Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga

Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Noordijk orgel

Koffie: Jenny Holtman en Henk Compagne

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: plaatselijk noodfonds
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

De stille week
In de stille week zullen er van maandag 3 tot donderdag 6 april vespers gehouden worden naar aanleiding van de kruiswoorden van de Here Jezus. René Schipper (maandag en woensdag), Albert Jansen (dinsdag) en Aart Kroeskamp (donderdag) zullen de vespers leiden. Achtereenvolgens komen de volgende kruiswoorden aan de orde:

  • Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
  • Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad bij haar zag staan, zei Hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie uw moeder.
  • Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dit betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
  • Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

Op de Goede vrijdag staan we stil bij de vrucht van het lijden van Jezus. Het voorhangsel in de tempel scheurt, de rotsen scheuren en de graven gaan open. Er is sprake van een omwenteling die door dreunt in de kosmos en in de geestelijke wereld. En die zal een enorme impact op de mensen hebben: zelfs de wrede hoofdman komt tot de erkenning dat Jezus Gods Zoon is!

Viering Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag hopen we aandacht te geven aan de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. De viering van het heilig avondmaal op de Goede Vrijdag zal dit jaar weer aan tafels zijn. Wel worden de kleine bekertjes gebruikt.

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad heeft Wilbert Letteboer (Sterrebos) en Stefi Mintje-Mamoto (Biezenstraat) bereid gevonden het ambt van diaken te aanvaarden. We zijn de HERE dankbaar voor deze nieuwe ambtsdragers. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging plaats vinden op D.V. 14 mei in de morgendienst.

Gebed tijdens Ramadan
Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen zijn van Gods zegen en vergeving. Al vele jaren zien christenen wereldwijd dat als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus zich aan hen bekend maakt.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank dat in Israël rust wat lijkt terug te keren nu de regering zijn plannen na hevige protesten uitstelt.
  • Dat de HERE steeds weer nieuwe mensen op ons pad brengt die we mogen helpen om de Here Jezus Christus te leren kennen en door Hem eeuwige leven te ontvangen.
  • Gods zegen over de voorzichtige contacten die er zijn.

Kom en Zie kindermiddag op 1 april
Met een klein groepje zeer enthousiaste kinderen uit de wijk en Taalcafé gaan we ons voorbereiden op het Paasfeeest .
Mariska vertelt het Paasverhaal.
Centraal staat het kinderlied van Elly en Rikkert:
Weet je wel dat Jezus leeft?
We gaan met elkaar als activiteit een Palmpasenstok versieren.

Rob en Agnes in India
Hier een kleine update van onze belevenissen in India.
Heet, heeeeel veel verkeer, prima eten. Lokale Anglicaanse kerk bezocht. Maandag t/m woensdag midden in een van de vele sloppenwijken het project “Sahayak Hath” (een project van Youth With A Mission), geleid door onze gastvrouw Suman John, bezocht. Hier worden o.a. jonge dames uit de sloppenwijk opgeleid tot naaister; Mijntje en Agnes hebben het vervaardigen van uitwasbaar maandverband uitgelicht, en uit Holland meegenomen exemplaren uitgedeeld. Voorlichting gegeven en de weduwen uit de sloppenwijk bemoedigd met zang, woord en gebed.
We voelen ons meer dan gezegend dat we hier in India mogen ervaren hoe de Heer Zijn weg gaat, en hoe de armen hier concreet geholpen en bemoedigd mogen worden door gedreven missionarissen. We staan er met onze neus bovenop; alle lof zij alleen voor de Heer!
Een vriendelijke groet,
Rob en Agnes

Oud papier
Elke zaterdag kunt u uw oude papier inleveren bij de container die op het kerkplein staat.
Van 10.00 tot 12.00 zijn er mensen aanwezig om u te helpen.
We zoeken o.a. door verhuizing en ziekte nog mensen die mee willen helpen met de inzameling. U bent 1x per 6 weken aan de beurt. We proberen ook op deze wijze zichtbaar te zijn in de wijk, en soms met een kop koffie erbij kom je tot verrassende gesprekken met buurtbewoners.
Aanmelden kan bij Nico Kamp

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Paasevangelie aan de hand van de palmpaasstok
Vandaag hebben wij een samenvatting van het Paasevangelie aan de hand van de palmpaasstok.
Alle verhalen die wij de afgelopen tijd hebben gehoord worden samengevat in de palmpaasstok waarbij wij ook mogen vooruitblikken naar Pasen!

Kinderlied: Weet je dat de lente komt, Hemelhoog 207


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.