Een beetje Pinksteren

Op dinsdag 23 mei was er een bijeenkomst van de Turkse pioniersplek in de kerkzaal. Met al die verschillende talen en culturen sloot het goed aan bij Pinksteren. Er waren mensen uit Pakistan, Syrië, Turkije, Azerbeidzjan, Oekraïne, Nederland en wellicht nog meer landen. Samen luisterden we naar wat de Bijbel vertelt over de komst en het nederige en tegelijkertijd grootse werk van onze Heer. Er was heerlijk eten en een fijn onderling contact. We zien uit naar het werk van de Heilige Geest in ieders hart! Halleluja – Lof zij de Heer, in alle talen!

Pinksterfeest – Halleluja!

Veelbetekenend staat in Handelingen 2:1 dat de vijftigste dan ‘vervuld werd’. In onze Bijbel is dat vertaald met ‘aanbrak’. Het woord vervulling wijst op de vervulling van Gods belofte. De profeten van het Oude Testament beloofden voor de heilstijd de komst van de Heilige Geest! (Ezechiël 36:27; Joël 2:28) Het nieuwe leven dat de Here Jezus bij Zijn opstanding aan het licht heeft gebracht, ontvangen we op het Pinksterfeest. Dan komt God wonen bij Zijn volk; dan daalt Zijn heerlijkheid neer in Zijn gemeente – zoals vroeger in de tempel. Wat een ontzagwekkend wonder: God komt wonen bij de mensen en vult het hart van ieder die Hem toebehoort en zich aan Hem toewijdt. Illustratie: Nadine De Boer and FreeBibleimages.