodig hebben.
  4. Stichting TRUD, dat het werk in Bulgarije kan doorgaan en het brood nodige kerkje gebouwd kan worden.
  5. Blijven bidden voor-en met elkaar. Ook zoeken we bidders voor de donderdagavonden.

Gevonden
In de kerkzaal is bij het drumstel een DELL oplader van een laptop of tablet gevonden, wie weet van wie die is? Meld het even bij Jan Veninga.

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 2 juli is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal. Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen. De diaconie

“God dienen is volgens mij mensen dienen”
Met die uitspraak van majoor Bosshardt bent u in mei benaderd door het College van Diakenen voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep om het diaconale werk in onze gemeente,in de wijk en ver daarbuiten te steunen.De voorlopige opbrengst geteld tot 19 juni bedraagt € 5465 dat is nu al € 965 meer dan begroot.Ook aan de genoemde richtlijn (6% van de opbrengst Kerkbalans) in de diaconale brief is meteen percentage van 6,7% ruimschoots voldaan.Het CvD wil u danken en wil de lopers en vrijwilligers die ook dit jaar meegeholpen met het organiseren en verwerken van de diaconale vrijwillige bijdrage hartelijk danken voor hun tijden inspanning. Zij hebben er voor gezorgd dat ook dit jaar de diaconie actie tot een goed einde is gebracht.Met vriendelijke groeten, Het College van Diakenen van De Ontmoeting

Verloofd
Beste gemeenteleden, graag willen wij met jullie delen dat wij ons in juni 2023 verloofd hebben.
Nadat wij beiden, na overlijden en scheiding van onze partners, een aantal jaren alleen zijn geweest, is er tijdens de coronaperiode een waardevolle vriendschap tussen ons ontstaan. Een vriendschap die groeide en liefde werd. Wij zijn heel blij dat dit tot onze verloving heeft geleid en we hopen in de eerste helft van 2024 te trouwen.
Hartelijke groet, Josine Roozeboom en Hendrik-Jan Teekens

KNGF Doppen sparen
De doppen inzameling actie t.b.v. KNGF Geleidehonden heeft landelijk over 2022 een schitterend bedrag opgebracht van €44.568,65. Dit bedrag wordt geheel besteed voor het opleiden van hulphonden. Namens alle toekomstige baasjes hartelijk dank.

Kidzzcorner
De komende 3 zondagen wordt verteld over bijzondere teksten( woorden) die horen bij de reis van de Israelieten door de woestijn.
De eerste woorden waar we over vertellen staan in Numeri 6:22-27 God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk van Israël moeten zegenen. Deze zegen wordt ook nu nog in veel kerken aan het einde van de kerkdienst uitgesproken, en hij wordt ook elke zondag in het materiaal van Bijbel Basics genoemd.

Veel mensen vinden de zegen een heel bijzonder moment in de dienst.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het deel uit de zegen waarin wordt gezegd dat God voor de Israë lieten zal zorgen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het deel uit de zegen waarin wordt gezegd dat God aan de Israë lieten zal denken en hun vrede zal geven.

Lied:Meer en meer


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.