Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Marco Haakmeester, Betsie, Maaike en Bonne
Kinderkerk: Mariska & Astrid
Oppas: Corien


Koffie: Josien en Felix


Koster: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Urgente noden
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB, Boodschappenmand en Eliza


LEVE DE KONING!
Bij die woorden denken we in deze tijd aan onze koning Willem Alexander en zijn vrouw koningin Maxima. We zijn dankbaar voor ons koningshuis; hun plaats in ons staatsbestel is van grote betekenis en draagt bij aan de stabiliteit en eenheid van ons land. Daarnaast dragen zij op allerhande andere terreinen bij aan het welzijn van ons land. De koning schonk trouwens op de koningsdag ook aandacht aan de tragedie die zich afspeelt in Oekraïne. Dat tekent zijn bewogenheid met een gebroken wereld. Leve de koning, moge de Heer hem zegenen!


Afgelopen woensdag was de nieuwe zaal tijdens het koffiecafé mooi versierd en stond op het bord voorin de zaal: “Leve de Koning Jezus”. Hij is de Heer die regeert over heel de wereld; Hij is de Koning der koningen en de Heer van de geschiedenis. Hij is de Overwinnaar, die dood en duivel overwon. Hij laat de geschiedenis, hoe weerbarstig en intens droevig ook, uitmonden in het eeuwig Koninkrijk!


Een mooie Psalm, die in de tijd van koning Salomo eerder al vooruitwees naar Christus en het
komende Koninkrijk is Psalm 72. De berijmde Psalm 72:5 luidt:

Leve de koning in ons midden
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daaglijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

Gemeenteavond 21 april
Op de 21e april was er een gemeenteavond over het beleidsplan. In groepen hebben we nagedacht over de verschillende doelen. Enkele uitkomsten vindt u op onze site https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/gemeenteavond-21-april/

Preekbespreking
Volgende week zondag hoop ik te preken over Jesaja 26. Het gaat met name over vers 8 en 9. “Ook in de weg van uw gerichten (oordelen) hebben wij U verwacht, ook HERE; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit. Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht,,,” (NBG-vertaling)
In de afgelopen tijd kwam bij velen de vraag op of er in de gebeurtenissen in de wereld sprake is van
Gods oordeel. Te denken valt aan de wereldwijde milieucrisis, de coronacrisis en de crisis in
Oekraïne. Het woord ‘crisis’ betekent ‘oordeel’. Valt Gods oordeel daarin te herkennen? Wat houdt
het oordeel van God in? En op grond waarvan kun je hoop koesteren in een tijd van oordeel?
Na de dienst is er tijdens het koffiedrinken gelegenheid om daarover na te praten en/of vragen te
stellen.

Testify
We zijn erg dankbaar voor de muzikale bijdrage van Testify! Wekelijks oefent de groep. Het is
heerlijk om tijdens een vergadering de muziek op de achtergrond te horen! Fijn, dat Testify regelmatig
meewerkt aan de eredienst. Bernd Vos speelt al enkele jaren gitaar; hij is niet alleen een bekwame
musicus, maar ook goed thuis in allerlei (Opwekkings)liederen. Vanwege het meedoen aan een andere
muziekgroep lukt het niet meer om met Testify te spelen. We danken hem van harte voor zijn bijdrage
in de afgelopen jaren. En fijn dat hij bereid is om zo nodig ’s avonds in De Ontmoeting te begeleiden!
Nieuw muzikaal talent is welkom!


Natalya komt 22 mei
Op zondag 22 mei hopen we Natalya, de leidster van de Samaritaanse vrouwen in Bulgarije, als gast te
mogen verwelkomen. Zij hoopt in het kort iets vertellen over het prachtige werk in Bulgarije en ons te
bemoedigen met hetgeen de Heilige Geest in dat land bewerkt.
De preek zal dan gaan over Jona 1. Jona wordt uitgezonden naar Ninevé, om die grote stad het oordeel
aan te zeggen. Maar erg gewillig is Jona niet. Beseft hij dat zijn prediking de redding voor Ninevé zou
kunnen zijn? Is hij gemakzuchtig of bang? Het lijkt de omgekeerde wereld: Jona is ongehoorzaam; de
heidenen zijn gelovig. Jona ondergaat het oordeel; de heidenen krijgen rust…

Vakantie
Van 29 april tot en met 6 mei hopen we te genieten van een weekje vakantie. Voor dringende zaken
kunt u terecht bij uw wijkoudeerling / pastoraal werker of bij onze scriba Dinant Kramer.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconale collecte: Vandaag is de collecte bestemd voor urgente noden die we in onze eigen
gemeente signaleren. Dit hoeft niet direct een gemeentelid te betreffen, dat mag ook om een
buurtgenoot gaan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand tijdelijk en kortstondig geen geld heeft voor boodschappen of om een rekening te betalen.
Oekraïne:
Als u zelf nog wilt geven voor de Oekraïne, kan dit bij een van de aangesloten organisaties bij
https://christelijknoodhulpcluster.nl/ , deze organisaties verlenen al langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  1. Aanmeldingen voor een Dabar week bij de Ontmoeting.
  2. Vorming van een nieuw college van burgmeester en wethouders in Almelo.
  3. Samenwerking en goede contacten tussen de Almelose kerken.
  4. Voldoende vrijwilligers bij de opvang van asiel zoekers.

Kidzzcorner
Deze zondag is de tweede van een blok van zes teksten over
Abraham, Sara en Isaak.
Vandaag staat Genesis 16:1-16 centraal: Abraham en Sara hebben,
ondanks Gods belofte, nog geen zoon. Abraham krijgt wel een zoon
met Hagar: Ismaël


Lied: wees niet bang
We krijgen vragen over het paasgeschenk.
In het zakje zitten witte korrels, daarin zitten bloemzaadjes, gewoon zaaien en water geven.
De boon moet je laten ontkiemen in het natte watje.
Als er een kiem is zet je hem in een potje of in de grond, Veel plezier.

Wilt u eens kijken hoe onze nieuwe methode eruit ziet: www.bijbelbasic.nl


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.