Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk

Koffie: Fam. Fierkens

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: Ds. de Ruiter (Open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Noodfonds plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Oud en nieuw
De kerkenraad van De Ontmoeting wenst u en jou veel heil en zegen toe in het jaar 2023. Ook het jaar 2023 is een ‘Anno Domini’, een jaar des HEREN. De HERE is de God van het verbond. Hij is onveranderlijk in Zijn liefde en Zijn trouw aan de beloften die Hij in het kader van het verbond gedaan heeft.
In Hebreeën 13 lezen we: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.” Hij is de Redder (Jezus) en de Gezalfde Koning (Christus / Messias), die alle macht heeft. Hij is de Heer en dwars door de geschiedenis heen is Hij op weg met Zijn volk naar de voleinding. Zoals niets ons kan scheiden van Zijn liefde, zo is geen enkele macht in staat de doorbraak van Zijn Koninkrijk tegen te houden.
In die hoop leven wij van dag tot dag en van jaar tot jaar. Aan God alle eer!

Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Oriëntatiecursus
De serie van zeven korte video’s helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen. De video’s van circa 20 minuten kijk je eenvoudig online op je telefoon, ipad of computer en op het tijdstip dat je zelf kiest. Kosten: slechts 1 euro.
https://evangelie-moslims.nl/cursussen-publicaties/orientatie-cursus/

Kerstviering taalcafé
Op D.V. dinsdag 27 december was de kerstviering met vrijwilligers en deelnemers van het taalcafé. Er was een maaltijd, ruimte voor onderling contact, warme chocolademelk en natuurlijk een vertelling van het kerstverhaal. Zo’n 60 mensen uit verschillende landen en met uiteenlopende talen hoorden het kerstevangelie. Er was een heerlijke maaltijd, gezelligheid en veel ruimte voor contact.

Sportieve Ontmoeting
Onder de naam “Ons genoegen” heeft een in sportief opzicht ijzersterk volleybalteam meegespeeld in de volleybalwedstrijd van de verschillende kerkelijke gemeenten in Almelo. Daarbij luidkeels aangemoedigd door zeer betrokken toeschouwers. Op de foto een deel van het team. Het heeft zich kranig geweerd
en eindigde op een verdiende 10e plaats. Er was een gezellige sfeer. Prachtig om elkaar als gemeenten in
een sportieve setting te ontmoeten!

indstand najaarsactie: € 10.000,-!
Het streven was om met de najaarsactie € 10.000,- bijeen te brengen voor het energiezuinig maken van ons gebouw. We zijn er zeer dankbaar voor, dat dit bedrag inmiddels bijeen gebracht is door de gemeente. Ieder die hieraan bijgedragen heeft bedanken we voor de betrokkenheid.
Er wordt hard gewerkt aan isolatie en verwarming. En proberen zo energiezuinig mogelijk gebruik te maken van zalen. Iedere stap die we doen helpt bij het beheersen van het energiegebruik!

De voorzang – bevestiging en afscheid ambtsdragers
De voorzang tijdens de kerkdiensten is gestart tijdens de coronacrisis. Het voldeed zo goed, dat we er nog een tijdlang mee door zijn gegaan! Er is veel waardering voor de voorzangers, de organisten en anderen die dit mogelijk maakten. Hartelijk dank! Tegelijkertijd vergt het veel tijd, oefening en inzet. Daarom is besloten om vanaf januari niet meer standaard een beroep te doen op de voorzangers, maar alleen als er bijvoorbeeld een nieuw lied aangeleerd wordt. De predikant zal dan een vraag uitzetten op de app. De muzikanten app kan dus in de lucht blijven!

Op 29 januari levert het Almeloos Christelijk Mannenkoor een bijdrage aan de eredienst. Fijn om dit koor te mogen ontvangen! Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zal in dezelfde dienst de bevestiging plaats vinden van Aart Kroeskamp als ouderlingkerkrentmeester. Jacqueline Nyika, die acht jaar lang als diaken diende, neemt dan afscheid als ambtsdrager. Maaike Wesselink is bereid om nog 11 maanden extra haar ambt als ouderling te vervullen. We zijn dankbaar voor ieders dienst in Gods Koninkrijk!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Gebed voor het nieuwe jaar
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op Uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.


Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen – vruchtbaar in de Heer.

(Lied 418 Nieuwe Liedboek)

Inspiratie-moment met Kerst
Op 2e Kerstdag ben ik naar mijn geboorteplaats Utrecht geweest om een tentoonstelling te bezoeken. Het was de expositie ‘Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop’. Ik had er in de krant iets over gelezen en het trok me wel aan. Het was een bijzondere ervaring om mee te maken in deze tijd waarin we zoveel horen over slavernij. Meestal gaat het dan over onrecht, over de gruwelijke praktijken of over al of niet excuses maken. In deze expositie kwam iets heel anders naar voren namelijk de manier waarop de Heilige Geest heeft gewerkt in de levens van veel van deze zwarte mensen die deze vreselijke praktijk hebben ondergaan: de gospelliederen en – muziek. In hun lijden hebben veel slaven enorme kracht en hoop ervaren door het uitzingen van hun nood, hun verlangens, hun protest, hun diepste geloofsovertuiging. In deze expositie waren prachtige opnamen te zien van spirituals die de meesten van ons ook wel kennen: Amazing Grace, Oh happy day, We shall overcome. Ook was er een mooi interview met de zanger Typhoon. Het heeft mij diep geraakt, omdat ik telkens het gevoel had dat het diep existentieel doorleefd was, recht uit het hart kwam. Natuurlijk wordt dat anders als er commercie in het spel komt (ook dat kwam aan de orde), maar het neemt niet weg dat het een belangrijk middel is geweest in de handen van onze God om mensen houvast te geven, uitzicht, inspiratie. En hebben wij dat in onze situatie niet even hard nodig? Een expositie die ik dus kan aanbevelen. T/m 10 april mee te maken in museum het Catharijneconvent in Utrecht.
Arend van de Beld

Open dienst
Open dienst op DV zondag 8 januari a.s. gaat over het thema: ‘Hoe breng ik geloof in praktijk” n.a.v. Ef. 4: 17-32. Ds. de Ruiter leidt de dienst en een kleine muziekgroep begeleidt. De dienst willen we houden in de nieuwe zaal. Aanvang 19.00 uur

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
In januari 2023 gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Samen voor onze kerk
De gemeente De Ontmoeting wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten en omzien naar elkaar Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul de toezeggingskaart in januari ruimhartig in. In de week van 15 -21 januari wordt de brief samen met de kaart bij u afgegeven en in de week van 22-28 januari komt een vrijwilliger de toezeggingskaart bij u ophalen.
Door vandaag te geven kan de gemeente De Ontmoeting ook morgen voor de buurt , voor de wijk en voor de stad een vindplaats zijn van heil voor jong en oud.
CvK PG De Ontmoeting

Kidzzcorner
Thema van vandaag: De twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2:41-52)
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. Deze verhalen vertellen hoe Jezus opgroeit en begint aan zijn werk in Galilea.
Op deze zondag richten we ons op Jezus die iedereen verbaast omdat Hij zulke verstandige dingen zegt.
Lied: Hij is machtig – Elly en Rikkert
De Gideonsbende wenst u veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.