A. Algemene gegevens

 Naam ANBI:Protestantse gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting te Almelo
 Adres:Ootmarsumsestraat 232, 7603 AN Almelo
 Telefoonnummer:0546 499468
 E-mail:scriba@deontmoetingalmelo.nl
 Website:www.deontmoetingalmelo.nl  
 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente van Bijzondere Aard De Ontmoeting te Almelo 863 772 286
 RSIN/Fiscaal nummer College van Diakenen863 772 298
 RSIN/Fiscaal nummer PKN groepsbeschikking:813 612 809
 Kamer van Koophandel gemeente De Ontm.85862738
Kamer van Koophandel diaconie De Ontm.85862754

Protestantse gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting te Almelo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Protestantse Gemeente De Ontmoeting is een Protestantse Gemeente ‘van bijzondere aard’ (Ord. 2.5.5. van de kerkorde). Ze heeft een confessioneel-evangelische identiteit en een missionair karakter. De gemeente is betrokken bij de pioniersplek Yaşam Sözu.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

PKN

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Groepsbeschikking ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting te Almelo en op de diaconie van deze gemeente.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van Protestantse Gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting 2022 – 2025 in de vorm van een pdf-file is te downloaden via deze link: https://www.deontmoetingalmelo.nl/wp-content/uploads/2022/02/BELEIDSPLAN-2022-2025-DE-ONTMOETING-VERSIE-II.pdf

Doelen voor de periode 2022-2025 zijn:

1. We worden een ‘vindplaats van heil’ waar mensen zich welkom weten en de Heer ontmoeten.

2. Kinderen leren het evangelie kennen en jonge gezinnen voelen zich thuis.

3. Groei in discipelschap en geestelijke volwassenheid.

4. We leggen contacten met moslims om de hoop op Christus met hen te delen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Naast de predikant zijn er bij Gemeente De Ontmoeting of bij de diaconie van Gemeente De Ontmoeting geen mensen in loondienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant ontvangt een beloning voor het geheel van zijn ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  • Protestantse Gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting te Almelo is tot stand gekomen op 1 maart 2022. Daarvoor maakten de leden van de gemeente deel uit van de Protestantse Gemeente Almelo. Protestantse Gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting te Almelo heeft dus in 2021 geen uitgaven gedaan en over 2021 kon dus evenmin een jaarverslag geleverd worden. Datzelfde geldt voor de diaconie van Protestantse Gemeente van bijzondere aarde De Ontmoeting te Almelo.
  • Wekelijks worden een of twee kerkdiensten gehouden in het kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ aan de Hoornbladstraat 29 A te Almelo. Daarnaast vinden allerlei activiteiten plaats. Over deze activiteiten kunt u meer informatie vinden op de website www.deontmoetingalmelo.nl .

G. Voorgenomen bestedingen.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen. 

Gemeente

Hieronder treft u de verkorte begroting aan van het college van kerkrentmeesters van PG De Ontmoeting te Almelo over het jaar 2024.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Hieronder treft u het verkort overzicht van de jaarrekening van gemeente De Ontmoeting over het jaar 2022 aan.

Diaconie

Hieronder treft u de verkorte jaarrekening 2022 en de begroting 2023 en 2024 aan van het college van diakenen van PG De Ontmoeting te Almelo.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Verder wordt aan de kerkleden elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente of haar diaconie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente respectievelijk de diaconie. Middelen van de diaconie worden strikt gescheiden van de middelen van de gemeente (conform ordinantie 3 artikel 11 lid 7 van de kerkorde).

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (bij De Ontmoeting onder andere onkostenvergoeding voor vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.