Geven doet goed!

“Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.” Spreuken 11:25. Jezus zegt: “Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde maat zal je worden toebedeeld.” Geven doet goed!

Het werk van De Ontmoeting worden geheel betaald uit giften. Door je bijdrage help je mee om het kerkelijk leven, de dienst en het getuigenis mogelijk te maken! ( zie banknummers )
 
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor vermogensrechtelijke zaken. De kerkrentmeesters dragen zorg voor een zorgvuldig beheer van de financiën conform het beleid van de gemeente. Ze leggen jaarlijks verantwoording af. De inkomsten bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans), collecten en giften. Soms ontvangt de kerk een gift uit een nalatenschap.
 
Daarnaast is er een stichting die De Ontmoeting ondersteunt. Deze Stichting de Ontmoeting heeft als doelstelling middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit de wijkgemeente de Ontmoeting haar missionaire opdracht gestalte kan geven. (Zie: stichting De Ontmoeting )